FOTO: Víťazom súťažného dialógu na obnovu banskobystrického Námestia slobody je ateliér BETWEEN

SPRÁVY
5 /

Novú mestotvornú, sociálno-spoločenskú a environmentálnu úlohu má po revitalizácii a modernizácii plniť Námestie slobody. Celkovo ide o územie s rozlohou približne 4,2 ha. V apríli tohto roka samospráva vyhlásila medzinárodný urbanisticko-architektonicko-krajinársky súťažný dialóg na komplexné riešenie námestia a jeho okolia.

Územie, ktoré je súčasťou Centrálnej mestskej zóny, sa z väčšej časti nachádza v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Zo štyroch súťažných tímov, ktoré postúpili do druhej etapy, medzinárodná odborná komisia vybrala víťaza a stanovila poradie na ďalších miestach.

Námestie slobody v súčasnosti

Námestie slobody v súčasnosti

Najvyššie hodnotenie získal architektonický ateliér BETWEEN z Bratislavy. Obnova má dodať celému územiu identitu, podporiť jeho funkčnú logiku, charakter a vizuálne ho zjednotiť. Vznikne tak nová bezpečná, bezbariérová, mestotvorná a vizuálne atraktívna centrálna lokalita Banskej Bystrice.

Riešené územie Námestia slobody začína Pamätníkom SNP a parkom pod ním, dláždenými plochami medzi hotelom Lux, Domom kultúry, bytovým domom a bankou. Po pretnutí komunikáciou pokračuje bývalým pamätníkom V. I. Lenina a plochami parkovej zelene na území Sídliska.

Riešené územie - širšie vzťahy

Riešené územie – širšie vzťahy

Samospráva sa dlhodobo usiluje o celkovú obnovu uvedeného územia, hlavne priestranstva pred Domom kultúry, ako aj parkoviska pred bývalou Dopravnou bankou. Ide o významnú kompozičnú os v štruktúre mestského prostredia s množstvom miest záujmu s vysokou návštevnosťou.

Je súčasťou priameho pešieho spojenia hlavnej železničnej stanice a autobusovej stanice s historickým jadrom a jeho okolím. Spolu so Strieborným námestím a Štadlerovým nábrežím tvorí trojicu najväčších prestupných uzlov mestskej a prímestskej hromadnej dopravy.

Kríženie motorovej dopravy a intenzívneho pešieho pohybu je ťažiskovým problémom námestia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov, a tiež z pohľadu plynulosti cestnej premávky. Celý priestor námestia nemá identitu, nie je jednoznačne vymedzený. Charakter existujúcej zástavby je rôznorodý. V území chýbajú koncepčne umiestnené pešie plochy, a aj hlavný peší ťah prepájajúci námestie s historickým centrom. Som rád, že sa nám za pomoci medzinárodnej komisie a prizvaných expertov podarilo vybrať skúsený tím, ktorý dá Námestiu slobody novú tvár. Opravené cesty a chodníky, bezpečnejšie priechody pre chodcov, zrekonštruované autobusové zastávky a viac zelene. To všetko požadovali v celom priestore Banskobystričania, ktorí sa ešte vo februári 2021 zapojili do dotazníkového prieskumu organizovaného mestom. Teším sa, že ich, ale aj naše predstavy o tom, ako by malo Námestie slobody vyzerať, sa stanú skutočnosťou,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Vyriešiť priestorové a funkčné problémy, povýšiť a podporiť význam hlavnej kompozičnej osi vedenej v smere východ – západ a vrcholiacej Pamätníkom SNP bolo zámerom súťažného zadania. V rámci 1. etapy sa do súťažného dialógu zapojilo dvanásť renomovaných architektonických ateliérov zo Slovenska, Českej republiky, Veľkej Británie a Nemecka.

Na hodnotiacom zasadnutí komisie bola začiatkom júna tohto roka na základe kritérií kvality a zoznamu referenčných projektov vybraná štvorica tímov. Počas 2. etapy súťažného dialógu štyri úspešné architektonické ateliéry predstavili hodnotiacej komisii a prizvaným expertom koncepty riešenia rekonštrukcie aj dlhodobej vízie Námestia slobody.

Členovia hodnotiacej komisie medzinárodného urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho súťažného dialógu

Členovia hodnotiacej komisie medzinárodného urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho súťažného dialógu

„Z urbanisticko-architektonického hľadiska ide o mimoriadne zložité územie s komplikovaným zadaním. Preto sme pre hľadanie zhotoviteľa návrhu a následnej projektovej dokumentácie zvolili formu súťažného dialógu. Tá nám umožnila v niekoľkých postupných krokoch vybrať si kvalitného a skúseného partnera, ktorý predložil najlepší návrh a najlepšie zvládol dialóg so širokým spektrom odborníkov a expertov. Verím, že výsledkom bude nový centrálny pobytový verejný priestor mesta s kvalitným námestím, ktoré v synergii s obnoveným Domom kultúry vytvoria atraktívny bod na mape Slovenska a strednej Európy,“

konštatuje Martin Pavelek, architekt mesta.

Martin Pavelek

Martin Pavelek

Odborná komisia zložená z domácich i zahraničných odborníkov zhodnotila, že všetky štyri návrhy jasne, funkčne a priestorovo zadefinovali jednotlivé časti celého riešeného územia. Veľmi jednoznačne vymedzili budúce Námestie slobody ako hlavný zhromažďovací priestor v predpolí Domu kultúry a VÚB banky.

Cenné územie námestia svoj potenciál naplní po realizácii rekonštrukcie Domu kultúry. Symbióza a prepojenie urbanisticky výnimočného územia Parku pod Pamätníkom SNP a budúceho živého predpolia Domu kultúry môže byť urbanisticky výnimočná aj v rámci širšieho medzinárodného kontextu. Námestie získa novú, oveľa humánnejšiu mierku, podstatne viac zelene, prepojenie na Park pod Pamätníkom SNP či postupné stíšenie dopravy v okolí Domu kultúry,“

uvádza architekt Martin Paulíny, člen hodnotiacej komisie.

Martin Paulíny

Martin Paulíny

V súťažnom dialógu komisiu najviac zaujal návrh a koncepčný prístup architektonického ateliéru BETWEEN, ktorý získal najvyššie hodnotenie. Ich nosnou myšlienkou je návrat k ľudskej mierke, podpora lokálnej identity a histórie, užívateľská flexibilita a adaptabilita na klimatické zmeny.

Samotné zadanie revitalizácie bolo z viacerých pohľadov veľmi náročnou výzvou. Spoločenský kontext miesta, identita priestoru reprezentujúca minulosť a budúcnosť zároveň. Intenzívne sme preverovali viaceré varianty ako zvládnuť formovanie priestoru tak, aby sme ho pomyselne zmenšili a vrátili sa k ľudskej mierke. Na druhej strane sme nechceli do priestoru vnášať nové priestorové elementy, ktoré by prerušovali jednoznačnú čitateľnosť  konceptu,“

dodáva Katarína Fejo z architektonického tímu BETWEEN, za ktorým stojí okrem nej aj architekt Tomáš Hanáček.

Katarína Fejo a Tomáš Hanáček (BETWEEN)

Katarína Fejo a Tomáš Hanáček (BETWEEN)

Architekti z tímu BETWEEN dokázali zapracovať a výborné rozvinúť odporúčania  komisie a odborných expertov bez toho, aby stratili pôvodnú kvalitnú myšlienku z fázy konceptu. Priestor námestia je vyvážený a novonavrhnutý park sa javí ako dobre dostupný a prístupný pre všetkých, teda taký, aký by mestský, urbánny park mal byť,“

zhodnotil víťazný návrh taliansky architekt Mauro Mandelli, člen hodnotiacej komisie.

Mauro Mandelli

Mauro Mandelli

Druhé miesto v súťažnom dialógu získal ateliér LOCVS. Ďalšia pozícia patrí skupine uchádzačov Tři.Čtrnáct architekti a Atelier RAW, štvrté miesto obsadila skupina uchádzačov Till Rehwaldt a momentura.

Výstupom súťažného dialógu bude zmluva s úspešným uchádzačom, ktorý mestu Banská Bystrica poskytne komplexné služby architekta na projektové práce na revitalizáciu námestia. Samospráva predstaví návrhy všetkých štyroch tímov na výstave, ktorá sa uskutoční od 1. do 15. decembra 2023 na 1. poschodí historickej Radnice na Námestí SNP. Priebeh súťažného dialógu a návrhy architektonických tímov nájdete na uvedenom linku: https://www.banskabystrica.sk/namestieslobody.

Axonometria nového Námestia slobody

Axonometria nového Námestia slobody

Zdroj: Miroslav Strelec ilustračné a vizualizácie, Foto: ilustračné a vizualizácie