Demokracia na pokraji (?)

História
4 /

Katedra sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty UMB pozýva akademickú obec, študentstvo a verejnosť na podujatie pod názvom Demokracia na pokraji (?), ktoré sa uskutoční v stredu 24. apríla 2018 o 17.00 hod. v Hoteli Národný dom v Banskej Bystrici.

Na podujatí zaznejú tri odborné prednášky spojené s diskusiou, ktoré si budú klásť (nielen) nasledovné otázky:

„Aké boli 30. roky 20. storočia? Čo spôsobilo nástup fašizmu v Európe? Aké formy totalitnej propagandy a občianskeho odporu spoločnosť formovali? Aké paralely s týmto obdobím môžeme sledovať dnes? Čomu by sme sa mali vyvarovať, aby sa smutná história nezopakovala? Je Európa dostatočne poučená?“

Doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD. (*1975)

adriana vasilkova

Prinesie Politologickú perspektívu. Aktuálne pôsobí na Katedre politológie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, kde vyštudovaná historička a germanistka pracuje od roku 1999. Vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti sa dlhodobo orientuje na dve oblasti, a to na problematiku komparatívnej politológie, a na problematiku extrémizmu s dôrazom na pravicový extrémizmus, na analýzu jeho príčin, prejavov a dôsledkov jeho pôsobenia.

Vedeckú hodnosť PhD. získala v odbore Teória politiky obhájením dizertačnej práce na tému: Príčiny a prejavy súčasnej extrémnej pravice v Spolkovej republike Nemecko. V súčasnosti je vedúcou projektu VEGA pod názvom Spoločensko-politické pozadie voličskej (ne)podpory politickej strany Kotleba – ĽSNS.Vo svojej prednáške SÚČASNÝ PRAVICOVÝ EXTRÉMIZMUS – JEHO PRÍČINY, MOŽNÉ PODOBY A PREJAVY, bude jej cieľom objasniť – definovať pojem (pravicový) extrémizmus, ktorý je v súčasnosti všeobecne používaný, hoci v laických či dokonca odborných diskusiách nepanuje jednota o tom, čo si pod ním máme predstaviť, poukázať na jeho (i historické) príčiny, na jeho možné poroby a súčasné prejavy.

Ako multidimenzionálny fenomén sa (pravicový) extrémizmus dotýka všetkých oblastí života spoločnosti a je potrebné ho skúmať z rôznych analytických rovín: spoločensko-politickej, individuálnej, kultúrnej, náboženskej, historickej.

Mgr. Lucia Sotáková, PhD. a Mgr. Juraj Lepiš, PhD.

Obaja pôsobia aktuálne v Múzeu SNP v Banskej Bystrici a predstavia historickú perspektívu. Cieľom ich spoločnej prednášky pod názvom PO BYSTRICKÝCH STOPÁCH ANTIFAŠISTICKÉHO ODBOJA, bude sprostredkovať širšej verejnosti poznatky z dejín mesta Banská Bystrica, v súvislosti so zložitým obdobím konca 30. rokov 20. storočia a počiatkov formovania prvých prejavov odboja po vzniku Slovenského štátu. Zamerajú sa na významnejšie miesta a udalosti spojené s Banskou Bystricou, vzhľadom k jej významnej úlohe v dejinách antifašistickej rezistencie.

Lucia Sotáková (*1985) je historička a muzeálna pedagogička v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, kde pracuje od roku 2015. Vedeckú hodnosť PhD. získala v odbore – slovenské dejiny, obhájením dizertačnej práce: Situácia a problémy slovenského židovstva v povojnových rokoch 1945-1948 na katedre histórie, Fakulty filozofických vied UMB v Banskej Bystrici. V svojej vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti sa venuje problematike holokaustu – interpretácie kauzality, stereotypov, predsudkov, xenofóbie, antisemitizmu a rasovej neznášanlivosti, ako aj povojnovej situácie Židov v obnovenej ČSR – východiskami a dôsledkami po – holokaustovej éry, psychologickým profilom jednotlivcov v konfrontácii s predchádzajúcim socio – ekonomickým vývojom komunity, retribučným súdnictvom a situáciou židovskej minority v nastupujúcom roku 1948.

Výsledky výskumnej a edukačnej práce prezentuje na vedeckých konferenciách, prednáškovej činnosti – žiakom a študentom základných, stredných a vysokých škôl, tvorbou vzdelávacích programov, workshopov a metodického materiálu k téme holokaustu, rovnako aj k problematike protifašistického odboja a Slovenského národného povstania.

lucia sotakova

Juraj Lepiš (*1984) študoval na Univerzite Mateja Bela, kde získal titul Mgr. v odbore dejepis – anglický jazyk. V štúdiu pokračoval a v roku 2012 získal titul PhD. v odbore Slovenské dejiny. Vo svojej vedeckovýskumnej a lektorskej činnosti sa venuje predovšetkým dejinám Európy v prvej polovici 20. storočia so zreteľom na Československé a Slovenské dejiny do roku 1948.

Od roku 2010 pracuje v Múzeu Slovenského národného povstania ako historik, lektor v nemeckom a anglickom jazyku a kurátor, pričom v súčasnej dobe pracuje na knihe o Slobodnom slovenskom vysielači počas Slovenského národného povstania. V rámci svojej lektorskej a vedeckovýskumnej práce sa pravidelne zúčastňuje odborných konferencii doma i v zahraničí a aktívne prednáša na školách a odborných inštitúciách.

V minulosti aj dnes sa zúčastnil viacerých zahraničných vedeckých aktivít napr. v rámci Európskeho programu EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), získal veľké množstvo dosiaľ nepublikovaných dokumentov nemeckej proveniencie týkajúcich sa dejín Slovenského štátu (1939-1945).

juraj lepis

Pavel Karous 

Podujatie z perspektívy umeleckej uzavrie prednáškou ANTI – FASCIST ART, ktorá bude venovaná histórii a súčasnosti angažovaného umenia proti fašistickým a nacistickým ideológiám na slovenskej a českej scéne. Prednáška spojená s diskusiou by sa mala zaoberať otázkou, ako má vyzerať angažované vizuálne umenie zamerané proti fašizmu dnes, kedy pravicový populizmus, rasistické a xenofóbne tendencie naberajú u nás i vo svete na intenzite, a či môže mať širšiu spoločenskú odozvu, tak ako v minulosti.

pavel karous

Pavel Karous (*1979) je český sochár, ktorý vytvára objekty, venuje sa špecifickým inštaláciám, intervenciám do verejného priestoru, realizáciám do architektúry, výstavníctva a dizajnu. Vyštudoval Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe v ateliéri Priestorová tvorba. Následne tam pôsobil ako asistent v ateliéri Skla.

Vo svojej tvorbe sa zaoberá predovšetkým vzťahom medzi geometriou a ľudskou spoločnosťou. So svojím dlhodobým projektom „Vetřelci a volavky“ dokumentuje a popularizuje výtvarné umenie vo verejnom priestore z obdobia reálneho socializmu. V roku 2017 v spolupráci s utečeneckým centrom v Osle vytvoril so svojou umeleckou skupinou Nová věčnost v Kultúrnom dome Lørenskog inštaláciu „Fašismus a figurace“.

Od roku 2016 taktiež pripravuje a moderuje na rádiu Wave program Predátoři a plameňáci, ktorý je zameraný na aktuálne prejavy vizuálneho umenia vo verejnom priestore. V súčasnosti učí ako vedúci Ateliéru sochy na Škole súčasného umenia – Scholastika.

Vstup na podujatie je voľný. Realizuje sa s finančnou podporou programu „Europefor Citizens“ a v rámci projektu „Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930´s“, ktorého hlavným koordinátorom je Multikulturní centrum Praha (MKC Praha).

plagat demokracia