Cyklotrasa Rodinná cestička Zvolen – Sliač do Banskej Bystrice nepokračuje…

SPRÁVY
1 /

Do redakcie sme dostali mail od nášho čitateľa týkajúci sa prevádzky cyklotrasy Rodinná cestička na trase Zvolen – Sliač popri Hrone a riešenia jej ďalšieho pokračovania do Banskej Bystrice. Obrátili sme sa na Úrad BBSK, ktorý by mal byť v tejto veci koordinátorom.

Podnet nášho čitateľa a reakcia BBSK

Mail čitateľa znel:

„Čítam Vás pravidelne, tak sa na Vás obraciam aj s otázkou na tému Rodinná cyklocestička Zvolen – Sliač. I keď rozumiem, že to nie je okres BB, každopádne chodia tam vo veľkom obyvatelia z BB a okolia, ja s rodinou som jeden z nich. Okrem toho, že ma perspektívne zaujíma termín pokračovania cesty zo Sliača do Banskej Bystrice, v súčasnosti je to hlavne stav, prečo sa táto cestička resp. jej okraje vôbec nekosia? Kto je jej prevádzkovateľom?“

S týmito otázkami sme sa obrátili na Úrad BBSK. Vedúca oddelenia styku s verejnosťou a protokolu Mgr. Michaela Piliarová nám poslala nasledujúce odpovede:

„Banskobystrický samosprávny kraj postupuje v súlade so „Zmluvou o spolupráci“, ktorá okrem iného pojednáva o majetkovoprávnom vysporiadaní a údržbe projektu. Podľa tejto zmluvy sa o údržbu stavby a jej blízkeho okolia stará Mesto Sliač do prevodu vlastníckeho práva k stavbe na BBSK, ku ktorému doposiaľ nedošlo. Preto svoje otázky ohľadom údržby musíte adresovať práve na mesto Sliač.“

Ďalej pokračovala:

„Čo sa týka dobudovania cyklotrasy Sliač – Banská Bystrica, dotknuté samosprávy sa v memorande zaviazali, že identifikujú vlastníkov na predmetnom úseku cyklotrasy. S otázkou, prečo sa tak doposiaľ nestalo, sa musíte obrátiť na mestá Sliač a Banská Bystrica.“

Zavolali sme teda primátorovi mesta Sliač Danielovi Dunčkovi, ktorého sme zhodou okolností zastihli na Rodinnej cestičke, ktorá vedie popri Hrone a využívajú ju cyklisti, korčuliari, bežci i chodci:

„Práve kontrolujem, ako pokosili trávu pracovníci Správy povodia stredného Hrona, ktorí pre nás tieto práce vykonávajú. Žiaľ od kolaudácie tejto stavby v novembri 2014 sme ju napriek vynaloženej snahe dodnes nedokázali v zmysle zmluvy o spolupráci previesť za 1 euro do majetku BBSK.“

Právny stav Rodinnej cestičky

Spoločnosť  Skanska SK, ktorá zvíťazila v elektronickej aukcii na dodávateľa cyklotrasy medzi 20 uchádzačmi, sa zaviazala za sumu 633.000 eur vybudovať vyše 5 km dlhú asfaltovú cyklotrasu so zhutneným podložím, kryté odpočívadlo a premostenia Hrona.

Skanska SK uzatvorila zmluvu o dielo s Banskobystrickým samosprávnym krajom 11.decembra 2013. Stavbu chcela zahájiť začiatkom januára 2014, ale nové vedenie BBSK zastavilo prípravné práce a rovnako aj financovanie z rozpočtu kraja, hoci zmluvu o spolupráci schválilo zastupiteľstvo ešte v auguste 2013. S výstavbou sa  po obštrukciách nového vedenia kraja a hrozbe sankcií zo strany dodávateľa  napokon začalo v máji 2014.

Faktom je,  že cyklotrasa Rodinná cestička Banská Bystrica – Sliač – Zvolen je súčasťou záväznej časti územného plánu VÚC. 16. decembra 2013 bola uzavretá Zmluva o spolupráci medzi BBSK a mestom Sliač pre Rodinnú cestičku na trase Sliač – Zvolen v dĺžke 5,080 km so šírkou 2,5 m..

Stavebné povolenie bolo vydané na mesto Sliač, pričom právne vzťahy k pozemkom uzatváralo vo svojom katastri aj mesto Zvolen  Mesto Sliač sa zaviazalo vysporiadať počas realizácie projektu a najneskôr do kolaudácie všetky pozemky – vlastníctvo alebo iný právny vzťah (nájom, výpožička). Zároveň najneskôr do troch mesiacov po kolaudácií stavby a na základe výzvy BBSK malo mesto Sliač previesť stavbu za 1 € do vlastníctva BBSK.

Rovnako sa mesto Sliač zaviazalo poskytnúť súčinnosť pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov tak, aby sa BBSK stalo vlastníkom alebo dlhodobým nájomcom pozemkov. Najneskôr do 31. 12. 2014 mal podľa zmluvy primátor predložiť MsZ návrh uznesenia, na základe ktorého najmenej na 20 rokov malo mesto Sliač prenajať za 1 € svoje pozemky pod stavbou BBSK.

Až dovtedy, teda do prevodu vlastníctva k stavbe,  správu a údržbu cyklotrasy zabezpečuje mesto Sliač. Po prevode vlastníctva by zmluvné strany mali uzatvoriť osobitnú zmluvu o ďalšej spolupráci pri kompletnej údržbe stavby a okolia.

Čo sa týka pokračovania Rodinnej cestičky v úseku Sliač – Banská Bystrica, pred získaním stavebného povolenia je ešte potrebné vysporiadať zložité majetkové pomery na súkromných pozemkoch, cez ktoré táto etapa cyklotrasy prechádza. Kým mesto Banská Bystrica sa k tomuto problému stavia aktívne, vedenie BBSK prejavuje nezáujem o tento projekt, je pasívne a všetko necháva na miestne samosprávy…

Plánované cyklotrasy v kraji z eurofondov

Sieť cyklotrás na území kraja pripravoval Úrad BBSK ešte pod vedením župana Vladimíra Maňku. Ten k pokračovaniu Rodinnej cestičky do Banskej Bystrice pre náš portál uviedol:

„Keďže je to stavba regionálneho charakteru, ktorá má pokračovať ďalej do krajského mesta, musí mať BBSK záujem na riešení situácie. Bola vypracovaná štúdia, treba dotiahnuť projektovú dokumentáciu a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov Na obdobie rokov 2014 – 2017 sme mali v pláne zrealizovať cyklotrasy v šiestich okresoch nášho kraja. Hlavné financovanie ich výstavby malo byť z eurofondov.“

K (ne)čerpaniu eurofondov súčasným vedením BBSK Maňka dodal:

„V záväznej časti územného plánu je veľké množstvo ďalších projektov, ktoré sa nielen nerealizujú, ale bohužiaľ ani nepripravujú Kraj svojou nepochopiteľnou politikou pripravil obyvateľov kraja najmenej o 100 miliónov eur. Nové vedenie BBSK zamestnalo desiatky nových ľudí – rodinných príslušníkov M. Kotlebu a členov jeho strany. Desiatky skutočných odborníkov prepustili alebo odišli sami. Aj preto Úrad BBSK dnes nemá odborníkov, ktorí by boli schopní kvalifikovane pripraviť projekty, ktoré kraj potrebuje.“

Pre zaujímavosť bývalé vedenie BBSK pripravovalo tieto cyklotrasy:

+ Zvolen – Sliač (dokončené)  a Sliač – Banská Bystrica (pripravujú miestne samosprávy)

+ Poltár – Rimavská Sobota (železničnú trať v dĺžke 30 km sa v roku 2013 podarilo kúpiť od štátu za 1 € v prospech BBSK)

+ Revúca – Tisovec s pokračovaním na Magnezitovce ( sčasti to ide po bývalej trati, Revúca má projektovú dokumentáciu)

+ Trasa z Hollokó po Muráň (tu sa mali s maďarskými partnermi čerpať zdroje z eurofondov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce MR – SR).

Súčasnému vedeniu BBSK sa podarilo vlani v septembri z rozpočtu kraja vo výške 100.000 eur otvoriť prvý úsek cyklotrasy Rimavská Sobota – Poltár v dĺžke 2,35 km do rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená, iba s položením asfaltu bez zhutneného štrkového podložia. Ďalšie pokračovanie cyklotrasy smerom na Poltár bude nákladnejšie, pretože sa musí upravovať aj podložie…

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová a čitateľ