Ako reagovala Univerzita Mateja Bela na koronakrízu

SPRÁVY
0 /

UMB v Banskej Bystrici zareagovala na aktuálnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu viacerými spôsobmi. V čase koronakrízy pomáha dobrovoľníckym programom, online aktivitami, výrobou 3D štítov a aj prístrojovou technikou.

Univerzita hľadala možnosti, ako nielen pomáhať svojím študentom zvládať prechod na dištančnú metódu štúdia, ale aj zabezpečiť plynulý chod výučby tak, aby sa študenti mohli  čo najlepšie pripraviť na skúšky či ukončenie štúdia.  UMB myslela aj na verejnosť a ľudí, ktorí sa ocitli, pre nás všetkých, v netradičnej a výnimočnej situácii a zo dňa na deň sa jej museli prispôsobiť.

Prístroj na PCR testy

Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied UMB (FPV UMB) zapožičala Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici prístroj na realizáciu Real-time PCR (polymerase chain reaction), ktorý RÚVZ umožnil zvýšiť ich kapacitu testovania na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Ochranné 3D štíty

Kolektív na Katedre informatiky FPV UMB pod vedením RNDr. M. Melicherčíka, PhD. a PaedDr. Patrika Voštinára, PhD. tlačil 3D ochranné štíty ako pomoc pre zdravotníkov. Dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. darovala tieto ochranné štíty viacerým zdravotníckym zariadeniam.

Za Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. ich prebrala PhDr. Viera Jaceková (zast. riaditeľa pre ošetrovateľstvo) a za Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici Mgr. Andrea Fedorová (vedúca sestra).

bty

Riaditeľ NsP Brezno Ing. Jaroslav Mačejovský absolvoval stretnutie s dekankou FPV UMB a prodekanom pre rozvoj PaedDr. Mgr. Vladimírom Siládim, PhD., na ktorom prevzal pre zdravotníkov v ich zariadení 40 kusov kvalitných ochranných štítov. Všetky štíty boli vyrobené zapojením sa do projektu http://pomahame3dtlacou.maweb.eu/.

Dobrovoľnícky program

Univerzita a Banskobystrický samosprávny kraj  sa tiež  dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečovaní dobrovoľníckych aktivít, v snahe čo najviac minimalizovať dopady krízy, spôsobenej ochorením COVID-19.

Pedagogická fakulta UMB  (PF UMB) prišla s myšlienkou dobrovoľníckeho program „Uši k duši.“ Program vznikol ako reakcia na aktuálnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu.

„V tejto situácii sa ľudia stretávajú jednak so zvýšeným stresom a pocitom bezmocnosti z aktuálneho diania, ale aj zvyšujúcim sa pocitom osamelosti a sociálnej izolácie. Pre zvýšené riziko nákazy pri stretnutí so svojimi blízkymi, známymi, susedmi a pod. majú obmedzené sociálne kontakty v tejto neštandardnej situácii najmä starší ľudia,“

vysvetľuje Ing. Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.

Program „Uši k duši“ spočíva v pravidelnom telefonickom kontakte dobrovoľníkov (najmä študentov a študentiek) s ľuďmi, ktorí sa kvôli sociálnej izolácii cítia osamelo (seniori, ľudia s postihnutím, osamelé matky a pod.).

Je primárne určený pre ľudí z Banskobystrického kraja, v prípade potreby aj mimo neho. Keďže prvoradou cieľovou skupinou, ktorá pôsobí v programe v pozícii dobrovoľníkov, sú študenti pomáhajúcich profesií UMB, vidíme priestor najmä pre rozvoj ich komunikačných zručností, empatie a osobnej a spoločenskej zodpovednosti.

Online akcie

Univerzita tiež pripravila niekoľko online diskusií, prednášok a podujatí. Jedným z nich bola Univerzitná noc literatúry (UNL), ktorej 8. ročník sa tento rok konal tiež netradične, online. Každý večer počas aprílového týždňa, v ktorom sa mala konať pôvodná verzia UNL, sa  vždy o ôsmej večer konalo  premiérové čítanie na YouTube. Zachovala sa tak myšlienka podujatia – sedem čítaní, sedem kníh, sedem čítajúcich – ale nie počas jedného večera, ale počas siedmich dní. A dokonca aj s bonusom v podobe čítania kolegov zo Sliezskej univerzity v Opave.

V tejto špeciálnej online UNL sa organizačný tím rozhodol prizvať na čítanie tých, ktorých už návštevníci podujatia mohli zažiť, a zaspomínať si tak na predchádzajúce ročníky. Dnes môžeme z ohlasov konštatovať, že mnoho ľudí, ktorí z rôznych príčin nestihli predchádzajúce ročníky, zaujala práve táto netradičná forma v podobe online čítaní. Čítania doposiaľ vzhliadlo viac ako 3 500 priaznivcov dobrej knihy.

Kariérne centrum UMB nezabudlo ani na budúcich absolventov a pripravilo pre nich projekt – Kariérna cesta UMB, ktorý trval štyri týždne. Každý týždeň sa venoval novej téme, ktorá pripravila študentov na pohovor, napísanie životopisu, motivačného listu, upriamila pozornosť na chyby, ktoré uchádzači robia na pohovoroch vo firmách, vysvetlila im význam prvého dojmu.

Na webseminároch si mohli odskúšať, aké je to absolvovať pohovor s odborníkom z praxe – personalistom v reálnej spoločnosti.  Nadobudnuté vedomosti zo štúdia tak doplnili aj praktickými radami, ako vyniknúť a čím zapôsobiť na zamestnávateľa a naštartovať svoju kariéru a uplatniť sa na trhu práce.

„Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici teší, že aj malými projektmi mohla pomôcť, pomáha a chce aj naďalej pomáhať, a to nielen v čase koronakrízy a pandémie. Dlhoročne si buduje postavenie inštitúcie, ktorá sa podieľa na aktivitách rôzneho charakteru a zamerania v meste a regióne,“

uzatvára Straková výpočet aktivít UMB počas koronakrízy.

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB