Žilinská univerzita začína v Banskej Bystrici s diagnostikou miestnych komunikácií

SPRÁVY
5 /

V budúcom roku plánuje mesto Banská Bystrica investovať do rozsiahlej rekonštrukcie ciest a chodníkov. Vedenie mesta preto nadviazalo spoluprácu s odborníkmi Katedry technológie a manažmentu stavieb, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline.

Užitočná spolupráca mesta so Žilinskou univerzitou

Práve riešiteľský tím zo Žiliny vykoná počas nasledujúcich dvoch dní (30. – 31. júla 2020) v Banskej Bystrici  podrobnú diagnostiku niektorých súvislých úsekov miestnych komunikácií, ktoré by mohli v nasledujúcom období prejsť rekonštrukciou. Hlavným cieľom je efektívne vynaloženie finančných prostriedkov a predchádzanie nepredvídaných situácií pri samotnej stavebnej činnosti.

Motívom pre spoluprácu mesta s riešiteľským kolektívom Žilinskej univerzity v Žiline bolo najmä to, že výskumný tím sa predmetnej problematike venuje dlhodobo a dosahuje pri jej riešení viacero významných úspechov doma aj v zahraničí. Diagnostika bude nasledujúce dva dni prebiehať v Banskej Bystrici s minimálnym dopadom na plynulosť dopravy.

Podrobná diagnostika ciest modernými prístrojmi nám poskytne detailný obraz o tom, kde a aké chyby sa na danej miestnej komunikácii nachádzajú. Nejde len o viditeľné chyby napr. nerovnosti na povrchu cesty, ale diagnostika poskytne aj informáciu, aký zásah do podložia je nevyhnutný a čo presne cesta potrebuje. Diagnostika nám zhodnotí vybrané úseky ciest a informácie z nej poslúži a budúcemu projektantovi kvalitne spracovať projektovú dokumentáciu. Zároveň odporučí zvoliť čo najvhodnejší technologický postup rekonštrukcie vozoviek,“

objasňuje viceprimátor Jakub Gajdošík.

V nasledujúcich dňoch prejdú diagnostikou miestne komunikácie, ktoré patria v meste pod Urpínom k hlavným cestným tepnám, frekventovaným či zanedbaným vozovkám. Ide o Tajovského ulicu a ulicu Cesta na amfiteáter, Lazovnú a Bakossovu ulicu, Hornú, Československej armády, Partizánsku cestu, Námestie slobody, ulicu M. M. Hodžu a M. Hattalu, Bernolákovu a Poľnú ulicu, Moskovskú, Kyjevské námestie, Nové Kalište, THK, Švermovu a Gaštanovú.

V rámci diagnostiky sa vykonajú merania diagnostickým zariadením ROADSCANNER, ktorý umožňuje nedeštruktívnou metódou získať informácie o stave vozovky. Jednak zistíme priečne a pozdĺžne nerovnosti a deflektometrom FWD-KUAB 50zistíme priehyby vozovky pre hodnotenie a klasifikáciu únosnosti vozovky. Výstupom z realizovanej diagnostiky bude spracovanie podkladu pre projektanta s optimalizovaným návrhom rekonštrukcie a s orientačným výpočtom ekonomickej efektívnosti navrhnutých technológií rekonštrukcie. Súčasťou bude výpočet  návrhu hrúbky zosilnenia vozovky vrátane homogenizácie úsekov,“

dopĺňa profesor Ján Mikolaj zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Po vykonaní diagnostiky na vybraných úsekoch bude spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu a spolu s rozpočtom predpokladaných nákladov prerokovaná s poslancami mestského zastupiteľstva.

Po zistení porúch sa obnovia diagnostikované úseky komunikácií

Mestský poslanec a odborník na dopravu Marek Modranský víta spoluprácu mesta so Žilinskou univerzitou:

„Keďže som aj predsedom Komisie pre dopravu a bezpečnosť, všetky tieto podnety sumarizujeme na zasadnutí komisie a predkladáme ich na riešenie na príslušný Odbor MsÚ s odporúčaním na zabezpečenie nápravy. Za tie roky som však sám zistil, že niekedy navonok rýchla oprava je hodnotená pozitívne zo strany obyvateľov, ale o to viac ma mrzí, keď po určitom čase sa znovu vraciame k tejto istej závade, a znovu sa dostávame do začarovaného kruhu na tom istom úseku cesty, čo vôbec mestskému rozpočtu neprospieva. Rovnako sa stáva, že oprava malej závady až pri jej realizácii ukáže potrebu vykonať ďalšie opatrenia, ktoré násobne prevýšia odhadované náklady a odčerpajú tak peniaze, ktoré boli pripravené na iné opravy v inej lokalite.“

Mestskí poslanci dostávajú pravidelne množstvo podnetov od ľudí zo všetkých mestských častí so žiadosťou o opravu rôznych poškodení na cestách, chodníkov, alebo sa dotýkajú aj iných oblastí života. Najčastejšie ide o požiadavky pre opravu výtlkov, povrchov ciest, zastávok, vyvalených obrubníkov, či iné poškodenia, ktoré si každý z nás prirodzene všíma.

Často ide o vady, ktoré nie sú len estetické, ale tvoria riziko úrazu, zníženia bezpečnosti, či prípadnej škody na majetku (hlavne ide súčasti motorových vozidiel, náprav, diskov kolies, bicyklov, kočíkov a podobne).

„Osobne som zástancom takých opráv, že ak je vybraný úsek cesty poškodený na viacerých miestach, aby sme rovno opravili celý úsek, a mali na niekoľko rokov pokoj. Je to v prepočte na roky starostlivosti aj v rámci zimnej a bežnej údržby oveľa úspornejšie ako to po kúskoch to látať, pretože súčet týchto malých a opakovaných opráv môže byť nakoniec pre rozpočet mesta ešte nákladnejší,“

dodáva Modranský

Zoskenovaním  mestských komunikácií špeciálnym prístrojom sa objavia predovšetkým poruchy v narušenom podloží a iné neviditeľné vady vozoviek. Z týchto výstupov bude môcť mesto oveľa presnejšie plánovať a ohodnotiť náklady na opravy komunikácií tak, aby sa k nim roky nebolo treba znovu vracať.

Zdroj: Zdenka Marhefková a (tom), Foto: mesto BB a ilustračné