Zastupiteľstvo po prokurátorskom proteste zrušilo uznesenie k zimáku, neuspel ani podnet poslanca na krajskú prokuratúru

SPRÁVY
0 /

Ako sme informovali, na februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici prijali poslanci uznesenie, ktoré smerovalo k finančnej dotácii pre mestskú spoločnosť MBB a.s. Tá by umožnila bezplatné využívanie ľadovej plochy na zimnom štadióne do konca apríla občianskym združením Barani – hokejová škola Michala Handzuša. Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici napadla prijaté uznesenie z dôvodu porušenia zákona o obecnom zriadení.

Mestské zastupiteľstvo malo o tomto prokurátorskom proteste rozhodnúť do 60 dní od jeho doručenia a upovedomiť o tom Okresnú prokuratúru v Banskej Bystrici. Pokiaľ by poslanci akceptovali prokurátorský protest, zrušili by prijaté uznesenie a prípadne prijali nové, tak by to bolo vyriešené. Ak by tak neurobili, prokurátorka sa mohla v tejto veci obrátiť na správny súd.

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

Kontroverzné uznesenie MsZ

Dňa 7. februára 2023 poslanci v  bode „Dotácia poskytnutá mestom Banská Bystrica spoločnosti MBB a.s. na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna na rok 2023“, po vystúpení Michala Handzuša a následnej výmene názorov, na návrh poslanca Davida Kapustu (BBA) schválili nasledovné uznesenie číslo 56/2023 – MsZ:

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

I. ž i a d a primátora mesta ako jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia akciovej spoločnosti MBB, aby podnikol kroky, ktoré umožnia hokejovému mládežníckemu klubu Barani o. z. bezplatné využívanie ľadovej plochy a adekvátneho zázemia na mestskom zimnom štadióne do konca apríla 2023 a to v zmluvne dohodnutom rozsahu z dotácie poskytnutej MBB a.s. podľa Zmluvy č.2/2023/OPM-SP o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta;

II. u k l a d á hlavnému kontrolórovi mesta Banská Bystrica povinnosť vykonať kontrolu plnenia Zmluvy č.2/2023/OPM-SP o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta (ďalej aj ako „Zmluva“) v termíne do ďalšieho rokovania mestského zastupiteľstva plánovaného v apríli 2023. Predmetom kontroly je hospodárnosť a efektívnosť použitých verejných financií a dodržiavanie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy;

III. ž i a d a primátora mesta, aby zabezpečil vypracovanie správy o hospodárení a ekonomickej udržateľnosti strediska Zimný Štadión MBB, a. s., obsahujúcej aj manažérsky prehľad o hospodárení strediska a podrobné informácie o nákladoch strediska, peňažných tokoch i prislúchajúcich záväzkoch, a jej predloženie na rokovanie mestského zastupiteľstva najneskôr v júni 2023;

IV. ž i a d a primátora mesta, aby do mesiaca zvolal zasadnutie zástupcov poslaneckých klubov a nezaradených poslancov, zástupcov mesta, zástupcov MBB a .s. a zástupcov hokejových klubov za účelom riešenia a vysvetlenia financovania hokeja v Banskej Bystrici, a to z dôvodu možného a avizovaného zastavenia činnosti mládežníckeho klubu Barani so 400 športujúcimi deťmi.

Okresná prokuratúra v Banskej Bystrici

Okresná prokuratúra v Banskej Bystrici

Prokurátorský protest

Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici navrhla napadnuté uznesenie zrušiť, pretože podľa nej bolo prijaté v rozpore so zákonom z týchto dôvodov:

1. Predmetné uznesenie zasahuje do právomocí mestského zastupiteľstva, ktoré neprípustným spôsobom rozširuje svoje právomoci, keď sa snaží vo forme uznesenia primátorovi mesta Banská Bystrica ukladať úlohy. Legitímny mandát získaný v demokratických voľbách nie je silnejší pre primátora ani zastupiteľstvo, sú si rovnocenní.

2. Primátora nemožno považovať za jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti mesta, nakoľko ním je mesto Banská Bystrica, ktoré ako právnická osoba koná prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu – primátora.

Primátor Ján Nosko

Primátor Ján Nosko

3. V predmetnom uznesení je nesprávne označená akciová spoločnosť ako „MBB“ (musí sa uviesť plný názov uvedený v obchodnom registri), rovnako aj nesprávne označenie „Barani o.z.“, čo malo znieť „Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z.“ aj so sídlom združenia a IČO.

4. Hoci z ustanovení Zákona o obecnom zriadení vyplýva, že mestské zastupiteľstvo môže požiadať primátora o zvolanie zastupiteľstva, nie je však oprávnené žiadať zasadnutie „zástupcov poslaneckých klubov a nezaradených poslancov, zástupcov mesta, zástupcov MBB a .s. a zástupcov hokejových klubov“.

Zimný štadión

Zimný štadión

Aj keď sa to môže navonok javiť ako detail, z osvedčenej politickej praxe na komunálnej úrovni vyplýva, že banskobystrickí poslanci by si mali pri formulovaní uznesení voči primátorovi miesto používania slovíčka „žiada“ osvojiť slovo „odporúča“, aby to bolo v súlade so zákonom.

Obzvlášť sa to očakáva od poslanca Banskobystrickej alternatívy Davida Kapustu, ktorý sa rád pasuje do pozície odborníka na samosprávu a chcel byť aj hlavným kontrolórom mesta. Rovnako tak je potrebné v uznesení označovať subjekty presne celým názvom, aby to bolo nespochybniteľné.

Poslanec BBA David Kapusta

Poslanec BBA David Kapusta

Poslanci vyhoveli prokurátorskému protestu, kauza bude mať súdne pokračovanie

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora na svojom zasadnutí  20. júna 2023. Zobralo tento protest na vedomie a vyhovelo mu. Zároveň 19 hlasmi zrušilo inkriminované februárové uznesenie (proti bolo len 9 poslancov z klubov Banskobystrická alternatíva a Bystrica má na viac s dvomi nezaradenými, 1 poslanec sa zdržal).

Napriek ukončeniu prokurátorského protestu zrušením napadnutého uznesenia mestským zastupiteľstvom ďalší poslanec BBA Pavol Katreniak dňa 14. júla 2023 osobne podal podnet na Krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici, ktorým sa domáhal preskúmania správnosti postupu prokurátorky banskobystrickej Okresnej prokuratúry.

Pavol Katreniak (BBA)

Pavol Katreniak (BBA)

Krajská prokuratúra 30. augusta 2023 oznámila poslancovi Katreniakovi, že nezistila pochybenia v podaní protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici voči predmetnému uzneseniu mestského zastupiteľstva a poslanecký podnet odmietla.

Tým však kauza dotácií pre Občianske združenie Barani – hokejovú školu Michala Handzuša prostredníctvom mestskej spoločnosti MBB, a.s. nekončí. Po súvisiacich poslaneckých útokoch na vedenie MBB a vrátane súkromnej spoločnosti FIN INN prevádzkujúcej v areáli zimného štadióna moderný wellness prišla súdna žaloba.

Banskobystrický súd bude riešiť žalobu na ochranu osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby predstaviteľov oboch spomínaných spoločností proti žalovanému poslancovi BBA Davidovi Kapustovi. Tejto pokračujúcej kauze v súvislosti so zimákom sa budeme venovať  nabudúce.

Autor: (tom), Foto: ilustračné