Začína výstavba malej vodnej elektrárne v Šalkovej

SPRÁVY
4 /

3.januára 2013 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie na stavbu „Malá vodná elektráreň Šalková“ s inštalovaným výkonom 710 kW. Výstavba začne už v januári a vodné dielo bude hotové do konca roka. 

Nové stavebné konanie

MVE Salkova poInvestorENERGO-AQUA a.s. Trenčín vyhodnotil závery z predchádzajúceho rozhodnutia MŽP SR v mimoodvolacom konaní, ktorým sa zrušilo stavebné povolenie MVE Šalková z roku 2008.  V zmysle platnej legislatívy investor vlani predložil Krajskému úradu životného prostredia v Banskej Bystrici novú skompletizovanú dokumentáciu k stavebnému konaniu, rešpektujúcu všetky predchádzajúce pripomienky ministerstva ŽP. Realizáciu stavby a stavebné objekty investor vyriešil bez vstupu na pozemky súkromných vlastníkov nachádzajúcich sa za pätou súčasnej hrádze, ktorí s výstavbou nesúhlasia.

„Jedná sa o ekologický projekt, ktorý je v súlade s najnovšími trendmi Európskej únie nasmerovanými k obnoviteľným zdrojom energie. Všetky výhrady, ktoré nám obyvatelia bývajúci v blízkosti budúcej elektrárne tlmočili, sme riešili a výsledky sú zhrnuté v manipulačnom poriadku. Občanom umožníme priebežnú kontrolu prevádzky MVE s monitorovaním spodných vôd a jej vplyvu na okolie. Mestskej časti Šalková projekt prináša aj doplňujúce  investície,“ hovorí zástupkyňa investora Ing. Veronika Hlavatá.

Prišlo štrnásť písomných námietok proti vydaniu stavebného povolenia zo strany časti obyvateľov Šalkovej, zastúpených bratislavskou právnou kanceláriou. „ V rámci odvolacieho konania sa MŽP stotožnilo s naším postupom a nevyhovelo podaným námietkam účastníkov konania. Ministerstvom doplnené rozhodnutie o stavebnom povolení nadobudlo právoplatnosť 3.januára 2013,“ dodáva Tibor Čierny z odboru starostlivosti o životné prostredie nového banskobystrického Obvodného úradu životného prostredia v B.Bystrici.

Výsledné riešenie MVE Šalková aj s okolím

Stavba je situovaná v mieste existujúcej prirodzenej hate na Hrone s prevýšením 1,2 metra. Odberný objekt derivačnej vodnej elektrárne bude nad haťou na pravej strane rieky. Investor na vlastné náklady vybuduje protipovodňové opatrenia okolo MVE s ochranou proti storočnej vode, ktoré zvýšia bezpečnosť obyvateľov v blízkosti Hrona pred povodňami. Tie spočívajú v navýšení ochrannej hrádze s podzemnými stenami na ľavom brehu, ktoré budú slúžiť aj proti súčasným priesakom vody na pozemky Šalkovčanov bývajúcich pri Hrona.

Na novej vakovej hrádzi investor vybuduje veľkokomorový štrbinový rybovodv dĺžke 185 metrov pre bezproblémovú migráciu rýb a vodných živočíchov. Týmto miestom sa  účinnejšie prevedie aj ľadochod.  Vodáci sa budú môcť pred priehradným múrom bezpečnejšie vylodiť a za haťou zasa nalodiť na nových mólach. Predíde sa tak zbytočným obetiam tých vodákov, ktorí tu v minulosti občas preceňovali svoje schopnosti.

MVE Šalková je financovaná z eurofondov a  vlastných zdrojov investora v celkovej výške presahujúcej  6 miliónov eur. Táto investícia neslúži len na vybudovanie samotnej elektrárne, ale s protipovodňovými opatreniami aj na stabilizáciu hladiny podzemnej vody. Okolo hrádze sa zníži výskyt bodavého hmyzu a zápach zo stojatých vôd za brehmi, pričom odvodňovacie rigoly sa nedotknú súkromných pozemkov.

Pri hrádzi sa vytvorí bezpečná oddychová a relaxačná zóna. Vyčistí sa Hron a na brehoch okolo elektrárne sa vysadia nové porasty s drevinami. S tým ráta projekt náhradnej výsadby zelene za odstránené dreviny na stavenisku elektrárne, ktorý bude realizovať mestská organizácie ZAaRES. Investor poukázal na špeciálny účet mesta čiastku 120 000 eur na výsadbu novej zelene. „Chceme využiť tieto zdroje v Šalkovej aj v spolupráci  s miestnou občianskou radou a poslancami tak, aby sa v tejto časti mesta zlepšilo životné prostredie a občania nemali  pocit, že sa im výstavbou MVE spôsobuje nejaká ujma,“ vysvetľuje Ing. Hlavatá z ENERGO-AQUA.

Prípravné práce na stavbe už začali. Stavenisko sa oplocuje a bude pod stálym dohľadom  banskobystrickej bezpečnostnej služby. Po vybudovaní by MVE mala zásobovať elektrinou cez prenosovú sieť mesto Banská Bystrica, vrátane Šalkovej a priemyselného parku. Prevádzka elektrárne bude automatizovaná. Hluk z turbíny zabudovanej v stavbe bude podľa projektu  nižší, ako je v súčasnosti od vody na prírodnej hati.

Náš portál bude ďalej sledovať vývoj situácie na stavbe  MVE Šalková a postupne vám budeme prinášať aktuálne informácie o tejto novej vodohospodárskej investícii v meste pod Urpínom.

Zdroj: Bystricoviny.sk