Výsledky a plány Slovenskej agentúry životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici

SPRÁVY
0 /

Slovenská agentúra životného prostredia a jej zamestnanci si uvedomujú, že pracovať v oblasti životného prostredia znamená byť svojmu okoliu príkladom uvedomelého správania. V roku 2022 preto prijali Ekokódex, ktorý je tvorený zásadami takéhoto správania.

Kódex znamená dobrovoľný záväzok a snahu agentúry znižovať svoju ekologickú stopu, zlepšovať reputáciu a dôveryhodnosť voči sebe, partnerom a planéte.

Vytvorenie Ekokódexu bola iniciatíva z radov zamestnancov odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, no do procesu prípravy ekoprincípov boli zahrnutí všetci zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Ekokódex  SAŽP prijala 8. marca 2022 a ide o významný míľnik v rámci vnútorného nastavenia organizácie.

Prihlásenie sa k určitých princípom je však len prvý krok, dôležité bolo vytvoriť nástroje, podmienky a motivačné prostredie pre uplatňovanie kódexu v každodennej praxi.

S týmto účelom vznikla Rada Ekokódexu, zložená zo zástupcov jednotlivých odborov. Jej úlohou je pripraviť Akčný plán na zavedenie konkrétnych opatrení v aktuálnom období.

„V súlade s Akčným plánom pre rok 2023 sa nám podarilo zriadiť komunitnú poličku a organizovať viaceré swapy v sídle v Banskej Bystrici, aj na pracovisku v Bratislave. Ďalším splneným bodom bolo aj zavedenie zberu bioodpadu, ku ktorému sme vytvorili systém a zabezpečili koše, kontajnery a kompostovateľné vrecká. Navyše zbierame aj použité zubné kefky. V oblasti podpory udržateľnej mobility sme urobili niekoľko dôležitých krokov, ktorých výsledok bude viditeľný až počas roka 2024,“

uvádza hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková.

Táto oblasť sa prenáša aj do Akčného plánu pre rok 2024, kde sa SAŽP sústrediť tiež na :

  • Inštaláciu informačných tabúľ/štítkov na miestach, kde dochádza k využívaniu prírodných zdrojov (vody, energie, kancelárskych materiálov) v rámci pracoviska
  • organizáciu školení pre zamestnancov o zásadách a kritériách zeleného verejného obstarávania v jednotlivých skupinách výrobkov a služieb
  • obstarávanie tovarov a služieb udržateľne – kvalitne, lokálne, zdravotne a environmentálne nezávadne, bezodpadovo, s etickým rozmerom, s predĺženou dobou záruky
  • vytvorenie násteniek s aktuálnymi informáciami pri príležitosti významných environmentálnych dní s tipmi na ekologické správanie.

Etablovanie pravidiel z Ekokódexu do bežného chodu SAŽP má okrem environmentálneho dosahu aj pridanú hodnotu v podobe socializácie kolegov mimo svojich kancelárií. Realizácia aktivít a plnenie Akčného plánu je zároveň v súlade s Koncepciou rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SAŽP do roku 2030.

Ekokódex SAŽP môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie organizácie verejnej správy či súkromného sektora. Zverejnený je na webovom sídle organizácie: https://www.sazp.sk/sazp/ekokodex.

Zdroj: Michaela Pšenáková, Foto: SAŽP a ilustračné