V našom okrese je miera evidovanej nezamestnanosti pod 5 percentami

SPRÁVY
0 /

Miera evidovanej nezamestnanosti tvorila v mesiaci november 2020 v okrese Banská Bystrica 4,72 %, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,07 %. Na Slovensku to bolo 7,38 %. Údaje za mesiac december 2020 na vyhodnotenie štvrtého kvartálu 2020 zatiaľ nie sú k dispozícii.

Vývoj nezamestnanosti v okrese Banská Bystrica

V novembri  2020 požiadalo o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici spolu 323 občanov. Podiel uchádzačov, ktorí prišli do evidencie z hlavného pracovného pomeru alebo prerušili podnikanie, tvorí stabilne viac ako 50 % všetkých nových žiadostí.

Ukončenie pracovného pomeru malo rôzne príčiny: ukončenie pracovného pomeru dohodou, zrušenie zamestnávateľa, nepredĺženie pracovnej zmluvy na dobu určitú. Ďalšiu skupinu nových uchádzačov v novembri tvorili nezamestnané matky po skončení starostlivosti o dieťa, resp. po skončení poberania rodičovského príspevku.

V mesiaci november 2020 bolo vyradených z evidencie uchádzačovo zamestnanie spolu 298 uchádzačov o zamestnanie. Viac ako 74 % všetkých vyradených sa zamestnalo v pracovnom alebo obdobnom pomere, začali podnikať alebo znovu obnovili živnosť, čo znamená, že sa umiestnili na trhu práce.

„Prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce sa na trhu práce uplatnilo 15 uchádzačov o zamestnanie a 5 uchádzačov o zamestnanie začalo vykonávať zárobkovú činnosť buď v štátoch EÚ alebo v cudzine. Ostatní uchádzači o zamestnanie boli z evidencie vyradení z dôvodu priznania predčasného alebo riadneho starobného dôchodku, narodením dieťaťa alebo požiadania o vyradenie na vlastnú žiadosť,“

hovorí riaditeľ ÚPSVaR Banská Bystrica Tomáš Gbúr.

Tomáš Gbúr

Tomáš Gbúr

Projekt „Pracuj, zmeň svoj život“

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica v spolupráci s Mestom Banská Bystrica  realizoval v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti projekt s názvom „Pracuj, zmeň svoj život“. Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie 17 nových pracovných miest v samospráve na obdobie deviatich mesiacov pre ľudí, ktorí si hľadajú prácu v oblasti sociálnych služieb.

V mesiaci október až december 2020 sa vykonali výberové konania vhodných uchádzačov o zamestnanie pre voľné pracovné miesta v profesiách informátor/ka, upratovač/ka, opatrovateľ/ka, sociálny pracovník/čka, údržbár/ka a administratívny pracovník/čka. Celkovo sa do projektu prihlásilo 156 záujemcov, z toho 71 záujemcov splnilo stanovené podmienky prijatia.

Primátor mesta Ján Nosko v decembrovom článku Radničných novín uviedol:

„Aj keď projekt trvá len deväť mesiacov, je perspektíva, že terajší uchádzači o zamestnanie si túto prácu vyskúšajú a budú chcieť a môcť zostať v pracovnom pomere naďalej.“

Ján Nosko

Ján Nosko

Národný projekt „Prvá pomoc“

Od apríla 2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica realizuje národný projekt „Prvá pomoc“ s následným pokračovaním „Prvá pomoc plus“. Cieľom projektu je zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na zamestnanosť a trh práce na území Slovenskej republiky.

Deje sa to prostredníctvom finančnej podpory pre zamestnávateľov resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, alebo z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb, alebo výpadku subdodávateľov.

„Podpora zamestnávateľov na udržanie pracovných miest a SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti je rozdelená podľa jednotlivých oblastí a podľa vecného zamerania do štyroch opatrení podľa konkrétnych opatrení prijatých uznesením Vlády SR a v súlade so Schémou štátnej pomoci podľa aktuálne platných podmienok stanovených v Oznámení o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku zverejnených na www.pomahameludom.sk,“

dodáva Tomáš Gbúr.

Intervencia NP „Prvá pomoc“ zároveň prispeje k zmierneniu ekonomických dopadov na zamestnanosť. Počas obdobia mimoriadnej situácie a v období po jej skončení prispeje k prevencii zvyšovania nezamestnanosti vzhľadom na skutočnosť, že bez tejto podpory by mohlo dôjsť k prepúšťaniu zo strany zamestnávateľov alebo rušeniu prevádzok.

Táto intervencia zároveň urýchlene podporuje finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, čím pôsobí preventívne a aktívne bráni kolapsu podnikateľského prostredia pre zachovanie stability a minimalizácie paniky.

Aktivity NP pomôžu napĺňať Špecifický cieľ 3.1.2 Operačného programu Ľudské zdroje. Obdobie realizácie projektu je od 13.3.2020 do 30.6.2021. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica k 31.12 .2020 podporil 3 323 subjektov/ zamestnávateľov a vyplatil finančné prostriedky v objeme 16,4 milióna eur.

Zdroj: ÚPSVaR BB, Foto: ilustračné