V Banskej Bystrici prebieha do 19. novembra pravidelná jesenná deratizácia

SPRÁVY
0 /

Celomestská deratizácia v meste Banská Bystrica sa vykonáva dvakrát ročne na jar a na jeseň a vždy začína osobným prieskumom v teréne zisťovaním ložísk ich výskytu a podľa podnetov od občanov. Aktuálne od 5. októbra do 19. novembra 2021 prebieha jesenná deratizácia.

Výzva pre občanov

Mesto Banská Bystrica preto vyzýva všetkých obyvateľov, ktorí na území mesta vlastnia, užívajú alebo spravujú nehnuteľnosť (budovy, pozemky, kanalizácie), aby sprístupnili svoje priestory a dovolili tak vykonať povereným pracovníkom deratizáciu daných objektov.

Pri nadmernom výskyte hlodavcov v okolí kanalizačných vstupov (šácht), prípadne domových kanalizačných prípojok, ktoré sú majetkom domovov, je potrebné vykonať aj represívnu deratizáciu.

 „Ak ste spozorovali výskyt hlodavcov v okolí budov, kanalizácií, kontajnerov na komunálny odpad a iných priestranstiev, žiadame vás, aby ste to nahlásili na Mestský úrad Banská Bystrica, oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev,“

uvádza Mgr. Jozef Varga, PhD. z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ Banská Bystrica, ktorý je kontaktnou osobou  (telefón: 048/4330453. mobil: 0918 505 220, e-mail: jozef.varga@banskabystrica.sk).

Deratizácia

Celomestská deratizácia sa v meste Banská Bystrica vykonáva pravidelne od roku 1993 v čase vývojového cyklu hlodavcov (v jarných a jesenných mesiacoch). Opakovaný výkon celomestskej deratizácie zabezpečuje udržanie populácie potkanov na únosnej miere.

Jednoročné vynechanie celomestskej deratizácie môže spôsobiť nekontrolované premnoženie týchto hlodavcov, nakoľko ich vývojový cyklus je veľmi rýchly a pri vhodných podmienkach (dostatok potravy, teplo, prístup ku vode) hrozí reálne nebezpečenstvo ich premnoženia.

Celomestskú deratizáciu v meste Banská Bystrica zastrešuje Koordinačná komisia pre riešenie otázok regulácie živočíšnych škodcov, ktorá je zložená z 20 členov. Členov komisie tvoria zástupcovia Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva SR; odborníci v oblasti deratizácie; zástupcovia deratizačných spoločností, zástupcovia spoločnosti VEOLIA a.s., ako správcu kanalizácie, BBES, a.s., ako správca kotolní, výmenníkových staníc a teplovodov, zástupcov správcovských spoločností bytov a zástupcov Mesta Banská Bystrica.

Systém koordinácie celomestskej deratizácie

  1. vyhodnotenie podmienok vhodných pre nárast populácie myšovitých hlodavcov – zahájenie celomestskej deratizácie (jar, jeseň);
  2. vykonanie prieskumu – kontrola známych lokalít pravidelných výskytu a vyhodnotenie podnetov od obyvateľov o výskyte myšovitých hlodavcov;
  3. začatie prác deratizačných výkonov – identifikácia zdroja, vyhodnotenie ložiska, zvolenie optimálnej násady a dávkovanie, kontrola v čase + odstraňovanie uhynutých jedincov, v prípade nutnosti vykonanie zásypu dier štrkom, ukončenie výkonu deratizácie;
  4. kontrola výkonu deratizácie – v prípade nedostatočného výkonu, nariadenie v pokračovaní, resp. sledovaní lokality.

V rámci celomestskej deratizácie sa monitorujú všetky plochy a lokality na území mesta Banská Bystrica, pričom  z rozpočtu Mesta Banská Bystrica sú hradené zásahy na plochách verejného priestranstva s potvrdeným výskytom, ktoré sú majetkom mesta v systéme dažďovej kanalizácie v správe Mesta Banská Bystrica, najmä ošetrovanie šácht, vpustí a okolia kanalizačných vetiev.

Mus musculus

V prípade výskytu myšovitých hlodavcov vo vnútorných priestoroch bytových domov a ich bezprostredného okolia (do 2m od objektu); v šachtách a kanalizačných prípojkách v priamom vzťahu k bytovému alebo rodinnému domu; vo vnútorných priestoroch rodinných domov a ich okolia; na plochách a v priestoroch objektov právnických osôb, t.j. všetky lokality vo vlastníctve, príp. správe fyzických alebo právnických osôb si výkon deratizácie musí zabezpečiť vlastník na vlastné náklady (§4 ods.2 VZN č. 8/2009).

Po zistení, že vlastník, resp. správca takejto lokality nevykonal povinnú deratizáciu je mu zaslaná výzva na výkon deratizácie v zmysle VZN č. 8/2009 o vykonaní dezinfekcii a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Banská Bystrica s upozornením na možné sankcie.

V rámci dezinfekčných a hubiacich služieb sa vykonávajú dezinsekčné zásahy, a to odstraňovanie rojov včiel, ôs, sršňov, švábov a mravcov z verejných priestranstiev, ale aj v zariadeniach v správe mesta.

Zdroj: Mesto Banská Bystrica, Foto: ilustračné