Úrad priemyselného vlastníctva zrýchľuje proces konania, skracuje čas vydávania Vestníka ÚPV SR

SPRÁVY
1 /

Od 1. januára 2021 nastáva zásadná zmena vo vydávaní Vestníka ÚPV SR. Úrad priemyselného vlastníctva so sídlom v Banskej Bystrici prechádza z mesačného vydávania vestníka na dvojtýždňový interval, čím prijíma najčastejší model fungujúci naprieč štátmi EÚ.

„Zmena úzko súvisí s našou snahou zvýšiť rýchlosť v konaní a zverejnení prihlášky ochrannej známky, patentu a úžitkového vzoru. Keďže sme výrazne skrátili čas zverejnenia prihlášky ochrannej známky prostredníctvom služby Fast Track, budú prihlášky automaticky vo vestníku zverejnené skôr a urýchli to celý proces konania,“

uvádza Erika Presperínová z kancelárie predsedu ÚPV SR v Banskej Bystrici.

Týka sa to viac než 4 000 konaní vedených úradom ročne s potenciálom ušetriť čas a poskytnúť kvalitnejšiu službu klientom úradu.

Vestník ÚPV SR obsahuje informácie o:

  • patentoch,
  • európskych patentoch s určením pre SR,
  • dodatkových ochranných osvedčeniach,
  • úžitkových vzoroch,
  • dizajnoch,
  • ochranných známkach,
  • označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov,
  • topografiách polovodičových výrobkov

a zverejňuje úradné oznamy.

Harmonogram si už teraz môžete pozrieť na: https://www.indprop.gov.sk/?harmonogram-vydavania-vestnika-upv-sr.

Zdroj: Erika Presperínová, Foto: ilustračné