Upratovacia akcia Za krajšie mesto pokračuje od piatku 31. marca druhou etapou

SPRÁVY
3 /

Tradičná jarná upratovacia akcia v Banskej Bystrici Za krajšie mesto je v plnom prúde. Po minulotýždňovom upratovaní v Rudlovej a Sásovej, pričom vedenie mesta spolu so zamestnancami mestského úradu čistilo park na Triede SNP od Námestia Slobody po Ulicu 29. augusta, sa posúva jarné čistenie okolia bývania Bystričanov do ďalších mestských častí.

Od piatku a počas celého víkendu si môžu vyčistiť okolie svojich domov obyvatelia mestských častí Centrum, Uhlisko, Karlovo, Belveder, Graniar a Majer.

Celomestské upratovanie je rozdelené do štyroch etáp:

I. etapa 24. – 26. 3. 2023: Sásová, Rudlová

II. etapa 31. 3. – 2. 4. 2023: Centrum, Uhlisko, Karlovo, Belveder, Graniar, Majer

III. etapa 14. – 16. 4. 2023: Radvaň, Kráľová,Pršianska Terasa, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Kostiviarska, Jakub, Nový Svet, Uľanka, Šalková, Senica

IV. etapa 21. – 23. 4. 2023: Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch.

Cieľom akcie Za krajšie mesto je najmä vyčistenie verejných priestranstiev ako aj medziblokovej zelene na sídliskách od rôzneho komunálneho a rastlinného odpadu zhrabovaním. Súčasne sa zabezpečuje sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad rodinných domov.

Do jednotlivých lokalít mesto pristaví veľkoobjemové kontajnery. V prípade potreby ich vývozu či premiestnenia, poskytnutia vriec na odpad, počas trvania akcie (okrem nedele), môžete kontaktovať pracovníka mestského úradu na telefónnom čísle 0905 940 847. Všetky dôležité informácie o akcii nájdete tu https://www.banskabystrica.sk/…/akciu-za-krajsie-mesto…/.

Akciu organizačne zabezpečuje Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici (tel. č.: 048/4330 454, e-mail: separovanyzber@banskabystrica.sk).

Mesto žiada obyvateľov, aby počas akcie nevykonávali rezy a výruby kríkov a stromov, ale zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu alebo čistenie chodníkov.

Ak v uvedených termínoch nebude priaznivé počasie, určený bude náhradný termín, o čom bude samospráva aktuálne informovať obyvateľov na webe mesta ako i na sociálnych sieťach.

Právo hospodárenia s vegetáciou rastúcou na verejných plochách vo vlastníctve alebo správe mesta, má len poverená odborná organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES). V prípade záujmu o technickú a odbornú poradenskú činnosť, bude možné kontaktovať  túto mestskú organizáciu.

Autor: (tom), Foto: mesto BB