Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má ďalší unikát

SPRÁVY
0 /

Po úspešných unikátoch ako CFA University Affilation Program, možnosti získať dvojitý diplom v spolupráci s univerzitami vo Francúzsku či rozvoj stratégie service learning, prináša UMB pre študentov a študentky ďalšiu novinku.

Nový študijný program

Je ňou jedinečný študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce. Ide o prvý študijný program takéhoto druhu nielen na Slovensku, ale celkovo v krajinách V4.

 Ekonomická fakulta (EF) a Pedagogická fakulta (PF) dali hlavy dokopy a pripravili spoločný študijný program v bakalárskom stupni štúdia. Tým vytvorili skvelú možnosť pre záujemcov o štúdium, ktorí by chceli pracovať s deťmi a mladými ľuďmi, seniormi, rodinami, komunitami v rámci verejného, podnikateľského aj tretieho sektora a medzinárodných inštitúcií v ekonomickej a sociálnej oblasti.

 Absolvent/ka získa kvalifikáciu v dvoch odboroch

 Doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD., učiteľka na EF UMB, hovorí:

Na Ekonomickej fakulte majú študenti a študentky možnosť na odbore verejná ekonomika a služby študovať predmety spojené so sociálnou politikou, sociálnym podnikaním a jeho manažmentom či s riadením verejných služieb, kam patria aj sociálne služby. Chýba im však odbornosť sociálneho pracovníka.“

Doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. z Pedagogickej fakulty ju dopĺňa:

U nás zase na odbore sociálna práca študenti a študentky získavajú poznatky spojené so sociálnou prácou, majú zručnosti v práci s rôznymi typmi klientov, ale chýbajú im ekonomické a manažérske zručnosti. Bolo preto logické skombinovať predmety z oboch fakúlt a priniesť to, čo zamestnávatelia požadujú najviac.“

Navyše, v pripravovanom zákone o sociálnej ekonomike by mali byť definované aj požiadavky na riaditeľa sociálneho zariadenia, nový študijný program reflektuje na tieto podmienky a pripraví absolventov a absolventky pre potreby praxe.

Získajú tak kvalifikáciu v oboch  odboroch: 6252 Verejná ekonomika a služby a 7761 Sociálna práca. Po ukončení štúdia môžu pokračovať v rámci oboch odborov, pripravujeme však aj nadväzný študijný program v druhom stupni štúdia.

Prihlásiť sa je možné do 30. apríla 2018

Na študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce je možné podávať prihlášky až do 30. 04. 2018. Neváhajte a podajte prihlášku už dnes.

Viac informácií o študijnom programe: www.pdf.umb.skwww.ef.umb.sk,  maria.murraysvidronova@umb.sk, alzbeta.brozmanovagregorova@umb.sk.

 

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB a ilustračné