UMB je prvá slovenská univerzita so značkou „HR Excellence in Research“

SPRÁVY
0 /

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa 5. decembra 2018 stala 1. slovenskou univerzitou a 429. inštitúciou v Európskej únii, ktorá získala značku „HR Excellence in Research“.

Ocenenie udeľuje Európska komisia tým inštitúciám, ktoré sa zaviazali implementovať a dlhodobo dodržiavať 40 princípov „Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov” v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R).

titul2

Tento záväzok znamená začleniť zásady Charty a Kódexu do inštitucionálnych politík a stratégií manažmentu ľudských zdrojov s cieľom propagovať organizáciu ako pracovisko, ktoré  poskytuje tvorivým pracovníkom atraktívnu kariéru a kvalitné zamestnanecké a pracovné podmienky.

Európska komisia podmieňuje získanie tejto značky s možnosťou uchádzania sa o financovanie v rámci európskych finančných programov (najmä Horizont 2020 a Horizont Európa).

umb

Prihlásenie sa k stratégii HRS4R je dobrovoľné a je znakom transparentnosti, pretože umožňuje Európskej komisii aj verejnosti sledovať kroky, ktoré inštitúcia so značkou „HR Excellence in Research” podniká v časovom slede dvoch a následne každých štyroch rokov.

Rektor UMB Vladimír Hiadlovský k tomu uviedol:

„Univerzita Mateja Bela začala pracovať na stratégii HRS4R v januári 2017. V procese participovali všetky zložky university. Každá fakulta vypracovala podľa metodiky Európskej komisie tzv. Gap Analysis – t.j. analýzu silných a slabých stránok v oblasti manažovania ľudských zdrojov.“

vladimir hiadlovsky

Následne vedenie UMB vypracovalo Akčný plán na dva roky, ktorý sa univerzita  zaväzuje splniť (ide napr. o inzerovanie všetkých voľných pozícií v anglickom jazyku na EURAXESS; príprava regulácií v súvislosti s openaccess  – otvorený prístup otvorená veda, etika výskumu – zodpovedná veda a výskum alebo rodové akčné plány).

umb2

Univerzita Mateja Bela prihlásením sa k HRS4R v novembri 2017 jasne deklarovala svoje odhodlanie pridať sa k európskym univerzitám, ktoré si ctia princípy podpory ich tvorivých zamestnancov, ako aj princípy etického prístupu vo všetkých univerzitných stratégiách a procesoch.

Informácie nájdete na https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_SLOVAKIA.

umb4

 

Zdroj: Alexandra Bitušíková, Foto: ilustračné