Na UMB otvorili nový akademický rok s takmer 8.000 študentmi

SPRÁVY
2 /

Bystrická alma mater – Univerzita Mateja Bela otvárala v pondelok 19. septembra už svoj 25. akademický rok. Pri tejto príležitosti sa rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. stretol s novinármi.

25. akademický rok

V aule Beliana sa na slávnostnom otvorení akademického roka 2016/17 zišli spektability a honorability UMB, bývalí rektori, študenti a množstvo hostí vrátane predstaviteľov štátnej správy a samosprávy.

UMB má  šesť fakúlt: Ekonomickú, Filozofickú, Právnickú, Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov, Pedagogickú a Fakultu prírodných vied. Tie  navštevuje v súčasnosti takmer 8.000 študentov dennej a externej formy štúdia na všetkých stupňoch.

 

Ambície Univerzity Mateja Bela

Rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., kvestor UMB Ing. Ladislav Monček a riaditeľka súkromnej ZŠ Škola u Filipa Mgr. Lenka Mihalicová so sídlom v areáli Pedagogickej fakulty UMB na Ružovej na raňajkách s novinármi informovali o plánoch a novinkách v novom akademickom roku.

Podľa rektora UMB školstvo a vzdelávanie sú v súčasnosti spoločensky poddimenzované kategórie, ktorých problémy si vyžadujú systémové riešenia. Uplynulý akademický rok mal pre UMB prívlastok akreditačný, pretože  po zverejnení výsledkov komplexnej akreditácie v auguste 2015 sa musela vysporiadať s odstránením nedostatkov v rámci systému vzdelávania, najmä v oblasti doktorantského štúdia.

„Išlo o hraničné hodnoty niektorých ukazovateľov, ktoré nás tesne zaradili medzi univerzity obhajujúce svoju akreditáciu. Intenzívne sme pracovali na náprave tohto stavu a v máji 2016 sme zaslali Akreditačnej komisii hodnotiacu správu o prijatých kvantitatívnych a kvalitatívnych opatreniach, čo by malo pozitívne osvedčiť štatút našej univerzity, na výsledok si však ešte musíme chvíľu počkať,“

uviedol rektor Vladimír Hiadlovský.

Univerzita žije v meste a s mestom

UMB nie je izolovanou vzdelávacou  inštitúciou, ale zhodou okolností súčasný rektor Vladimír Hiadlovský nastupoval do funkcie krátko potom, ako sa stal primátorom mesta Ján Nosko, s ktorým ho viažu nielen spoločné záujmy, ale aj osobné priateľstvo.

„V meste sa uskutočňuje množstvo spoločných akcií s mestom, spomeniem napr.  cyklus Univerzita mestu, mesto univerzite. Budúci rok bude Banská Bystrica Európskym mestom športu,  v ktorom sa bude angažovať aj naša univerzita, ako tomu bolo aj pred získaním titulu EMŠ 2017. Napokon na Filozofickej fakulte máme katedru, ktorej poslaním je šport  a výchova absolventov pre športové disciplíny, je to dobrá reklama pre celý región, mesto i UMB,“

pokračoval Hiadlovský.

V rámci investičných projektov a aktivít v Banskej Bystrici plánuje UMB zo zdrojov získaných nad rámec svojho rozpočtu pripraviť strategický zámer koncentrovať rozvoj univerzity do troch – štyroch lokalít v meste s centrom na Tajovského s dvomi fakultami, najväčšími študentskými domovmi, športoviskami a voľnými pozemkami. Srdcom univerzity by mala byť univerzitná knižnica, ktorú by chcela UMB postaviť, ale to je dlhodobá vízia.

Bohaté zahraničné kontakty

Bystrická UMB, rovnako ako ostatné univerzity a vysoké školy, sa borí s každoročným úbytkom počtu študentov, čo k je spôsobené najmä demografickým vývojom. V tejto súvislosti Vladimír Hiadlovský spolu s ďalšími slovenskými rektormi dlhodobo zastáva názor, že systém prideľovania finančných prostriedkov štátu na hlavu študenta by sa mal sústrediť na kvalitu vzdelávania  a prípravy absolventov.

„V porovnaní s ostatnými univerzitami dosahuje UMB v daných podmienkach veľmi dobré výsledky v zahraničnej spolupráci. Už dlhšiu dobu je naša univerzita lídrom v oblasti frankofónie. Vlani sme absolvovali plodné návštevy partnerských univerzít v Paríži, Versailles a Grenoble s potvrdením doterajšej a hlavne budúcej spolupráce,“

povedal rektor.

UMB v rámci medzinárodnej spolupráce ponúka záujemcom viacero študijných programov v cudzom jazyku., čo v plnom rozsahu dokáže plniť Ekonomická fakulta i Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov. Na UMB v súčasnosti študuje z celkového počtu 2,5 percenta zahraničných študentov. Veľkým prínosom je medzinárodný program ERASMUS +.

Úspešne sa rozvíja sa aj spolupráca s čínskymi univerzitami. Naposledy to bolo nadviazanie spolupráce s Liaoning Normal University v meste Dalian a s mestom Shenyang, pričom Filozofická fakulta UMB je odborným garantom   prvej slovensko – čínskej bilingválnej sekcie na Gymnáziu Mikuláša Kováča.  Po vzniku Konfuciovej učebne pri Slovenskej zdravotníckej univerzite zameranej na čínsku tradičnú medicínu by po dohode s centrálou v Pekingu mala vzniknúť pri UMB ďalšia Konfuciova učebňa zameraná na ekonomiku a financie.

Bystrická univerzita sa chce okrem fungujúcej spolupráce so západnými univerzitami orientovať aj na východ. Po návšteve rektora Hiadlovského v Moskve sa rysuje spolupráca s Moskovským štátnym inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO.

Obohatenie UMB Školou u Filipa

Do areálu Pedagogickej fakulty UMB na Ružovej ulici sa nedávno presťahovala súkromná ZŠ Škola u Filipa. Rektor Vladimír Hiadlovský považuje partnerskú symbiózu univerzity s touto školou za výnimočne pozitívnu.

„Niet nič lepšie, ako keď fakulta, ktorá vychováva budúcich učiteľov, má vo svojich priestoroch akési živé laboratórium, kde môžu obidva subjekty takto spolupracovať a navzájom sa obohacovať. Zúčastnil som sa krstu nových priestorov Školy u Filipa a bol to pre mňa silný emotívny zážitok, pretože som mal možnosť pocítiť úžasnú energiu prýštiacu zo žiakov a ich učiteľov v škole, ktorá sa snaží hľadať nové trendy vo výchove a vzdelávaní mladých ľudí,“

 dodal na záver rektor UMB.

K niektorým zaujímavým myšlienkam Vladimíra Hiadlovského týkajúcich sa prítomnosti a budúcnosti Univerzity Mateja Bela v meste Banská Bystrica sa ešte vrátime samostatným článkom.

 

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová+UMB