Štartuje Zelený vzdelávací fond s podporou 150 000 eur z Environmentálneho fondu

SPRÁVY
0 /

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici (SAŽP) po zásadných zmenách spúšťa 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je naďalej podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky.

Zmena nastala hlavne v spôsobe financovania. V tomto ročníku bude podpora zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) poskytnutá formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 150 tisíc eur.

Zmenu je možné zaregistrovať aj v oprávnených žiadateľoch. K občianskym združeniam a  nadáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním pribudnú aj štátne školy.

Podpora je určená na výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov zamerané na témy ako sú: odpady a prechod na obehové hospodárstvo, zmierňovanie a prispôsobovanie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a ochrany ovzdušia, podpory a ochrany biodiverzity, vrátane spolužitia s karpatskými šelmami.

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici

„Jednotlivé projektové zámery fond podporí sumou od tisíc eur do výšky 5 000 eur s DPH, pri dodržaní podmienky minimálne 5 – percentného spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa,“

hovorí generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.

Všetky podrobnosti o Zelenom vzdelávacom fonde nájdete na stránke: https://zelenyvzdelavacifond.sk/.

Zdroj: Michaela Pšenáková , Foto: ilustračné