Slovensko si dôstojne pripomenie 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny

SPRÁVY
3 /

Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej vláda prijala návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia II. svetovej vojny. Jeden z najvýznamnejších medzníkov našich dejín si pripomenieme spomienkovými a kultúrnymi aktivitami, ako aj zveľadením pamätných miest.

Spomienka na koniec vojny

Po vlaňajších okrúhlych výročiach Nežnej revolúcie a Slovenského národného povstania si Slovensko v roku 2020 pripomenie 75 rokov od ukončenia II. svetovej vojny. Vláda SR dnes v tejto súvislosti schválila iniciatívny materiál z dielne Ministerstva kultúry SR „Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny“. Návrh obsahuje kalendárium aktivít a podujatí pre dôstojné pripomenutie si tohto historického míľnika.

„75. výročie II. svetovej vojny bude rámcom pre spomienkové a vedecké aktivity, vznik nových audiovizuálnych diel, či nové výstavné a vzdelávacie projekty. Zároveň bude príležitosťou na zveľadenie vojnových pamätníkov. Kľúčovým poslaním všetkých aktivít bude v konečnom dôsledku uctiť si pamiatku všetkých obetí II. svetovej vojny a opätovne odsúdiť nenávistnú ideológiu, ktorá sa snažila zničiť európsku civilizáciu,“

 uviedla ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

Najväčším spoločenským podujatím budú Celoslovenské oslavy 75. výročia druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutočnia 8. mája 2020 v Liptovskom Mikuláši. Diváci sa môžu tešiť na slávnostné zhromaždenie za účasti najvyšších ústavných činiteľov, ako aj na pestrý kultúrny program. Okrem toho sú počas roka v pláne domáce a zahraničné výstavy, premiéry filmov s tematikou II. svetovej vojny, koncerty, divadelné inscenácie, ale aj diskusné večery a konferencie.

V rokoch 2020 – 2021 bude komplexne obnovený vojenský cintorín s pamätníkom Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši, Pamätník obetí fašizmu v Kremničke, Pamätník SNP Krpáčovo či pamätníky v Stráňavách a Uhrovci. Celková výška požadovaných finančných prostriedkov na tieto podujatia je 3,434 milióna eur v roku 2020.

Pre efektívnu prípravu jednotlivých podujatí Ministerstvo kultúry SR zriadilo pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy a ich organizácií, Kancelárie NR SR, RTVS a TASR. Jej úlohou je koordinácia podporených celoslovenských, regionálnych a miestnych podujatí, najmä aby sa neprekrývali a boli na primeranej umeleckej a spoločenskej úrovni.

Komplexná obnova Pamätníka v Kremničke

Pamätník bol postavený v roku 1949 a stal sa celonárodným symbolom pamiatky obetí nacistickej ideológie s cieľom varovať budúce generácie. Toto pietne miesto nám pripomína masové vyvražďovanie vojakov, ale aj mnohých mužov, žien a detí koncom druhej svetovej vojny. Je potrebné zachovať a  chrániť toto pietne miesto ako spomienku 747 obetí pre ďalšie generácie.

Zároveň ide aj o posledné dielo Dušana Samuela Jurkoviča, architekta európskeho významu. V roku 1963 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Na základe vypracovaného projektu poskytlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na obnovu pamätníka a revitalizáciu zelene 38 400 eur a 6 000 eur použilo mesto z vlastných finančných prostriedkov. Táto prvá etapa prác sa ukončila v minulom roku.

Význam Pamätníka v Kremničke je tak veľký, že v ďalších etapách je potrebné vypracovať  urbanisticko – krajinársku štúdiu. Tá by mala vymedziť rozsah pietneho územia, pričleniť vojenský zákop a miesto popráv a zabezpečiť ochranu.

Riešiť by mala aj vlastnícke vzťahy v území, zabezpečiť geodetické zameranie či premietnuť požiadavky na krajinárske riešenie pamätníka v územnom pláne zóny a zabezpečiť tak aj trvalú ochranu vizuálnych kvalít okolia pamätníka. Potrebné je tiež riešenie chýbajúceho pešieho prepojenia či vybavenosti ako napr. sociálne zariadenia, mobiliár, osvetlenie či orientačný a informačný systém v kvalitnom dizajne.

Zdroj: Pavol Čorba a (tom), Foto: archív a ilustračné