RÚVZ Banská Bystrica otvára kurz znižovania nadváhy, kontroluje dodržiavanie opatrení

SPRÁVY
23 /

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici prichádza s novým kurzom zameraným na znižovanie nadváhy a s vyšetrením krvi. Zároveň oznamuje zvýšenie kontrol na dodržiavanie protipandemických opatrení.

Kurz znižovania nadváhy

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici otvára bezplatný kurz znižovania nadváhy.

Kurz je určený pre všetkých vo veku od 18 rokov, ktorým prekážajú nadbytočné kilá a nevedia si s nimirady. Bude prebiehať v priestoroch úradu formou pravidelných stretnutí 1x za dva týždne. Súčasťou kurzu bude teoretické aj praktické vzdelávanie v oblasti racionálneho stravovania, zdravého pohybu, analýza nesprávnych návykov a rozbor jedálnička.

Účastník absolvuje bezplatné vstupné a výstupné vyšetrenia, ktoré zahŕňajú vyšetrenie celkového cholesterolu, glykémie, tukov v krvi a HDL cholesterolu, vrátane antropometrických meraní. Kapacita je obmedzená na 5 osôb.

Ak dôjde k zhoršeniu epidemickej situácie, kurz bude realizovaný online formou.  V prípade záujmu sa môžete najneskôr do 15. októbra 2021 prihlásiť na e-mailovej adrese poradna.zdravia@vzbb.sk alebo na telefónnom čísle 048/4367 422.

Vyšetrenie vybraných parametrov z krvi

Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo na Slovensku v roku 2020 zaznamenaných viac ako 27 000 úmrtí v dôsledku kardiovaskulárnych ochorení. Dokonca u mužov bol počet úmrtí na toto ochorenie najvyšší za posledných 10 rokov.

Na RÚVZ v Banskej Bystrici od roku 1993 pracovníci oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu poskytujú v základnej poradni zdravia  bezplatné vyšetrenie vybraných parametrov z kapilárnej krvi odobratej z prsta (celkový cholesterol, HDL cholesterol, glukózu, triglyceridy), meranie tlaku krvi a pulzu, antropometrické meranie a analýzu zloženia tela.

Na základe zistených rizikových ukazovateľov je im následne stanovené riziko výskytu metabolického syndrómu. V prípade potreby je odporúčané aj poradenstvo v nadstavbových poradniach (poradňa zdravej výživy, poradňa na optimalizáciu pohybovej aktivity, poradňa na odvykanie od fajčenia).

Záujemcovia sa môžu do poradne zdravia objednať telefonicky na čísle 048/ 4367 440, 422, elektronicky na poradna.zdravia@vzbb.sk alebo osobne na adrese RÚVZ Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č. 1, 975 56 Banská Bystrica.

Zintenzívnenie kontrol nad dodržiavaním opatrení

Pracovníci oddelenia hygieny výživy a hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ BB vykonávajú prakticky denne kontroly dodržiavania opatrení v zariadeniach spoločného stravovania, tiež kontroly v predajniach potravín, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, ubytovacích zariadeniach, fitness centrách a podobne.

V prípade plánovaných hromadných podujatí (svadby, kary, kultúrne podujatia a akcie, usporadúvané v jednotlivých obciach regiónu, spojené s konzumáciou pokrmov a nápojov, športové podujatia, konferencie, schôdze a pod.) tiež poskytujú konzultácie ich organizátorom. Pomáhajú sa im tak zorientovať v opatreniach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z vyhlášok ÚVZ SR. Vysvetľujú účel nastavených opatrení a nevyhnutnosť ich dodržiavania.

„Vo vzťahu v aktuálnemu stupňu COVID automatu sa otázky najčastejšie týkajú možnej kapacity účastníkov podujatia, nastavenia režimu kompletne zaočkovaní/OTP/základ, povinnosti uchovávať kontakty, prekrytia horných dýchacích ciest, či podmienok pre podávanie pokrmov a nápojov,“

hovorí PaedDr. Michaela Ondirová  z Oddelenia stratégie rozvoja a vzdelávania RÚVZ Banská Bystrica.

Žiaľ pracovníci RÚVZ sa stretávajú aj s nepochopením a neochotou akceptovať požiadavky vyhlášok (netýka sa to len prevádzkovateľov zariadení, či organizátorov akcií, ale častokrát samotných zákazníkov, či účastníkov podujatí).

V preukázaných prípadoch porušenia opatrení pristupuje RÚVZ BB k uloženiu sankcií za priestupok (fyzická osoba), alebo správny delikt (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba). Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu budú kontroly (aj opakované) vykonávané oveľa intenzívnejšie.

Prioritným záujmom vykonávaných kontrol nie je „rozdávanie pokút“, ale ochrana zdravia obyvateľov, či návštevníkov našej krajiny. Preto vyzývame všetkých, aby sa správali rozumne a zodpovedne a nastavené opatrenia tak nechápali ako obmedzovanie slobody, ale ako pomôcku ochrany zdravia nielen svojho života, ale aj svojich blízkych i ostatných ľudí

V 38. kalendárnom týždni bolo vykonaných 45 kontrol (prevažne v okrese Brezno, ktorý bol podľa COVID automatu v I. stupni ohrozenia). Kontroly boli zamerané najmä na nastavenie a dodržiavanie zvoleného režimu, ako aj na prekrytie horných dýchacích ciest.

„Všetkým zodpovedným prevádzkovateľom, ktorí plnia opatrenia, ďakujeme a tam, kde boli zistené porušenia, veríme, že sa nebudú opakovať,“

uvádza RÚVZ Banská Bystrica.

Zdroj: RÚVZ BB, Foto: ilustračné