Rómske deti a mládežníci sa vzdelávali na regionálnej enviro konferencii v Banskej Bystrici

SPRÁVY
2 /

Minulý týždeň 14. septembra sa v banskobystrickom Robotníckom dome uskutočnila konferencia k projektu „Naša príroda je naším bohatstvom – Amare veša, amaro barvaľipe“ na podporu zlepšenia informovanosti verejnosti o sústave Natura 2000 a vybraných druhoch prirodzených rastlín a živočíchov európskeho významu na regionálnej úrovni.

„Zámerom nášho projektu je prispieť k zlepšeniu informovanosti verejnosti  – najmä predstaviteľov rómskych komunít o sústave Natura 2000 a druhoch európskeho významu, so zámerom o udržanie, ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia, vrátane ochrany prirodzených biotopov či voľne žijúcich živočíchov a rastlín,“

vysvetľuje Alexander Daško, predseda združenia ROMA SK autor projektu a autor projektu s finančnou podporou z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Zľava Alexander Daško, Ján Zuskin a Martin Lakanda

Zľava Alexander Daško, Ján Zuskin a Martin Lakanda

Prítomní mladí Rómovia si spolu s ďalšími účastníkmi konferencie vypočuli v rámci enviro konferencie zaujímavé prednášky pozvaných odborníkov – riaditeľa Správy Tatranského národného parku Ing. Pavol Majka na tému „Starostlivosť o chránené územia a územia európskeho významu“ ako aj riaditeľa Správy slovenských jaskýň RNDr. Jána Zuskina na tému „Prezentácia prírodných hodnôt regiónu Banská Bystrica“.

O sociálnej inklúzii a dobrovoľníctve v kontexte ochrany prírody porozprával Eduard Čonka, riaditeľ Odboru regionálnej koordinácie z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Biodiverzitu a starostlivosť o prírodu v podmienkach mesta Banská Bystrica predstavil Ing. Martin Lakanda, vedúci Oddelenia inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy z banskobystrického Mestského úradu.

Pavol Majka a Nelka Balogová

Pavol Majka a Nelka Balogová

Osviežením bola prednáška „Kamarátka príroda“ iba 11-ročnej  Nelky Balogovej, mladej enviro sympatizantky z Banskej Bystrice.

Verím, že konferencia bola pre jej účastníkov obsahovo zaujímavá a že sa rámci nej dozvedeli veľa podnetných a nových vecí. Napríklad aj to, že Mesto Banská Bystrica má zo slovenských krajských miest najviac lesov – tvoria viac ako polovicu jej katastra, pričom tieto na ploche 7 200 hektárov ponúkajú tri rezervácie, lesoparky s náučnými chodníkmi, niekoľko významných rarít a bohatú faunu i flóru,

dodáva Daško.

Ambíciou projektu je prostredníctvom vhodnej kombinácie rôznorodých komunikačno – vzdelávacích a informačno – propagačných nástrojov šíriť osvetu smerom na konkrétne cieľové skupiny (prioritne Rómov), vrátane podpory ich environmentálnej gramotnosti prostredníctvom neformálnej výchovy.

Autor: (tom), Foto: A. I. Daško