R1 sa predĺži po Slovenskú Ľupču, konečne napreduje aj protihluková stena Radvaň – Belveder

SPRÁVY
14 /

Pre Banskú Bystricu zazneli v posledných dňoch dve potešujúce správy týkajúce sa dopravy. Obe sú spojené s rýchlostnou komunikáciou R1.

Dobré správy pre mesto pod Urpínom

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila tender na výstavbu roky pripravovaného trojkilometrového úseku rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Lupča, ktorého súčasťou je aj napojenie Šalkovej prostredníctvom novej mimoúrovňovej križovatky a výstavba nového mosta cez rieku Hron v tejto mestskej časti.

Táto stavba by mala urobiť definitívnu bodku aj za havarijným stavom mosta pred Biotikou, ktorý prakticky nemá obchádzku pre tranzitnú dopravu a jeho uzavretie by spôsobilo dopravný kolaps v regióne.

Trasa trojkilometrového úseku R1 po Slovenskú Ľupču

Trasa trojkilometrového úseku R1 po Slovenskú Ľupču

Dobrou správou je aj záväzok Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), že ešte tento rok plánujú vyhlásiť verejné obstarávanie na protihlukovú stenu na rýchlostnej ceste R1 v Banskej Bystrici.

„Obidva tieto projekty sú pre Banskú Bystricu nesmierne dôležité, preto ich spolu s primátorom Jánom Noskom dlhodobo podporujeme. Zároveň je to aj požiadavka združenia Iniciatívy stredné Slovensko, ktoré zakladal primátor Nosko s primátormi okolitých miest. Verím však, že sa naplní aj hlavná požiadavka tohto združenia a v krátkej dobe sa rozhodne o severo – južnom prepojení Slovenska prostredníctvom siete rýchlostných sieť cez Hiadeľské sedlo, čo je jednoznačne najlepšie riešenie z pohľadu rozvoja nášho mesta,“

hovorí viceprimátor Jakub Gajdošík.

Jakub Gajdošík prvý zľava na rokovaní o predĺžení R1 po Slovenskú Ľupču

Jakub Gajdošík prvý zľava na rokovaní o predĺžení R1 po Slovenskú Ľupču

Predĺženie R1 po Slovenskú Ľupču

NDS sa dohodla na pokračovaní trojkilometrového úseku dostavby R1 po Slovenskú Ľupču so samosprávami.  Súčasťou tohto projektu bude aj  nový most cez železničnú trať v rámci I. etapy, čo si vyžiada vybudovanie preložky nového úseku cesty I/66 s okružnou križovatkou v Šalkovej. Prvá etapa výstavby má štátom garantované financovanie, bude hradená zo štátneho rozpočtu.

Most v Šalkovej

Most v Šalkovej

Nový most v mestskej časti Šalková postaví NDS vedľa  súčasného, ktorý je v havarijnom stave a zdemontuje sa. Zároveň sa vybuduje aj nová cyklotrasa v dĺžke 15 km. Súčasne so  stavebným konaním na prvú etapu R1 prebieha aj výber aj zhotoviteľa na túto stavbu, ktorý by mal byť ukončený okolo polroka 2023.

R1 v smere Slovenská Ľupča

R1 v smere Slovenská Ľupča

Investičný riaditeľ NDS Stanislav Beňo odhaduje  realizáciu stavebných prác zhruba na dva a pol roka:

„Predbežná odhadovaná cena pred indexáciou, ktorá súčasne prebieha, bola 82 miliónov eur. Na základe požiadavky Útvaru hodnoty za peniaze bol celý úsek rozdelený na dve etapy. Prvá, ktorá sa bude realizovať, sa týka Banskej Bystrice po mimoúrovňovú križovatku za Slovenskou Ľupčou, čo je takmer tri kilometre. Ďalšia etapa závisí od štúdií, ako ďalej pokračovať s dopravou medzi R1 a R3. Štát musí nájsť spôsob, kadiaľ pôjde pokračovanie R1, či cez Donovaly alebo Kremnické Bane.“

Most pred Slovenskou Ľupčou

Most pred Slovenskou Ľupčou

Je dôležité, že sa konečne pohlo riešenie dopravných problémov na I/66 cez Šalkovú vrátane dobudovania I. etapy úseku R1 po Slovenskú Ľupču.  Treba dúfať, že napokon sa štát predsa len rozhodne budovať aj II. etapu R1 zo Slovenskej Ľupče cez  tunel  smerom na Donovaly.

Odpoveď na to by mala dať porovnávacia štúdia , na ktorej sa pracuje.

Rýchlostné cesty v SR

Rýchlostné cesty v SR

Protihluková stena

Problém vybudovania protihlukovej steny pri rýchlostnej ceste R1 v úseku Belveder – Banská Bystrica sa ťahá už roky. NDS sa na základe kritérií, ktorými sú napr. miera prekročenia prípustnej hlukovej záťaže, cenová efektívnosť na jedného obyvateľa a podobne,  rozhodla zahrnúť do zoznamu problémových lokalít územie Radvane v dotyku s R1.

Protihluková stena

Protihluková stena

Protihluková stena pri R1 vedená intravilánom mesta Banská Bystrica  zabezpečí dodržanie hygienických limitov stanovených technickými normami, predpismi a zákonmi. Projekt  vychádza z posúdenia miery prekročenia prípustnej hlukovej záťaže na okolitú zástavbu.

Po opakovanom odďaľovaní termínov zahájenia výstavby protihlukovej steny v Radvani treba dúfať, že NDS v tomto roku naozaj vyberie dodávateľa tejto stavby, ako to plánuje urobiť…

R1 popri Radvani

R1 popri Radvani

Autor: (tom) , Foto: NDS a ilustračné