People to People Slovakia: Sociálne podnikanie, kritické myslenie a komunitná kultúra

SPRÁVY
0 /

V uplynulých mesiacoch v Banskobystrickom a Prešovskom kraji prebiehala prvá fáza projektu People to People Slovakia. Projekt zastrešený British Council Slovensko sa venoval trom kľúčovým témam: sociálne podnikanie a inovácie, kritické myslenie a základné zručnosti, tzv. coreskills a komunitná kultúra a umenie.

Projekt spájajúci ľudí

Do projektu boli intenzívne zapojené slovenské organizácie, ktoré sa problematike dlhoročne intenzívne venujú, uskutočnili sa dve študijné cesty do Spojeného kráľovstva pre slovenských odborníkov a pozvanie na Slovensko prijalo aj niekoľko britských odborníkov.

Cieľom projektu bolo otvoriť spoločenskú diskusiu na tieto témy, navzájom prepojiť odborníkov z praxe, domácich aj zahraničných, ktorí mali možnosť vymieňať si skúsenosti a nadväzovať partnerstvá pre budúce projekty.Súčasťou boli aj viaceré školenia či mapovania aktuálnej situácie, ktorých výsledky pomôžu lepšie definovať problémy, s ktorými sa jednotlivé oblasti stretávajú a tak nastoliť lepšie, efektívnejšie riešenia.

british council2

British Council na projekte spolupracoval s tromi organizáciami, ktoré sa aktívne venujú problematike jednej z nastolených tém. Nezisková organizácia EPIC sa aktívne zapojila do aktivít spojených so sociálnym podnikaním a inováciami, nezisková organizácia CEEV Živica intenzívne participovala na aktivitách so zameraním na kritické myslenie a základné zručnosti potrebné v 21. storočí a komunitné umenie zastupovalo občianske združenie Truc sphérique, pod ktoré patrí aj známe kultúrne centrum Stanica Žilina Záriečie.

Projekt People to People Slovakia je verný svojmu názvu –spája, rozvíja a podporuje výmenu skúseností a znalostí v svojich troch hlavných oblastiach. Kritické myslenie, sociálne podnikanie a komunitné umenie, ktoré projekt pokrýva, majú v súčasnom svete nespochybniteľné miesto. Ich dôležitosť narastá, aby sme boli schopní čeliť výzvam, ktoré aktuálne žijeme a ktoré nás čakajú. Som vďačný slovenským a britským partnerom za ich doterajší entuziazmus, profesionalitu a vysoké pracovné nasadenie v projekte,

uvádza Alastair Bassett, riaditeľ British Council Slovensko.

alastair bassett

Kritické myslenie a coreskills

Potreba kritického myslenia je v dobe internetu nepopierateľná. Tento druh myslenia si vyžaduje schopnosť pozrieť sa na tému s nadhľadom, globálne, nezaujato a zároveň schopnosť prehodnotiť svoje doterajšie názory a predpoklady. Coreskills sú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné na výkon povolania, ktoré nie sú predmetom školského vzdelávania, sú však veľmi potrebné pre schopnosť komunikovať, riešiť problémy, či pre prácu s ľuďmi alebo rozvoj kreativity.

Skúsená britská školiteľka Ann Burgess prijala pozvanie na Slovensko a vyškolila 8 slovenských trénerov kritického myslenia, z ktorých dvaja sa následne opäť stretli na 3 -dňovom tréningu vo vzdelávacom centre v Záježovej, kde odovzdávali svoje vedomosti 25 učiteľom z Banskobystrického a Prešovského kraja, až sa napokon dostanú aj k ich študentom. Vďaka projektu sa tak téma kritického myslenia spolu s metodikou budú šíriť prostredníctvom lektorov, učiteľov a NGO priamo k mladým ľudom.

Ann Burgess

„Je mimoriadne dôležité, aby sa mladí ľudia pozerali na informácie, ktoré sa k nim dostávajú s nadhľadom, odstupom a kriticky, aby vedeli vyhodnotiť pravdivosť informácií a nájsť si relevantné zdroje na ich overenie. Veríme, že keď si tieto zručnosti osvoja prostredníctvom svojich učiteľov, Slovensko pôjde dobrým smerom vo všetkých krajoch, nielen v Banskobystrickom, či Prešovskom, ale samozrejme aj ako celok,“

hovorí Veronika Suváková, programová manažérka Komenského inštitútu z neziskovej organizácie Živica.

Aktivity budú naďalej pokračovať. Partnerská organizácia Živica pripravuje pracovný okrúhly stôl pre pedagógov a pracovníkov odborov školstva v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, kde sa bude hovoriť o možnosti zavádzania kritického myslenia do procesu výučby.

british council4

Sociálne podnikanie a inovácie

Sociálny podnik je založený na princípoch klasického komerčného podnikania a sociálneho podnikania, to znamená, že podnik musí byť sebestačný a udržateľný, avšak jeho hlavným cieľom nie je generovanie čo najvyšších ziskov, ale snaha o riešenie určitého spoločenského problému.

Predstavitelia EPIC a British Council na tejto téme spolupracovali s expertnou skupinou, ktorá posudzovala materiál využiteľný v osnovách. 6slovenských expertov, ktorí sa aktívne problematike sociálneho podnikania a inovácií venujú na Slovensku, absolvovalo cestu do Spojeného kráľovstva, kde navštívili niekoľko sociálnych podnikov a mali tak možnosť vidieť, ako fungujú sociálne inovácie v praxi.

Na Slovensko prijala pozvanie britská konzultantka Lindsey Hall z RealIdeas Organisation, ktorej EPIC ukázal niekoľko slovenských sociálnych podnikov, ktoré úspešne fungujú, ako napríklad WASCO vo Valaskej, BIVIO v Rači či centrum pre mladých KONEKT vo Zvolene.

Lindsey Hall

Jednou z aktivít bolo aj mapovanie vnímania sociálnych inovácií v spomínaných krajoch, ktoré EPIC realizoval v spolupráci s Evou Pongrácz, vedúcou katedry sociálneho rozvoja a práce na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Výsledky mapovania boli základom pre aktivitu „Ideas Lab“, kde sa uskutočnili workshopy členov miestnych komunít za účelom vytvorenia konkrétnych inovatívnych nápadov, ktoré budú mať za cieľ zlepšenie podmienok a podporu sociálnych inovácií v regióne.

„Viditeľným problémom v sektore sociálneho podnikania a inovácií  je nedostatočná informovanosť a osveta. To sa odráža v nízkom záujme a motivácii občanov zapájať sa do diania v danej oblasti,či dokonca samostatne vytvárať sociálne podniky alebo prichádzať s nápadmi na inovácie. Verím, že aj vďaka projektu People to People Slovakia sa podarí zvýšiť povedomie širokej verejnosti o problematike sociálneho podnikania,“

vysvetľuje Lenka Loučková, projektová manažérka z neziskovej organizácie EPIC.

british council5

Komunitná kultúra a umenie

To, čo robí umenie naozaj komunitným, je priama účasť ľudí mimo umenia, čiže nie profesionálnych umelcov, v samotnej tvorbe, keď v nej majú obyčajní ľudia hlavnú úlohu. Táto forma umenia im dáva možnosť pomôcť pri vyjadrení svojho názoru a venuje sa veciam, ktoré sú pre zapojených dôležité v ich každodennom živote.

Selina Busby

V rámci projektu People to Peoplehostil British Council a Truc sphérique na Slovensku skúsenú britskú lektorku Selinu Busby, ktorá sa podieľala na niekoľkých cvičeniach a workshopoch na štvordňovom podujatí v Liptovskom Jáne. Stretlo sa tam celkovo štrnásť zástupcov z desiatich kultúrnych centier, divadiel, galérií či filmových združeníz Prešovského a Banskobystrického kraja, ktorí sú považovaní za komunitných lídrov vo svojej oblasti v danom regióne. Jednotlivé združenia mali príležitosť navzájom sa prepojiť a vytvoriť priestor pre možné spolupráce.

katka koscova

 

„Bolo naozaj zaujímavé sledovať, ako dokáže fungovať taká rôznorodá skupina ľudí, ktorí majú veľmi rozdielne pozadie, pochádzajú z odlišných regiónov, miest a ako na niekoľko dní dokážu vytvoriť dynamickú, neustále sa meniacu skupinu a efektívnu, rôznorodú komunitu, ktorá je pripravená sa rozbiť, aby vytvorila nové spoločenstvá,“

dodáva Martin Krištof, programový manažér z Truc sphérique.

Výsledkom tohto niekoľkodňového stretnutia je približne desať projektov, ktoré účastníci budú naďalej na diaľku konzultovať s mentormi. Aktivity projektu People to People Slovakia podporili aj speváčka Katarína Koščová a novinárka Veronika Cifrová Ostrihoňová.

veronika cifrova ostrihonova

Projekt People to People

People to People Slovakia je nový projekt, ktorý je financovaný UK Foreign and Commonwealth Office (FCO) a realizovaný British Council v Čechách, Maďarsku a na Slovensku.

Jeho hlavné ciele sú:

– Posilnenie sociálnej kohézie, podpora nových možností na dialóg medzi rôznorodými skupinami;

– Vytvorenie silnejších vzťahov medzi cieľovými skupinami a miestnou samosprávou/tvorcami politík, zamestnávateľmi a širšou komunitou;

– Vytvorenie prepojení medzi komunitami v rámci štyroch krajín.

british council6

British Council

British Council je britská medzinárodná organizácia pre kultúrne vzťahy a vzdelávacie príležitosti. Spolupracuje s viac ako 100 krajinami v oblasti umenia a kultúry, anglického jazyka, vzdelávania a občianskej spoločnosti. V minulom roku jej aktivity zasiahli priamo viac ako 75 miliónov ľudí, pričom celkovo to bolo až 758 miliónov ľudí prostredníctvom online kanálov, vysielania a publikácií.

Poskytuje pozitívny prínos krajinám, s ktorými pracuje – mení životy ľudí tým, že vytvára príležitosti, buduje spojenia a prehlbuje dôveru. Táto britská charitatívna organizácia bola založená v roku 1934 a je pod správou Royal Charter a britského verejného orgánu, pričom  15 %  základného grantu financuje britská vláda. Viac na www.britishcouncil.org.

logo british council

 

Zdroj: Daša Paulíčková, Foto: British Council ilustračné