Projekt lepšieho uplatnenia absolventov v kraji získal prestížny zahraničný grant

SPRÁVY
0 /

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja zaujala projektom moderného Kariérneho poradenstva dánsku nadáciu Velux Foundations.

Grant z Dánska

Grantu vo výške takmer 850 tisíc eur predchádzala príprava reformy zameranej na posilnenie kariérneho poradenstva na školách v Banskobystrickom kraji tak, aby deťom a ich rodičom boli poskytnuté ucelené informácie o možnosti uplatnenia sa v rámci vyštudovaných odborov.

Správna rada nadácie sa rozhodla podporiť iniciatívu Rozvojovej agentúry BBSK a uplatnenie myšlienky projektu videla aj v iných krajinách. Spoločne očakávame, že výsledky projektu sa priaznivo prejavia v našom kraji.

„Téma kariérneho poradenstva nie je na Slovensku nová, avšak chýbala jej stratégia, ktorá by sledovala nové trendy, vznik nových odborov, celkové dianie na stredných školách v rámci svojho regiónu a požiadavky trhu práce prostredníctvom lokálnych zamestnávateľov,“

hovorí Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Ján Lunter

Ján Lunter

Vďaka podpore od nadácie Velux Foundations vytvorí Rozvojová agentúra BBSK Regionálne centrá kariéry, ktoré  prispejú k účinnej spolupráci a vytváraniu sietí medzi základnými školami, rodičmi žiakov stredných odborných škôl a zamestnávateľmi.

Cieľom tejto iniciatívy je zvyšovať počet mladých ľudí s primeranými odbornými zručnosťami potrebnými pre súčasný a budúci trh práce. Kariérne centrá uľahčia mladým ľuďom rozhodovanie o ich vzdelávaní a odbornej príprave, pretože získajú komplexný prehľad o svojich budúcich voľbách v zamestnaní.

Zároveň pod vedením kariérnych centier budú školskí kariérni poradcovia pomáhať študentom a ich rodičom pri výbere vhodnej strednej školy alebo zamestnania na základe nielen ich preferencií ale aj osobnostných predpokladov.

Zámerom je zosieťovať všetky zložky, ktoré kariérne poradenstvo vykonávajú, a následne ich prepojiť s trhom práce a tak vytvoriť jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch.

Zbieranie informácií sa bude týkať aj návrhov od zamestnávateľov pre úpravy vo vyučovaní odborných predmetov a následné zjednotenie aktivít pre implementáciu týchto návrhov. V rámci podpory a rozvoja kariérneho poradenstva plánujú Regionálne centrá kariéry organizovať odborné aktivity a podujatia a zároveň metodicky podporovať a kontinuálne vzdelávať kariérnych/výchovných poradcov na základných aj stredných školách.

Rozvojová agentúra BBSK

Je nezisková organizácia zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom a jednou z jej programových priorít je zlepšovanie uplatniteľnosti študentov stredných škôl. V minulosti rozbehla už niekoľko úspešných projektov zameraných na zlepšenie zručností študentov stredných škôl v kraji v oblasti informačných technológií, finančnej gramotnosti a podnikania.

Poslaním Rozvojovej agentúry BBSK je starostlivosť o všestranný rozvoj Banskobystrického kraja. Pracuje na zaujímavých pilotných projektoch, uchádza sa o čerpanie externých zdrojov a tak pomáha kraju napredovať a rozvíjať sa.

Zabezpečuje prípravu projektov pre malé obce, rozbieha projekty na pomoc dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným prostredníctvom nástrojov sociálnej ekonomiky, podporuje rozvoj cestovného ruchu, školstva a zdravotnej starostlivosti. Viac informácií o jej aktivitách nájdete na stránke www.dobrykraj.sk.

Zdroj: Lenka Štepáneková , Foto: ilustračné