Právnická fakulta UMB bude mať nové kriminologické a kriminalistické výskumné centrum

SPRÁVY
0 /

Právnici z UMB v Banskej Bystrici získali firemné nefinančné granty na podporu vedy, výskumu a projektovú činnosť. Firmy SYTELI, s.r.o. Michalovce, KVANT, spol. s r.o. Bratislava a GT DATA, s.r.o. Banská Bystrica pristúpili k podpisu memoránd o spolupráci a porozumení s fakultou, ktorými sa posilňuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania, odbornej prípravy, vedy, výskumu a inovácií.

Inštitúcie majú záujem rozvíjať vzájomnú spoluprácu primárne v rámci podpory budovania a akademických projektov nového pracoviska „Kriminologického a kriminalistického výskumného centra pri Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici“.

Vedecko – výskumnú činnosť centra podporili základným grantom pre vedu a výskum formou akademických verzií SW, technológií  a školení pre podporu právneho výskumu protispoločenských javov v hodnote 17 000 €, v rámci dlhodobého prenájmu bez časového obmedzenia.

„Kriminologické a kriminalistické výskumné centrum pri Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici  (KKVCPrF UMB BB) je budované ako špecializované pracovisko skúmania ochrany osôb, majetku a ďalších zákonom chránených záujmov, ktoré vykonáva vedecko-výskumnú a expertnú činnosť v súlade s dlhodobým plánom rozvoja a zámermi fakulty / univerzity. Primárnym objektom skúmania sú praxeologické problémy z odboru Trestné právo, Kriminológia a Kriminalistika, Ochrana osôb a majetku normami trestného práva,“

uviedol  Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc., MBA, LL.M.  riaditeľ KKVC PrF UMB.

Výskumné centrum hľadá riešenia interdisciplinárnych bezpečnostno-právnych aspektov protispoločenských javov, ochrany zákonom chránených záujmov vo verejnej a privátnej sfére, pre optimalizáciu reakcie spoločnosti na zločinnosť, kontrolu kriminality nástrojmi represie a prevencie, zaistenia vnútornej bezpečnosti štátu, v kontexte agendy Európskej bezpečnosti a spolupráce.

Bezpečnostný expert Matej Snopko pre náš portál povedal:

„Je to veľmi dobrá vec. Centrum bude plniť dve funkcie – výskumnú, čiže do kriminalistickej praxe môže priniesť nové pohľady, zistenia a vedomosti. Po druhé, čo je asi najdôležitejšie, vzdelávaciu funkciu, pretože študenti Právnickej fakulty budú vidieť kriminologický a kriminalistický výskum v praxi, čo je na nezaplatenie. Môže to byť niečo také, ako fakultná nemocnica v právnickom a kriminalistickom podaní.“

„Kriminologické a kriminalistické výskumné centrum pri Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici“ je budované na báze tvorivých národných a medzinárodných projektových a grantových tímoch, v súlade s vedeckým profilom fakulty a univerzity.

Vedecko – odborne spolupracuje s „Centrom krízového riadenie Univerzity Mateja Bela  v Banskej Bystrici“ (CEKR) pri interdisciplinárnom riešení bezpečnostno-právnych problémov vnútroštátneho a medzinárodného charakteru, perspektívne aj s ďalšími fakultami a výskumnými pracoviskami na univerzite, doma a v zahraničí, v študijných a vedných odboroch primárneho zamerania KKVC.

 

Zdroj: Dana Straková a (tom), Foto: ilustračné