Pohľad spoločnosti Aqualand Slovakia na situáciu okolo plážového kúpaliska

SPRÁVY
18 /

Pomaly končí leto aj letná sezóna na banskobystrickom plážovom kúpalisku. V posledných týždňoch rezonovala na sociálnych sieťach diskusia o problémoch pri prevádzke kúpaliska, objavilo sa kritické video, o probléme debatujú aj poslanci mestského zastupiteľstva s primátorom mesta.

Aká je pravda o situácii na plážovom kúpalisku? Po medializovaných kritických vyjadreniach verejnosti i predstaviteľov mesta sme dali slovo aj zástupcom samotného nájomcu, ktorým je spoločnosť Aqualand Slovakia s.r.o.

História nájomnej zmluvy s investíciami nájomcu

Základným faktom je, že k podpisu dlhodobej nájomnej zmluvy medziprenajímateľom – mestom Banská Bystrica a nájomcom Aqualand Slovakia s.r.o. za symbolické nájomné 1000 Sk (33,19 eur) na dobu 30 rokov  došlo v roku 2007 v situácii, keď samospráva musela vtedy dotovať prevádzku plážového kúpaliska štyrmi miliónmi Sk ročne (okolo 133 tisíc eur) a nemala voľné financie naprevádzku a investície do jeho modernizácie.

Vtedajšie mestské zastupiteľstvo súhlasilo s predloženým návrhom prenájmu kúpaliska spoločnosťou Aqualand Slovakia s.r.o. a podmienkou investovania do modernizácie 100 miliónov Sk (okolo 3,3 milióna eur) do júla 2010 s tým, že mesto nebude stáť prevádzka ani euro. Po ukončení platnosti zmluvy prejdú všetky investície do majetku mesta.

dixon a plazove kupalisko

Investície zo strany nájomcu sa týkali najmä rekonštrukcie bazénov, výstavby štvordráhovejvodnej šmýkačky, infraštruktúry, opráv plynových a elektrických zariadení na kúpalisku, nových chodníkov, vznikli nové viacúčelové ihriská, bowlingové a bedmintonové centrum na nevyužitých priestoroch i ďalšie.

Podľa prepočtov malo mesto vďaka nájomcovi za posledných dvanásť rokov ušetriť viac ako 1,5 milióna eur na investíciách a prevádzke plážového kúpaliska. Navyše samospráva získala viac ako 50 tisíc eur z úhrad dane z nehnuteľnosti zo stavieb, ktoré v tomto priestore nájomca postavil.

Pochybnosti o investíciách do majetku mesta

Časom vznikli pochybnosti medzi viacerými poslancami MsZ, ktorí žiadali prehodnotiť zmluvu a urobiť znalecký posudok, či tieto investície nájomcu boli v poriadku a dohodnutá suma sa naozaj preinvestovala. Viaceré investície totiž na prvý pohľad nevidno, z čoho vzniká dojem, akoby neboli. V skutočnosti však sú zabudované.

 „Málokto asi vie, že Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v tejto súvislosti vykonal znalecké dokazovanie s výsledkom, že sa nezistilo nič takého, čo by tieto investície spochybňovalo. To napokon uznalo aj mesto Banská Bystrica, ktoré tu vykonáva pravidelné kontrolné dni.“

uviedol pre náš portál Juraj  Sninský, konateľ spoločnosti Aqualand Slovakia s.r.o.

Ďalej pokračoval:

 „Tu musím zdôrazniť, že plážové kúpalisko je pod neustálou kontrolou mesta, mestských poslancov, petičného výboru, RÚVZ a samozrejme návštevníkov, na ktorých podnety sa snažíme reagovať.“

plazove1

Nové investície

V tomto roku prevádzkovateľ plážového kúpaliska udržiaval vody v bazénoch i jazere v dobrej kvalite. Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri svojich kontrolách ani raz nezistil, že by vzorky vody na bystrickom plážovom kúpalisku boli zdravotne či hygienicky závadné.

„Investovalo sa aj do technológie ohrevu vody v detských bazénoch, čo ocenili rodičia s malými deťmi. Takisto sa posunula ďalej kvalita stánkov rýchleho občerstvenia, čo bolo vidno najmä pri kvalitnej káve, zmrzline a rýchlosti obsluhy v niektorých strediskách, vymenili sme sprchy, strieškou prekryli baby bazén, upravíme ešte brodiská a sociálne zariadenia, opravíme poškodené časti bazénov, osadíme lavičky okolo detského bazéna a pripravujeme aj ďalšie novinky. Stále hľadáme rezervy kde sa môžeme zlepšovať a zvyšovať tak spokojnosť zákazníkov,“

hovorí Juraj Sninský.

plazove6

 Odstraňovanie nedostatkov

Na negatívnu mediálnu kampaň, ktorá sa v súvislosti s aktuálnou situácii na plážovom kúpalisku rozvinula hlavne na sociálnych sieťach, reaguje Sninský slovami:

„Máme toho viac, čo chceme vylepšiť v nasledujúcom období. V prvom rade odstraňujeme nedostatky, ktoré boli proklamované na sociálnych sieťach či v zverejnenom videu, kde sa poukazuje najmä na  neporiadok či nečistoty, aj keď z väčšej časti v priestore lúky pri severnom vstupe, ktorý nepatrí mestu ani spoločnosti Aqualand Slovakia. Táto nehnuteľnosť má od roku 2003 iného majiteľa. Bolo by ideálne, keby sme na budúci rok mali vplyv aj na využitie tohto pozemku pre potreby plážového kúpaliska.“

Ďalej dodáva:

„Rozšírili sme aj kontrolné mechanizmy na kúpalisku z hľadiska personálu, intenzívnejšie pracuje najmä marketingové oddelenie. Máme tu tím skúsených ľudí na technickom oddelení, vstupoch a bezpečnosti, oddelení plavčíkov, ľudia zabezpečujúci stravu a občerstvenie.  Vďaka nim to funguje celé tie roky. Naším cieľom je zvyšovať komfort návštevníkov, ktorí k nám prídu tak, ako sa nám to darilo vlani, keď nás viaceré portály vyhodnotili ako najlepšie z regionálnych kúpalísk. Robíme tu aj kultúrno – spoločenské akcie v spolupráci s mestom.“

plazove15

 Limitujúcim faktorom je cena vstupného

 Juraj Sninský tvrdí, že ich spoločnosť neustále komunikuje s Petičným výborom plážového kúpaliska. Poskytol nám oficiálne vyjadrenie tohto výboru zo dňa 28. augusta 2018 podpísané Ľubicou Bučkovou, v ktorom sa okrem iného píše:

 „Čo sa týka  spolupráce, od roku 2011 nemáme  zásadné pripomienky. Vždy otvorene, konkrétne  a priateľsky jednáme a v rámci možností boli nami predložené požiadavky vždy splnené. Spoluprácu teda  hodnotíme pozitívne za pôvodný Petičný výbor plážového kúpaliska. Teraz sú vybratí noví členovia do výboru, ktorí určite spoluprácu  na ďalšie obdobie  podporia a pomôžu  v riešeniach aj pálčivých záležitostí, ako je medokýšový bazén.“

Marketingové oddelenie Aqualand Slovakia s.r.o. pozorne sleduje ohlasy u návštevníkov. Pre marketingovú manažérku Ľubomíru Bílovú z toho vyplýva:  

 „Robíme a budeme robiť hlavne to, čo požadujú ľudia, aby boli spokojní s našimi službami. Našim cieľom je samozrejme spokojnosť návštevníkov. Veľké investície, o ktorých sa zvykne hovoriť,  by logicky mali priamy vplyv na zvýšenie cien vstupného, ako sa to stalo v niektorých nemenovaných areáloch. Stačí si porovnať ceny s podobnými zariadeniami v okolí Banskej Bystrice.“

Bílová uviedla jeden príklad za všetky z prieskumu spokojnosti návštevníkov. Hlavne tých, ktorí sem chodia na autách s nebystrickými ŠPZ, najviac z okresu Ružomberok. Rodina z Ružomberka na otázku, prečo prišli do Banskej Bystrice, keď majú veľké aquaparky v ich tesnej blízkosti, odpovedala:

„Cenovo sa to nedá porovnať. Za to vstupné, čo u nás zaplatí jeden človek, sa v Banskej Bystrici okúpe celá rodina. Tu sa nemusíme tlačiť, lebo celý areál je zónovaný aj pre deti a dospelých aj s oddychovými priestormi.“

 Nakoniec sa Ružomberčania trochu s obavami spýtali:

„A plánujete tu aj vy nejaké väčšie investície, chcete to tu nejako veľmi modernizovať?“

plazove11

 Plážové kúpalisko bude potrebovať ďalšie investície

Čo sa týka ďalších nevyhnutných investícií do plážového kúpaliska, podľa Juraja Sninského bude potrebné dohodnúť sa s mestom ako majiteľom tohto objektu na ich uskutočnení. Nájomca chce aj naďalej zabezpečiť plnú funkčnosť tohto zariadenia. Investície do mestského majetku však musia sedieť finančne aj účtovne. Je nevyhnutné mať aj istú finančnú rezervu pre mimoriadne prípady.

Spoločnosť Aqualand Slovakia s.r.o. si podľa všetkého svoje zmluvné investičné povinnosti splnila a je na dohode s mestom, čo s tými ďalšími, ktoré sa musia urobiť. Za daného právneho stavu by to podľa nájomcu malo byť v kompetencii vlastníka.

„Je tu kotolňa so starým strojným vybavením. Vieme o priesakoch hrádze okolo jazera, k čomu zrejme dopomohla aj zimná prevádzka lyžiarskeho areálu pohybom ťažších mechanizmov pri úprave bežeckých tratí, hoci je to veľmi dobrá aktivita mesta a ZAaRESu. Po vypustení jazera sa musí kvôli zachovaniu kvality vody opraviť výpustný objekt a spevniť teleso hrádze,“

 upozorňuje  Juraj Sninský a ďalej vysvetľuje:

 „S odborníkmi potrebujeme skontrolovať aj medokýšový vrt, z ktorého sa napúšťa medokýšový bazén obľúbený hlavne medzi staršou generáciou návštevníkov, ktorý vznikol v roku 1957 a po tých rokoch by ho mal vlastník komplexne rekonštruovať. My, ako nájomca v zmysle zmluvy zabezpečujeme fungovanie prevádzky kúpaliska a robíme údržbu, ako je  napríklad odstraňovanie zrazenín na vodnej hladine, čistenie vody a bazéna s drobnými opravami jeho povrchu.“

Poukazuje na príklad z Kremnice:

„Tu sa nájomca pokúšal mestu za euro vrátiť prenajaté kúpalisko a mesto to odmietlo. Asi vie prečo. Niektoré kúpaliská sú kvôli chýbajúcim financiám na investície dodnes zavreté.“

Po rokovaniach s primátorom mesta Jánom Noskom, aby sa plavecký medokyšový bazén o rozmere 50 x 20 m pred najbližšou sezónou  riešil priortnesa nájomca rozhodol investovať do modernizácie tohto bazéna či už s finančnou spoluprácou mesa alebo aj samostatne.

plazove10

 Ako ďalej

 Juraj Sninský uzatvoril náš rozhovor slovami:

„Tak ako mestu, aj nám ako nájomcovi záleží na skvalitňovaní stavu plážového kúpaliska,  ale musíme mať na pamäti to, že limitujúcim faktorom  je cena vstupného. Hlavne domáci Bystričania sú citliví na každé aj malé zvýšenie vstupného, ktoré by sa po započítaní väčších investícií nájomcom kvôli ich návratnosti muselo logicky zvýšiť. Prišli by sem aj potom? Musíme zvážiť, čo ideme ďalej robiť.“

 Ako sa zdá, dlhodobá nájomná zmluva medzi mestom a nájomcom sa napriek rôznym turbulenciám v princípe napĺňa, vyskytli sa problémy investičného charakteru. V hre sú väčšie investície do jednotlivých zariadení plážového kúpaliska, ktoré už nie sú pokryté existujúcou zmluvou a  v zásade ležia na pleciach majiteľa, teda mesta. Nájomca dnes zodpovedá za prevádzkovanie kúpaliska. V tejto oblasti bude treba hľadať spoločnú dohodu, ako to podľa možnosti vyriešiť bez zbytočných sporov, pretože ide o verejné financie.

Otázkou zostáva, či by niektorá zo zmluvných strán v prípade nedohody na ďalšom postupe  zvolila radikálnu cestu jednostranného zrušenia existujúceho zmluvného vzťahu a riskovala tak prerušenie prevádzky plážového kúpaliska na dobu neurčitú a súdny spor. Podľa našich informácií o plážovom kúpalisku by malo rokovať utorkové mestské zastupiteľstvo, takže sa uvidí, ako to napokon bude.

Na záver treba povedať, že čistota a údržba plážového kúpaliska počas fungovania jeho prevádzky sú dôležité, ale kľúčové bude zabezpečenie finančných zdrojov na väčšie investície do zastaralých alebo poškodených zariadení či technológie celého objektu.

plazove8

Autor: (tom), Foto: ilustračné