Počas leta je na mestských komunikáciách čulý pracovný ruch

SPRÁVY
1 /

Do obnovy miestnych komunikácií v Banskej Bystrici sa dlhé roky neinvestovalo, preto vznikol vysoký investičný dlh, ktorý sa súčasné vedenie mesta už druhé volebné obdobie usiluje postupne znižovať.

Financie na opravu komunikácií z mestského rozpočtu aj od vlády SR

Každý rok mesto vytypuje niekoľko úsekov ciest a chodníkov, ktoré sú v zlom stave a prostredníctvom zmluvných partnerov  uskutoční súvislú obnovu povrchov. Inak to nie je ani v tomto roku. Dôležité slovo pri rozhodovaní o investíciách do opravy mestských komunikácií majú poslanci.

Tento rok na opravy ciest a chodníkov vyčlenili v rozpočte viac ako 1,7 milióna eur. Suma 600 tisíc eur bola určená na bežnú stavebnú údržbu miestnych komunikácií, predovšetkým na odstraňovanie výtlkov a lokálnych poškodení chodníkov. Z Fondu dopravnej infraštruktúry pôjde na opravy takmer 312 000 eur.

Poslanci vo svojich volebných obvodoch rozhodujú aj o využití sumy 60 tisíc eur pre každú mestskú časť. Z dôvodu tohtoročných osláv 75. výročia SNP prispeje sumou 300 tisíc na opravy najmä chodníkov v Parku pod Pamätníkom SNP a v okolí Múzea SNP aj vláda SR.

Lokálne opravy výtlkov

Urobili sa už opravy výtlkov na Partizánskej ceste, Ceste k nemocnici, Ceste na amfiteáter, Bottovej a Lazovnej ulici, Na Karlove, Okružnej ulici, na Moskovskej, Mládežníckej a Slnečnej, na Malachovskej ceste, Kalinčiakovej, Radvanskej ulici, Mičinskej ceste, Majerskej ceste, Tatranskej, Starohorskej, Karpatskej, Rudohorskej ulici, Uľanskej ceste, Gaštanovej ulici, Jegorovovej ulici, Kuzmányho, Severnej a Hutnej ulici.

Nedávno sa opravili komunikácie na Bakossovej ulici, Laskomerskej a v starej Rudlovej. Zoznam tých, ktoré je potrebné ešte opraviť je stále rozsiahly. Mesto sa venuje komunikáciám napríklad na Graniari, ale aj v ďalších mestských častiach.

Súvislé obnovy povrchov miestnych komunikácií

V centre sa opravila vozovka a tiež pravý chodník na Komenského ulici od križovatky Kollárova po križovatku Skuteckého, v hodnote takmer 52 000 eur. Opravou prechádza aj vozovka na ulici Trieda SNP 55 – 59 od Jegorovovej ulice za 43 000 eur. V Sásovej mesto urobí opravy vo výške takmer 131 000 eur.

V roku 2019 sa mesto zameriava na schodisko Karpatská – Javornícka, ktoré sa nachádza neďaleko materskej školy. Obnoví sa chodník a vozovka pri zariadení pre seniorov na Krivánskej ulici 16 – 26, kde sa upravia aj parkovacie plochy pri vozovke. V areáli škôlky na Tatranskej ulici mesto opraví chodníky a príjazd pre zásobovanie a opravená bude aj vozovka na Rudohorskej 1 – 23.

Na Fončorde sa mestská samospráva sústreďuje  na chodník na Slnečnej ulici 2 – 12 a 14 – 20, kde stavebné práce predstavujú hodnotu približne 32 000 eur z Fondu dopravnej infraštruktúry, ktorý bude dokončený z finančných prostriedkov určených na opravy z volebného obvodu.

Počas minulých rokov sa začali opravovať vnútrobloky na Švermovej ulici, tentoraz sa práce budú realizovať v úseku pred bytovými domami č. 13 – 17 v hodnote cca 15 000 eur. Pri uliciach Zelená a Jazmínová prejde obnovou chodník i schody za takmer 8 000 eur. V Radvani sa opravila vozovka pri rodinných domoch na Stromovej ulici 1 – 21 za takmer 32 000 eur.

Opravy v mestských častiach

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí ako správca miestnych komunikácií komunikuje so zástupcami výborov mestských častí. Na základe určených priorít následne realizuje opravy ciest a chodníkov na území mesta. Zoznam týchto miestnych komunikácií na rok 2019 za jednotlivé volebné obvody ešte nebol v júni kompletný, no obnovou v centre mesta prejdú napríklad vnútrobloky na uliciach Trieda SNP 43 – 51 či Horné záhrady 1 – 10.

„Znížiť investičný dlh z minulosti nie je jednoduché, no som rád, že sme postúpili o krok vpred. Minulý rok sme obnovili dve dôležité cestné tepny – Zvolenskú cestu a Poľnú ulicu, čo zvýšilo komfort cestovania mnohým vodičom aj chodcom. Tento rok pokračujeme ďalej a slovo pri výbere majú aj samotní obyvatelia, ktorí sa kedykoľvek môžu obrátiť na svojich volených zástupcov. Každý obvod disponuje prostriedkami, ktoré sú určené na opravy miestnych komunikácií a aj na základe podnetov od Banskobystričanov potom poslanci vyberú úseky určené na opravu,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Z týchto prostriedkov bol vo volebnom obvode č. 2 opravený chodník na Ulici 9. mája od križovatky s ulicou Pod Urpínom po ulicu Na Uhlisku (oproti KR PZ).  Obnoví sa aj chodník na Golianovej ulici od križovatky s Ulicou 9. mája po Jesenského ulicu a odstránená je už aj nefunkčná koľajnica na Stavebnej ulici pri železničnom podjazde.

Vo volebnom obvode č. 3 (Rudlová – Sásová) opraví chodník na Magurskej ulici pri autobusovej zastávke, schody z Pieninskej na Magurskú a vybuduje bezbariérový prístup v podchode Rudohorskej ulice k premiestnenej knižnici M. Kováča.

Vo štvrtom volebnom obvode (Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka) poslanci uvažujú o oprave Ovocnej ulice, chodníka na ulici Priehrada a tiež o lokálnych opravách na Bukovej ulici v časti od križovatky pri otočke autobusu po materskú školu.

Na Fončorde sa dokončí napríklad vyššie spomínaný chodník na Slnečnej ulici a schody k nákupnému centru „Papuča“ od Spojovej ulice. V Radvani je už z týchto prostriedkov opravený chodník na Bernolákovej ulici 9 – 43 za bytovým domom a tiež chodník na Námestí  Ľ. Štúra od svetelnej križovatky na Poľnú ulicu až po križovatku ku Kauflandu.  Prostriedky z rozpočtu mesta sú pripravené aj na opravu parkovacích plôch na Javorníckej ulici a opravu miestnej komunikácie Na Zábave.

Za krajšie námestie

Lepšie počasie posledných týždňov dovoľuje realizovať mestu aj opravy spevnených plôch predovšetkým na Námestí SNP, ale aj na Námestí Vajanského a v Dolnej ulici. Postupne sa presúvajú práce aj na Námestie Š. Moysesa a do Národnej ulice.

Ide najmä o opravy narušenej dlažby a dlažobných kociek, výmenu kovových mreží okolo stromov a obnovu vstupov k nehnuteľnostiam z prírodnej ryolitovej dlažby. Na pláne sú aj opravy a výmeny dažďových žľabov najmä na Námestí Š. Moysesa a v Národnej ulici.

Zdroj: Radničné noviny, Foto: mesto BB a ilustračné