Ombudsman je na strane Rakytovčanov bývajúcich v blízkosti R1, žiada skoré vybudovanie protihlukovej steny

SPRÁVY
17 /

Jeden z podnetov, ktoré v uplynulom roku preskúmaval verejný ochranca práv (ombudsman) Róbert Dobrovodský, sa týkal nadmernej dlhodobej záťaže obyvateľov Rakytoviec – mestskej časti Banskej Bystrice hlukom z rýchlostnej cesty R1, v blízkosti ktorej žijú. Aktuálne sa ombudsman vyjadril k riešeniu tohto problému.

Rakytovce 

Rýchlostná cesta je v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS). Podávateľ sa prvýkrát obrátil na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s podnetom v roku 2017. Ministerstvo nariadilo NDS, ako povinnému subjektu, niekoľko opatrení. Z predloženého stanoviska ministerstva vyplynulo, že NDS opatrenia nedodržala, resp. nerealizovala. Avšak ministerstvo v závere nevyužilo žiadny sankčný mechanizmus.

Rakytovce

Rakytovce

Zo strategických hlukových máp a akčných plánov vyplýva, že hluk v dotknutej lokalite prekračoval povolené hodnoty už v roku 2011, resp. v roku 2016, kedy bola táto lokalita určená ako tzv. „hot spot“ t. j. problémová lokalita. Z predložených podkladov k riešeniu podnetu vo vzťahu k postupu ministerstva vyplynulo, že meraniami hluku bolo zistené 9 až 23 % prekročenie prípustných hodnôt hluku stanovených vyhláškou pre danú kategóriu územia.

V roku 2020 ministerstvo nariadilo opatrenie na zníženie hlukovej záťaže. Má dôjsť k vybudovaniu protihlukovej steny, avšak až do roku 2032. To znamená, že účinnosť opatrenia na zabezpečenie ochrany podávateľa a ostatných obyvateľov dotknutej lokality nastane s predpokladom až v roku 2032. Ministerstvo nenariadilo žiadne iné opatrenia na ochranu obyvateľov, ktoré by aspoň znížili expozíciu nadmerným hlukom do času vybudovania protihlukovej steny.

Ministerstvo, ako orgán ochrany zdravia v predmetnej veci, má tiež postupovať aj v súlade so základnými zásadami správneho konania, vrátane zásady materiálnej pravdy. V súlade so zásadou materiálnej pravdy je ministerstvo povinné riadne zistiť skutočný stav veci. Nemalo by sa spoliehať iba na podklady a dôkazy, ktoré mu predloží účastník konania, t. j. NDS.

„Preto som v právnom zhodnotení poukázal aj na niekoľko prípadov problematiky nadmerného hluku a jeho vplyvu na ľudské práva, v ktorých Európsky súd pre ľudské práva konštatoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života,“

hovorí ombudsman Róbert Dobrovodský.

Róbert Dobrovodský

Róbert Dobrovodský

Európsky súd pre ľudské práva poukázal aj na to, že samotná existencia sankčných mechanizmov v právnej úprave, ktoré môže štát využiť voči subjektu, ktorého činnosťou je nadmerný hluk spôsobený, nepostačuje. To platí najmä vtedy, ak nie sú dostatočne a efektívne využívané.

„Ako verejný ochranca práv som v danom prípade konštatoval porušenie práva podávateľa na priaznivé životné prostredie a práva na ochranu zdravia, garantovaných čl. 44 a čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, a tiež práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života garantovaného čl. 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, a to postupom Ministerstva dopravy Slovenskej republiky,“

uvádza ombudsman.

S ohľadom na stále pribúdajúci počet vozidiel nemožno vylúčiť, že hodnoty hluku v danej lokalite budú postupom času ešte vyššie ako tie, ktoré boli namerané v roku 2020. Tento stav by znamenal, že práva podávateľa, ako aj ostatných osôb žijúcich v danej lokalite, budú dlhodobo porušované.

„Myslím si, že k vybudovaniu protihlukovej steny by malo dôjsť skôr. Alebo by sa aspoň mali zabezpečiť dočasné protihlukové opatrenia. V ostatnom čase sledujem zvyšujúci sa počet podnetov v oblasti ochrany práva na priaznivé životné prostredie. Preto sa budem zasadzovať za ochranu obyvateľov pred environmentálnymi vplyvmi a rizikami ohrozujúcimi ich zdravie,“

dodáva Dobrovodský.

Protihluková stena v Radvani

Problém vybudovania protihlukovej steny pri rýchlostnej ceste R1 sa týka aj úseku Belveder – Banská Bystrica. Jeho riešenie sa ťahá už roky. NDS sa na základe kritérií, ktorými sú napr. miera prekročenia prípustnej hlukovej záťaže, cenová efektívnosť na jedného obyvateľa a podobne,  rozhodla zahrnúť územie Radvane v dotyku s R1 do zoznamu problémových lokalít územie Radvane v dotyku s R1.

Protihluková stena pri R1 vedená intravilánom mesta Banská Bystrica  zabezpečí dodržanie hygienických limitov stanovených technickými normami, predpismi a zákonmi. Projekt  vychádza z posúdenia miery prekročenia prípustnej hlukovej záťaže na okolitú zástavbu.

Po opakovanom odďaľovaní termínov zahájenia výstavby protihlukovej steny v Radvani treba dúfať, že NDS v tomto roku naozaj vyberie dodávateľa tejto stavby, ako to plánuje urobiť…

R1 pri Radvani

R1 pri Radvani

Zdroj: (tom) a verejný ochranca práv , Foto: ilustračné