Od januára sa odpúšťajú doplatky na lieky pre dôchodcov, držiteľov ZŤP a ďalších poistencov

SPRÁVY
0 /

Viaceré skupiny pacientov nebudú doplácať za lieky v lekárni ani cent. Odpustenie doplatkov pre dôchodcov, držiteľov preukazu ŤZP a ďalšie zákonom vymenované skupiny bude závisieť od výšky príjmu pacienta. Nárok na odpustenie doplatku bude mať pacient s príjmom nižším ako 680 eur za mesiac.

Zmena zákona účinná od 1.1.2022

Zákon č. 81/2021 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/81/ (ďalej len „zákon“), doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny limit spoluúčasti nezrušil,  mení však výšku a spôsob uplatnenia limitu spoluúčasti pre vybranú skupinu poistencov.

Nulové doplatky sa týkajú liekov s najnižším doplatkom spomedzi porovnateľných liekov. U porovnateľných liekov s vyšším doplatkom bude doplatok znížený o hodnotu doplatku najlacnejšej alternatívy. Uvedené sa týka týchto skupín pacientov:

– držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

– držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

– poberateľov invalidného dôchodku,

– poberateľov invalidného výsluhového dôchodku,

– invalidov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok,

– poberateľov starobného dôchodku,

– poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku, v ktorom je nárok na starobný dôchodok,

– poberateľov dôchodku z iného členského štátu EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska,

– pacientov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok,

– poberateľom predčasného starobného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok.

Zdravotná poisťovňa naďalej vráti pacientom doplatky, ktoré prevyšujú limit spoluúčasti po skončení kalendárneho štvrťroka na ich účet.

Limit spoluúčasti je suma,  ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny  prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti (tzv. ochranný limit) pre určené skupiny poistencov 0 eur, 12 eur a 30 eur,  zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený,  za podmienok určených zákonom.

„Nulové doplatky sa týkajú liekov s najnižším doplatkom spomedzi porovnateľných liekov. U porovnateľných liekov s vyšším doplatkom bude doplatok znížený o hodnotu doplatku najlacnejšej alternatívy. Nárok na odpustenie doplatku ostáva naďalej zachovaný pre pacientov s príjmom vyšším ako 680 eur za mesiac,“

uvádza hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová a dodáva:

„Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k tejto zmene s cieľom zvýšiť dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín aj pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva. Pacient sa o svojich možnostiach môže poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom.“

Zuzana Eliášová

Zuzana Eliášová

Čo sa považuje za najlacnejší náhradný liek?

Liek s najnižším doplatkom poistenca prepočítaným na štandardnú dávku liečiva zaradený v zozname kategorizovaných liekov s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise. 

Čo sa považuje za najlacnejšiu zdravotnícku pomôcku?

Zdravotnícka pomôcka s najnižším doplatkom poistenca prepočítaným na jednotkovú cenu zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v rovnakej podskupine zdravotníckych pomôcok ako zdravotnícka pomôcka predpísaná na lekárskom poukaze.

Čo sa považuje za najlacnejšiu dietetickú potravinu?

Dietetická potravina s najnižším doplatkom poistenca prepočítaným na jednotkovú cenu dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín v rovnakej podskupine dietetických potravín ako dietetická potravina predpísaná na lekárskom predpise.

Ako poistenec zistí, či ide o najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu zdravotnícku pomôcku, najlacnejšiu dietetickú potravinu?

Poistenci si môžu tento údaj overiť na doklade z registračnej pokladnice, pretože lekárne sú povinné uvádzať na tomto doklade aj údaj o výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu zdravotnícku pomôcku, najlacnejšiu dietetickú potravinu.

Dokedy zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky?

Limit spoluúčasti sa vzťahuje na kalendárny štvrťrok a jeho výška sa posudzuje vždy  k prvému dňu kalendárneho štvrťroka. Sumu, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený, bude zdravotná poisťovňa uhrádzať vždy do 90 kalendárnych dní od konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Čo musí urobiť poistenec?

Poistenci, ktorí dané kritériá spĺňajú, nemusia podávať žiadosť do zdravotnej poisťovne, taktiež nie je potrebné, aby poistenci odovzdávali zdravotnej poisťovni doklady z registračnej pokladne, ktoré im vydajú v lekárni. Všetky údaje potrebné na určenie nároku poistenca zdravotná poisťovňa eviduje vo svojom informačnom systéme.

Zdravotná poisťovňa v lehote 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka uhrádza príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti, priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu poistenca evidovanú vo VšZP.

Ak je čiastka, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 eurá, zdravotná poisťovňa za daný štvrťrok sumu doplatku poistencovi neuhrádza.  Poistenec však o ňu nepríde, zdravotná poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší kalendárny štvrťrok.

Viac informácií získate na: https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost/uhradzanie-doplatkov-za-lieky.html.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva a ˇVŠZP, Foto: TASR a ilustračné