Na stavbu protipovodňových opatrení mesta bude dozerať environmentálny dozor

SPRÁVY
0 /

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP) od minulého roka realizuje projekt protipovodňovej ochrany mesta. Napriek tomu, že samospráva nie je investorom projektu, aktívne túto výstavbu sleduje a vstupuje do jej prípravy.

Environmentálny dozor na stavbe

Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú kontrolných dní a komunikujú aj s aktivistami, aby boli investorovi  a staviteľovi odovzdané všetky relevantné podnety a požiadavky.

Jednou z požiadaviek mesta, na základe podnetu aktivistov z petičného výboru „Za Hron bez betónu“, bolo zabezpečenie environmentálneho dozoru, ktorý by dohliadal na stavbe na dodržiavanie zákonov týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Slovenský vodohospodársky podnik environmentálny dozor obstaral a v súčasnosti ho uskutočňuje odborník v oblasti životného prostredia Ján Šmídt.

Protipovodňové opatrenia majú ochrániť zdravie a majetok obyvateľov mesta. Zároveň však v tomto prípade ide o významný zásah ovplyvňujúci rieku Hron, vzhľad i život mesta, životné prostredie počas výstavby i po nej. Zástupcovia samosprávy preto počas rokovaní s investorom a stavebníkom presadzujú zmiernenie negatívnych dopadov na prostredie a zdravie obyvateľov.

Vedenie mesta napríklad namietalo proti umiestneniu drvičky stavebných materiálov, ktorá mala byť pôvodne na mieste bývalého areálu Drukosu v centre mesta a spôsobovala by tak prašnosť a hluk. Na základe podnetu mesta bude umiestnená v kameňolome pri ceste na Hornú Mičinú  mimo zastavaného územia.

„Naším záujmom je ďalšia účasť na spoločných stretnutiach s investorom a zhotoviteľom stavby, komunikácia s mimovládnym sektorom, ktorý sa venuje tejto problematike, zmierňovanie negatívnych dopadov stavby na životné prostredie a informovanie Banskobystričanov o ďalších postupoch,“

vyjadril sa druhý zástupca primátora mesta Milan Lichý.

Projekt protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica prezentoval investor v júni 2018 verejnosti. Proti sa postavili len bystrickí aktivisti, ktorí sa dokonca chceli petíciou obrátiť  na Európsku komisiu, aby zastavila financovanie tohto europrojektu.

Aktivisti namietali údajný rozsiahly výrub stromov v tesnej blízkosti Hrona a údajne vysoké betónové múriky pozdĺž rieky, ktoré by mali brániť voľnému prístupu k Hronu. Ako sa ukázalo, drvivá väčšina pripomienok bola irelevantná. Investor SVP akceptoval iba niektoré, ako je napríklad zabezpečenie environmentálneho dozoru na stavbe či lepšia informovanosť verejnosti o uskutočňovaných protipovodňových opatreniach.

Výstavba protipovodňových opatrení mesta postupuje podľa plánu

Na území mesta Banská Bystrica, ktoré je posledným z krajských miest bez zabezpečenia pred prípadnou povodňou zo storočnej vody Hrona, od novembra 2018 uskutočňuje Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., projekt protipovodňovej ochrany mesta v dĺžke 7,38 km od Majera po Radvaň. Celkové náklady na výstavbu štyroch etáp predstavujú čiastku 25,787 milióna eur s DPH z eurofondov.

Koncom minulého roka zhotoviteľ stavby vykonal časť zemných prác na objekte skladu mobilného hradenia. Na jar 2019 sa uskutočnil výrub drevín v centre medzi lávkou pre peších pri zimnom štadióne a cestným mostom k malej železničnej stanici, kde vznikne aj promenádny chodník. Uskutočnil sa tiež plánovaný výrub medzi autobusovými zastávkami Národná a Štefánikovo nábrežie, kde je plánovaná náhradná výsadba vzrastlých drevín.

V súčasnej etape prác sa postupuje po pravostrannej i ľavostrannej ochrannej hrádzi toku Hron v úseku od mosta Mičinská po lávku pre peších časti Majer. Hĺbia a betónujú sa pilóty s podzemnými tesniacimi stenami do nepriepustného podložia, na ktoré sa následne vybetónuje nový ochranný múrik max. do výšky 1,2 metra.

V centre mesta budú mať zrekonštruované múriky rovnakú výšku, ako je to v súčasnosti. Po ich obnove v prípade hroziacej povodne bude možné na ne nainštalovať mobilné hradenie.

Zdroj: Mesto BB a (tom), Foto: redakčné a ilustračné + vizualizácie