Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici jednomyseľne schválilo usporiadanie EYOF 2021

SPRÁVY
5 /

Na základe výberu SOV (Slovenského Olympijského Výboru) bolo mesto Banská Bystrica navrhnuté a schválené na usporiadanie EYOF 2021 – Európsky olympijský festival mládeže“.  Potvrdili to aj poslanci MsZ na štvrtkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve.

V zastupiteľstve sa našla jednomyseľná poslanecká podpora usporiadaniu podujatia

Po úvodnom slove primátora mesta Jána Noska vystúpil pred poslancami MsZ prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel vyzdvihol význam EYOF 2021 pre Slovensko, zároveň usporiadanie tohto športového festivalu označil ako veľkú príležitosť na propagáciu mladého športu a mesta Banská Bystrica v celej Európe. Ocenil výbornú spoluprácu s predstaviteľmi nášho mesta, ktorí po odrieknutí Košíc ponúkli organizáciu Európskeho olympijského  festivalu mládeže na vysokej úrovni.

Projekt prišiel podporiť aj riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Roman Benčík.  Predseda BBSK Ján Lunter poslal primátorovi a zastupiteľstvu list, v ktorom deklaruje všestrannú pomoc a spoluprácu pri organizácii EYOF 2021 najmä v oblasti poskytnutia ubytovania účastníkov tejto významnej športovej udalosti v krajskom meste, napriek tomu, že v rozpočte kraja nie sú vyčlenené prostriedky na ich rekonštrukciu a musia sa hľadať  externé finančné zdroje. Zároveň ponúka mestu pozemok v areáli Strednej športovej školy na výstavbu športovej haly a marketingovú propagáciu nášho kraja.

Poslanecký Klub Banskobystrickej alternatívy je za, ale zdôrazňujúc finančné riziká tohto projektu spojené s krátkym časom na prípravu navrhol v uznesení zmeniť schvaľovanie EYOF 2021 na podporu a doplniť vypracovanie SWOT analýzy.

Klub Banskobystrická pravica oceňuje odvahu mesta usporiadať takéto obrovské podujatie, ale od primátora požaduje predloženie dvoch porovnávacích štúdií výstavby novej multifunkčnej haly a chce vedieť, ako sa bude revidovať finančná podpora športu v meste, osobitne futbalu a hokeja.

Na rozdiel od oboch opozičných poslaneckých klubov Klub nezávislých poslancov jednoznačne podporuje organizáciu EYOF 2021, čo bude veľký športový a celospoločenský prínos pre Banskú Bystricu. Rovnako sa k tomu stavia aj Klub Srdcom Bystričania.

Podujatie podporuje aj poslanecký Klub SMER-SD, SNS s tým, že financie z rozpočtu mesta, ktoré bude potrebné dať do projektu a o ktorých výške bude ešte rozhodovať zastupiteľstvo na roky 2020 a 2021 podľa pokrytia organizačných položiek z externých zdrojov, pôjdu do rozvoja športovej infraštruktúry mesta.

Podrobnosti k usporiadniu EYOF 2021 k pripomienkam poslancov vysvetľovali primátor Ján Nosko, prvý viceprimátor Jakub Gajdošík a prednosta MsÚ Martin Adamec.

„Vedenie mesta si uvedomuje, že je veľa vecí potrebné vyriešiť, aby sme vytvorili dôstojné podmienky pre priebeh tohto podujatia, ale nemáme záujem urobiť niečo megalomanské. Chceme, aby mladí športovci z 50 krajín nás vnímali ako mesto, ktoré vie takéto podujatie zorganizovať a odniesli si z Banskej Bystrice čo najviac pozitívnych emócií,”

povedal primátor Ján Nosko, ktorý zároveň dodal:

„Ministerstvo obrany SR deklaruje, že Národný atletický štadión bude do konca roka 2020 zrekonštruovaný. Ďalšou podmienkou sú úpravy a dobudovanie športovej infraštruktúry v meste, čo sa týka plavárne, zimného štadióna a výstavba multifunkčnej športovej haly. Tá by okrem samotného podujatia mala slúžiť v budúcnosti mestu. Našou ambíciou bude žiadať od vlády sumu 10 miliónov eur na investíciu do športovej infraštruktúry tak, aby tieto športoviská aj po EYOF 2021 zostali majetkom mesta a slúžili všetkým obyvateľom Banskej Bystrice.

V záverečnom hlasovaní prešli pozmeňujúce návrhy na vypracovanie SWOT analýzy a na predloženie porovnávacích štúdií novej multifukčnej haly s dopadom na fiinancovanie športu v meste Banská Bystrica.  Návrh na usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 v Banskej Bystrici  jednomyseľne schválilo 26 prítomných poslancov.

Mimoriadne zastupiteľstvo

Štvrtkové mimoriadne mestské zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo organizovanie a usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže v roku 2021 v meste Banská Bystrici a odporučilo primátorovi mesta vyčleniť na vybudovanie športovej infraštruktúry pri zostavovaní  návrhu rozpočtu na rok 2020 a 2021 po dva milióny  eur do športovej infraštruktúry mesta.

Zámerom mesta je založenie neziskovej organizácie mesta poskytujúcej všeobecne prospešné služby nasmerované k získaniu finančných prostriedkov z fondov, grantov a od podnikateľskej obce. Ďalej ich spravovať a poskytovať vybraným subjektom za účelom usporiadania Európskeho olympijského festivalu mládeže Banská Bystrica 2021.

Mesto Banská Bystrica preto založí neziskovú organizáciu Európsky olympijsky festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o., ktorej poskytne peňažný vklad o výške 30 000 eur. Správnu radu tejto neziskovej organizácie budú tvoriť prmátor Ján Nosko, prvý viceprimátor Jakub Gajdošík, prednosta MsÚ  Martin Adamec, vedúca ekonomického odboru MsÚ Beáta Farkašová, riaditeľ ZAaRES Ivan Šabo, prezident SOV Anton Siekel a generálny sekretár SOV Jozef Liba. Riaditeľom bude prezident SAZ a viceprezident SOV Peter Korčok, v dozornej rade budú  druhý vicperimátr Milan Lichý, zástupca prednostu MsÚ Juraj Džmura a vedúca oddelenia rozpočtu a ekonomických analýz MsÚ Zuzana Detková.

EYOF 2021 v Banskej Bystrici

Podľa dôvodovej správy ide o športové podujatie, ktoré mestu Banská Bystrica výrazne pomôže z hľadiska prezentácie a podpory športu všetkých vekových kategórií, ale bude mať vplyv aj na ekonomiku, turizmus a pozitívny imidž mesta a jeho medzinárodnej akceptácie v kruhoch medzinárodnej športovej diplomacie.

Zároveň je to momentálne jediné letné „multišportové“ olympijské podujatie, ktoré je možné na Slovensku zorganizovať, čo prinesie Banskej Bystrici aj výraznú prestíž v celoslovenskom meradle.

V konečnom dôsledku to bude mať pred rokom 2021 aj po tomto roku výrazný dopad na zlepšenie vyjednávacej pozície Mesta Banská Bystrica pri uchádzaní sa o ďalšie medzinárodné športové podujatia v rôznych športoch, čo žiadajú aj poskytovatelia ubytovacích a gastronomických služieb v meste.

Úspešné kandidatúry na usporiadanie medzinárodných športových podujatí prinesú výrazný nárast počtu prenocovaní (zvýšenie obsadenosti ubytovacích kapacít) a počtu návštevníkov s pozitívnym dopadom na verejné financie (výber daní a poplatkov).

Projekt vo výraznej miere poskytne motiváciu pre banskobystrické a slovenské športové talenty a prostredníctvom projektu chceme získať aj financie na obnovu športovísk. Súťaží sa vždy v deviatich vybraných olympijských športoch: atletika, plávanie, judo, basketbal, gymnastika, cyklistika, tenis, hádzaná, volejbal. Desiaty šport bol vybraný prostredníctvom SOV a bude ním triatlon.

Letná verzia EYOF sa na Slovensku ešte nekonala, jediný raz sa zimná verzia podujatia EYOF konala na Slovensku v roku 1999 v Poprade – Tatrách, vtedy pod skratkou EYOD. EYOF je podujatie, ktoré má v gescii Medzinárodný olympijský výbor a patrí medzi najväčšie multišportové podujatia v Európe a v roku 2021 to bude už jeho 16. edícia.

Ide o súťaže mladých športovcov z 50 krajín, vo veku od 14 do 18 rokov. Celkový počet športovcov rozhodcov, trénerov, delegátov, usporiadateľov a iného personálu je cca 4 tisíc osôb. Celkový počet akreditovaných účastníkov sa pohybuje na čísle 6 tisíc, počítame aj s fanúšikmi a rodičmi športovcov. Termín je určený MOV v dátume od 21. júla do 1. augusta 2021.

Ubytovacie kapacity

Ubytovanie športovcov bude situované do tzv. „Olympijskej dediny“ na Tajovského ulici a Triede SNP v priestoroch vysokoškolských internátov Univerzity Mateja Bela, kde súčasná kapacita je cca 2800 lôžok a po jej rozšírení môže byť okolo 3000 – 3100 lôžok.

Taktiež sa plánuje s využitím ubytovania na internátoch v správe BBSK, cca 700 lôžok. V prípade potreby by ubytovanie športovcov prichádzalo do úvahy aj v priestoroch vysokoškolských internátov Technickej univerzity vo Zvolene. Internáty prešli a majú prejsť postupnou rekonštrukciou.

Športoviská

Budú situované do súčasných hál – Krytá plaváreň, Športová hala AŠK Dukla na „Štiavničkách“, Zimný štadión Banská Bystrica hala „A“ a hala „B“, Zimný štadión Zvolen hala „A“, zimné štadióny v BR a ZH, RATES ARÉNA ZV, Športová hala Badín a prípadne ďalšej novej tréningovej multifunkčnej haly v areáli Strednej športovej školy (bývalé OŠG) a novej športovej multifunkčnej haly v Banskej Bystrici.

Atletika bude na súčasnom štadióne na „Štiavničkách“, ktorý by mal prejsť komplexnou rekonštrukciou. Tenis by sa mal hrať v areáli mestských tenisových kurtov a Baseline Šport aréne v Banskej Bystrici. K dispozícii je plážové kúpalisko na triatlon. Všetky športoviská budú prispôsobené na organizáciu veľkých medzinárodných podujatí, preto prejdú postupnými úpravami.

Finančné zabezpečenie

Predpokladané finančné náklady na podujatie sú 13 – 14 miliónov eur. Predpokladaný príjem z účastníckych poplatkov je 2,5 milióna eur. Ďalšie finančné prostriedky získame zo zdrojov: sponzori /cca 1 milión eur/, Európska únia /cca 0,5 až 2 milióny eur/, BBSK, Mesto Banská Bystrica a Úrad vlády. O národnom rozmere tohto podujatia svedčí aj to, že sa dostalo medzi prioritné podujatia podporované vládou SR a sú citované priamo v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020.

Mesto Banská Bystrica uzatvorí s MOV zmluvu a zriadi organizačný výbor, ktorý vypracuje v spolupráci s OV EYOF kompletný projekt.

„Poukazujeme na vážnosť multišportového podujatia, aké sa na Slovensko dostane iba raz za niekoľko rokov. Uvedomujeme si potrebu obnovy, resp. výstavbu niekoľkých športových zariadení v meste. Rovnako tak postupná rekonštrukcia vysokoškolských a stredoškolských internátov z prostriedkov ministerstva školstva je prínosom pre rozvoj školstva v našom meste a bude možným stimulom pri rozhodovaní a voľbe štúdia zahraničných aj slovenských uchádzačov práve v Banskej Bystrici. Z uvedeného dôvodu bude našou ambíciou podpísať memorandum o podpore podujatia EYOF Banská Bystrica 2021, so zástupcami organizácií, akými sú SOV, BBSK, Univerzity Mateja Bela, Technickej univerzity vo Zvolene a tiež s primátormi mesta Zvolen, Brezno a Žiar nad Hronom a tiež zástupcami jednotlivých športových zväzov,“

uvádza sa v závere dôvodovej správy predloženej na rokovanie štvrtkového mimoriadneho mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

Zdroj: Mesto BB, Foto: ilustračné