Mesto Banská Bystrica začalo s opravou najkritickejších výtlkov, opatrenia na Mlynskej ulici

SPRÁVY
5 /

Krajské mesto Banská Bystrica je ako správca komunikácií na svojom území povinné aj v zimnom období zabezpečiť zjazdnosť komunikácií, a to nielen výkonom zimnej údržby, ale aj odstraňovaním nebezpečných výtlkov. Zároveň musí samospráva urobiť nevyhnutné opatrenia na Mlynskej ulici v Podlaviciach.

Oprava výtlkov na mestských komunikáciách 

Do dnešného dňa samospráva opravovala cesty infražiaričom, ktorý môže pracovať pri mínusových teplotách a nepotrebuje čerstvú asfaltovú zmes. Tento spôsob je však časovo náročný. Po posledných slnečných a suchých dňoch dnes na podnet správcov komunikácií po zimnej odstávke spustila výrobu teplých asfaltových zmesí prvá spoločnosť v našom meste, čo samospráva okamžite využila.

Zimné obdobie trvá do konca marca a sprevádza ho chladné a vlhké počasie. Priaznivé podmienky, ktoré priniesol koniec februára nám tento rok umožnili využiť efektívnejšiu technológiu opráv teplými asfaltovými zmesami o čosi skôr.

„Aby sme nestrácali čas, už cez víkend sme sa pripravili zapilovaním lokálnych porúch komunikácií a  dnes sme tak mohli naplno začať odstraňovať kritické výtlky,“

uvádza Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ.

Opravené sú už výtlky na Majerskej ceste, Severnej a Bakossovej ulici. V najbližších dňoch sa cestári presunú na najväčší dopravný uzol v našom meste – na Námestie slobody a frekventovanú komunikáciu na ulici Janka Kráľa.

„Túto príležitosť chceme využiť najmä na vysprávky komunikácií, po ktorých vedú linky MHD, a zároveň sú hlavnými dopravnými trasami mesta,“

dodáva prvý zástupca primátora mesta Jakub Gajdošík.

Ide najmä o lokálne poruchy, ktoré môžu závažným spôsobom ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

„Verím, že počasie vydrží a v týchto opravách budeme môcť pokračovať čo najdlhšie. Po skončení zimného obdobia začneme s bežnou stavebnou údržbou, ktorej súčasťou sú aj opravy súvislých úsekov ciest a chodníkov,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko. 

Nevyhnutné opatrenia na Mlynskej ulici

Počas posledných dní sa vplyvom počasia zhoršil zosuv svahu nad miestnou komunikáciou na Mlynskej ulici v Podlaviciach. V záujme bezpečnosti obyvateľov mesta ako účastníkov cestnej premávky preto musí samospráva pristúpiť k nevyhnutným opatreniam.

Mesto Banská Bystrica ako správca miestnych komunikácií v najbližšom období umiestni v tejto lokalite výstražné dopravné značenie, ktoré vodičov a chodcov upozorní na možné nebezpečenstvo padajúcich kameňov.

O pomoc zároveň požiada aj odborníkov z oblasti geológie, aby mestu odporučili okamžitý spôsob zásahu, ktorý je najvhodnejší, a zároveň navrhli trvalé riešenie na odstránenie problému zosúvajúceho sa svahu.

„Odporúčame obyvateľom – vodičom i chodcom, aby sa vyhli spomínanej časti miestnej komunikácie na Mlynskej ulici v Podlaviciach a dôrazne ich žiadame, aby v nevyhnutnom  prípade boli obozretní a dbali na možné nebezpečenstvo,“

upozorňuje Dominika Mojžišová z kancelárie primátora mesta.

Zdroj: Dominika Mojžišová , Foto: mesto BB a ilustračné