Mesto Banská Bystrica sa pripravuje na chodníkovú novelu týkajúcu sa parkovania na chodníkoch

SPRÁVY
19 /

Od 1. októbra 2023 začne na území celého Slovenska platiť novela zákona o cestnej premávke, ktorá pre všetky samosprávy predstavuje úbytok parkovacích miest. Od tohto dátumu bude pre motorové vozidlá platiť zákaz parkovania na chodníku s výnimkou vyznačených miest, ktoré spĺňajú potrebné parametre. V Banskej Bystrici sa to týka piatich lokalít. V nich bude parkovanie na chodníku po umiestnení dopravného značenia aj naďalej možné.

Predmetná novelizácia zákona o cestnej premávke rieši legalizáciu parkovania formou dopravného značenia na tých úsekoch chodníkov, na ktorých je to možné aj v súčasnosti, avšak pri dodržaní podmienky, že zostane zachovaná súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra a vozovka bude mať zachovanú šírku 6 metrov pri obojsmernej premávke.

Na základe novely zmapovali odborné útvary všetky chodníky na území mesta a vytypovali lokality, v ktorých sú dané parametre splnené.  Od 1. októbra tohto roka tak v zmysle zákona budú môcť vodiči v Banskej Bystrici i naďalej parkovať na chodníkoch vo vybraných častiach ulice M. M. Hodžu, Kollárovej, Beskydskej, Jegorovovej a Tulskej.

Naše sídliská neboli stavané na taký počet automobilov, s akým sa stretávame v súčasnosti. Tento fakt sa mal pri tvorbe legislatívy vziať do úvahy, no opäť sa potvrdilo, že štát neberie mestá ako rovnocenných partnerov. Na chodníky, ktoré spĺňajú podmienky novej legislatívy umiestnime dopravné značky, čím umožníme vodičom na nich legálne parkovať. Rovnako ako iné samosprávy, aj my si uvedomujeme, že to nebude postačovať. Navýšenie parkovacích miest môžeme dosiahnuť len prostredníctvom realizácie investičných zámerov, hoci v súčasnom náročnom období a nie ideálnej finančnej situácii to je náročné,

hovorí primátor Ján Nosko.

Predmetná novelizácia zákona o cestnej premávke rieši legalizáciu parkovania na chodníkoch umiestnením dopravných značiek, čo však v praxi znamená pre samosprávy ďalšie náklady na určenie úsekov s vhodnými dopravno-technickými parametrami, spracovanie návrhov doplnenia dopravného značenia, jeho schválenie a samotnú realizáciu.

Banská Bystrica okrem vyznačenia parkovacích miest na chodníkoch, s cieľom eliminovať dopad novely a navýšiť kapacity na parkovanie, tiež pristúpi k zjednosmerneniu niektorých ulíc. Uvedené dopravno-organizačné opatrenia si však vyžadujú citlivé zhodnotenie, najmä z hľadiska obslužnosti príslušného územia, preskupenia dopravného zaťaženia križovatiek, liniek verejnej hromadnej dopravy a pod. Takýmto spôsobom budú v krátkom čase zjednosmernené ulice Na Uhlisku, Timravy, Jesenského, Boženy Nemcovej a Lesná.

Chodníky, ktoré v súčasnosti motoristi využívajú na parkovanie nie je možné považovať za oficiálne parkovacie miesta. Ide najmä o miesta, na ktorých bolo podľa iných legislatívnych ustanovení zakázané parkovanie aj doteraz. Týka sa to napríklad chodníkov, ktoré sú síce dostatočne široké, no nedá sa k nim dostať priamo z cesty, ale iba súvislou jazdou po chodníku, čo je zakázané. Legalizovať parkovanie na takýchto chodníkoch preto nemôžeme, a to aj napriek tomu, že ich vodiči na tento účel doteraz využívali. Ubudnú tiež možnosti na odstavenie vozidla na tých špecifických miestach, na ktorých je v súčasnosti možné zaparkovať pri dodržaní voľnej šírky chodníka aspoň 1,5 m, avšak nie je možné takéto miesta vyznačiť s príslušnými parametrami „boxu“ a ponechať požadovanú šírku chodníka,“

dopĺňa Milan Ozdinec z Oddelenia dopravných stavieb MsÚ v Banskej Bystrici.

Po tom, čo vstúpi do platnosti chodníková novela, budú príslušníci mestskej polície riešiť prípadné porušovanie predpisov prioritne upozornením alebo dohovorom.

Zdroj: Zdenka Marhefková , Foto: ilustračné