Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica naberá reálne kontúry

SPRÁVY
0 /

Samospráva aktuálne pracuje na príprave nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027. Tento strategický dokument podporuje komplexný rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby.

Zároveň je to východiskový materiál, ktorý vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie i získavanie mimorozpočtových zdrojov. Vo štvrtok sa na pôde mestského úradu uskutočnila verejná prezentácia pre obyvateľov s možnosťou pripomienkovať doposiaľ vytvorený materiál.

„Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Banskej Bystrice na roky 2021 – 2027 bude zverejnený na pripomienkovanie a následne predložený na rokovanie poslancom mestského zastupiteľstva. Vnímame potreby v tejto oblasti veľmi intenzívne. Verím, že aj vláda SR vytvorí legislatívny rámec, ktorý nám pomôže naše ambície naplniť,“

uvádza primátor mesta Ján Nosko.

Mesto začalo s prípravami strategického dokumentu ešte koncom minulého roka. Prvé stretnutia s obyvateľmi k tejto problematike boli naplánované už na marec 2020, avšak pandémia koronavírusu COVID-19 proces tvorby zabrzdila. Postupne sa situácia upokojila a práce na príprave komunitného plánu sa opätovne naštartovali.

Prvé podnety a návrhy o tom, ako by sa mali sociálne služby rozvíjať a ako by mali vyzerať v našom meste najbližších desať rokov, aby naplnili potreby Banskobystričanov, nám boli doručené už v máji. Následne sa uskutočnili prvé stretnutia pracovných skupín v zložení zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb, ich prijímateľov a verejnosti. Postupne, za aktívnej diskusie všetkých zúčastnených sa kreovali ciele, a stým súvisiace aktivity potrebné pre ich dosiahnutie,“

objasňuje Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Pracovné skupiny navrhovali merateľné ukazovatele i kontrolný mechanizmus ako jednotlivé ciele sledovať, keďže služby sú o ľuďoch a pre ľudí a nemali by ostať len vo formálnej rovine. Dnes, 10. septembra 2020, sa uskutočnila prezentácia pre verejnosť s možnosťou pripomienkovať všetky návrhy.

Všetkým zúčastneným sme predstavili opatrenia a aktivity, ktoré navrhli zástupcovia seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením, rodín s deťmi, osôb v nepriaznivej sociálnej situácii  i  marginalizovaných rómskych komunít. Po vecnej diskusii sa prítomní stotožnili s prezentovaným materiálom. Je to výsledok práce členov pracovných skupín i tých, ktorí posielali podnety pre rozvoj sociálnych služieb v meste Banská Bystrica. Ďakujem všetkým za doterajšiu spoluprácu,“

dopĺňa Kružliaková.

Všetky podnety či nápady od obyvateľov a organizácií, ktoré neboli zapracované do návrhu KPSS boli posunuté na riešenie príslušným odborným útvarom mesta. Potom ho bude môcť pripomienkovať verejnosť a napokon schvaľovať poslanci mestského zastupiteľstva.

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: mesto BB a ilustračné