INEKO: V hodnotení ZŠ, SOŠ a gymnázií dve bystrické ZŠ a Gymnázium JGT sa umiestnili v prvej desiatke

SPRÁVY
1 /

Poznáme najnovšie rebríčky základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií na Slovensku podľa hodnotenia  INEKO. V top 10  skončili dve banskobystrické ZŠ a jedno gymnázium.

V aktualizovanom rebríčku základných škôl (ZŠ) podľa dosiahnutých výsledkov žiakov obhájila vedúcu pozíciu cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda sídliaca na Bernolákovej 18 v Košiciach-Západe, a to s relatívne výrazným náskokom. Druhé miesto obsadila ZŠ Kollárova 2 zo Svätého Jura (v predošlom rebríčku bola tretia) a prvú trojicu po novom uzatvára ZŠ z ulice T. J. Moussona v Michalovciach.

ZŠ Skuteckého

ZŠ Skuteckého

Medzi školy, ktoré si vďaka úspechom svojich žiakov opätovne aj po roku udržiavajú pozíciu v top 10, patria okrem vyššie uvedenej trojice ešte ZŠ Pri Podlužianke v Leviciach, ZŠ Staničná 13, Košice-Juh a dve banskobystrické základné školy – na Skuteckého a Ďumbierskej ulici.

Najvýraznejším pozitívnym skokanom medzi ZŠ sa stala škola na Hviezdoslavovej ulici v Lipanoch (okres Sabinov). Významné zlepšenie v sledovaných ukazovateľoch prinieslo tejto škole posun na 282. miesto medzi všetkými ZŠ. Minulý rok pritom figurovala na 630. pozícii (ide o poradie spomedzi vyše 750 základných škôl, pre ktoré sme mali dostupné potrebné údaje na zostavenie hodnotenia).

ZŠ Ďumbierska

ZŠ Ďumbierska

INEKO vyzdvihuje, že medzi školy s veľmi dobrými výsledkami žiakov sa zaradila aj ZŠ I. B. Zochaz Revúcej (Jilemnického 3), kde tretina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiaci tejto školy tak dosiahli najlepšie výsledky spomedzi škôl, v ktorých je relatívne vyšší podiel detí zo znevýhodneného prostredia (vyšší ako 20 %).

Pri stredných odborných školách (SOŠ) sa na prvé miesto prepracovala Obchodná akadémia Kukučínova v Trnave. Druhá je Súkromná SOŠ na Ulici 29. augusta v Poprade, čím potvrdzuje svoj dlhodobý progres (ešte pred tromi rokmi bola na 25. priečke).Medzi stálice v top 10 SOŠ patria aj elektrotechnické priemyslovky na Plzenskej v Prešove a Komenského v Košiciach či Obchodná akadémia zo Zlatých Moraviec. Najvýraznejším skokanom smerom nahor v tejto kategórii škôl je žilinská SOŠ odevná na Hlavnej ulici č. 2.

Relatívne najmenšie pohyby na popredných priečkach  sú v rámci gymnázií. Bez akejkoľvek zmeny ostala celá vedúca trojica. Prvé miesto obhájila Škola (gymnázium) pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici v Bratislave. Nasledujú gymnáziá Poštová 9 v Košiciach a Gymnázium Jura Hronca (GJH) na Novohradskej v Bratislave.

V dlhodobom miernom postupe naďalej pokračuje aj Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava (GAMČA), ktoré už figuruje v tesnom závese za prvou trojicou, pričom za týmito štyrmi školami vidieť v rebríčku veľký skok – piate gymnázium (Raymana, Prešov) totiž nasleduje so značným odstupom až 0,7 bodu. Banskobystrické Gymnázium J.G. Tajovského skončilo na 8. mieste.

Gymnázium J.G. Tajovského

Gymnázium J.G. Tajovského

Pokiaľ ide o najvýraznejšieho skokana, tým sa stalo Gymnázium Karola Štúra v Modre, ktorého študenti dokázali zareagovať na zhoršujúce sa výsledky ich predchodcov z minulých rokov. Hoci toto gymnázium naďalej zaostáva, tentoraz zaznamenalo podstatné zlepšenie vo všetkých sledovaných ukazovateľoch.

Tab. 1: 10 najlepšie hodnotených škôl v SR podľa výsledkov žiakov v kategórii ZÁKLADNÉ ŠKOLY

zdroj: INEKO

zdroj: INEKO

Tab. 2: 10 najlepšie hodnotených škôl v SR podľa výsledkov žiakov v kategórii STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

zdroj: INEKO

zdroj: INEKO

Tab. 3: 10 najlepšie hodnotených škôl v SR podľa výsledkov žiakov v kategórii GYMNÁZIÁ

zdroj: INEKO

zdroj: INEKO

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých kategóriách a krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov je možné si stiahnuť v tabuľkovej forme tu: https://www.ineko.sk/file_download/1733.

Kompletné rebríčky a výsledky ostatných škôl sú voľne dostupné na portáli https://skoly.ineko.sk. Doplnené a aktualizované na ňom boli aj údaje o nezamestnanosti absolventov stredných škôl, o mimoriadnych výsledkoch žiakov, o výsledkoch štátnej školskej inšpekcie na školách, o využívaní digitálnych technológií pri vyučovaní, údaje o počtoch učiteľov a žiakov, údaje o podiele absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR a tiež dáta o finančných zdrojoch škôl.

Rebríčky škôl uvedené na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy).

Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov, o atmosfére a šírených hodnotách v škole a podobne.

„Testovanie 5 je prerušené a nebude ani v aktuálne prebiehajúcom školskom roku. Toto rozhodnutie považujeme za veľkú chybu. Rodičia, ale aj štát tak prichádzajú o časť drahocenných informácií. Celoplošné štandardizované merania sú pritom dôležité nielen pre zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov pre odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný možný rast kvality vzdelávania. Aj preto opätovne apelujeme na ministra školstva Tomáša Druckera a súčasné vedenie ministerstva, aby čo najskôr obnovili celonárodné merania, či už pôjde o porovnávanie výkonu žiakov cez rozlišovacie (normatívne) testy, tak ako to bolo doposiaľ alebo aj o posudzovanie miery zvládnutia jednotlivých spôsobilostí cez tzv. kriteriálne testy, a to na začiatku a konci každého vzdelávacieho cyklu, aby sme tak dokázali merať aj tzv. pridanú hodnotu škôl. Kľúčové taktiež bude, aby k výsledkom týchto meraní mala prístup aj široká verejnosť a aby neboli vyhradené len pre insiderov v rezorte.“

hovorí Matej Tunega, analytik INEKO.

Matej Tunega

Matej Tunega

Zdroj: INEKO a (tom) , Foto: ilustračné