INEKO: Banská Bystrica je najmenej zadlžené krajské mesto v SR

SPRÁVY
0 /

Nezávislá organizácia INEKO hodnotila hospodárenie slovenských miest za minulý rok. Podľa jej analýz a metodiky je Banská Bystrica čo sa týka miery zadlženia aj výšky dlhu na obyvateľa najmenej zadlženým krajským mestom v SR.

Najnižšia miera zadlženia

Vroku 2014 neprekročilo zákonnú hranicu celkového dlhu na úrovni 60 %bežných príjmov predchádzajúceho roka žiadne spomedzi 50 najväčších miest na Slovensku.  Na hrane bola iba Žilina (59,7 %).

Mesto Banská Bystrica pokračuje v dobrom hospodárení a znižovaní zadlženosti aj v tomto roku.. Celková zadlženosť našej samosprávy k 30.6. 2015 bola 12,95 mil. €. Táto suma sa skladá z niekoľkých úverov, ktoré mesto postupne spláca. Od začiatku roka 2014 sa znížil náš dlh zo 17,75 mil. na súčasnú úroveň, čiže takmer o 5 miliónov  €.

Pozitívny ekonomický trend potvrdzuje aj vedúca ekonomického odboru mesta Beata Farkašová:

Banská Bystrica v porovnaní s ostatnými krajskými mestami patrí medzi samosprávy s najnižšou úrovňou celkového dlhu ku koncu roka 2014. To potvrdzuje aj portál Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý prisúdil nášmu mestu najlepšie skóre za celkový dlh v rámci K8.“

Banská Bystrica podľa metodiky INEKO dosiahla za minulý rok ako jediné krajské mesto mieru zadlženia pod 20 percent (18,91 %), pričom výška dlhu na hlavu každého Bystričana dosahuje výšku 104 €.

Dobrá ekonomika naštartuje rozvoj mesta

Tento pozitívny ekonomický vývoj v hospodárení nášho mesta vytvára dobrý predpoklad k napĺňaniu rozvojových aktivít, ktorý sú zadefinované v schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2015-23.

Bežné príjmy s rozpočtu slúžia na pokrytie základných komunálnych služieb a administratívy. Strategické investície bude samospráva kryť z mimorozpočtových zdrojov (eurofondy a granty) s minimálnym spolufinancovaním z rozpočtu samosprávy.

V ďalšom období musí mesto vytvárať vhodné ekonomické podmienky na prilákanie investorov a nových investícií do Banskej Bystrice.Preto sa racionalizuje podnikanie mestských spoločností (zlúčenie MBB a.s a BPM s.r.o.) či mestských organizácií (zlúčenie ZaARES a SŠaTZM). Preto sa po schválení nového územného plánu mesta pripravujú veľké investičnéprojekty, pričom sa samospráva bude v maximálnej  miere uchádzať o eurofondy.

Investície

Dobrá ekonomická kondícia mesta umožňuje investovať do menších projektov aj z vlastných zdrojov prípadne z bankových úverov, o ktorých na návrh primátora rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Predseda Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť Igor Kašperk tomu uvádza:

Našou hlavnou snahou v ďalšom období bude to, aby prípadné ďalšie úvery boli využité na investície, ktoré prinesú mestu návratnosť. To znamená, že budeme investovať napr. do okien v materských školách, do opráv budov vo vlastníctve mesta, do opráv verejného osvetlenia, rekonštrukcie škôl, budovania  nových úsekov ciest a  podobne. Takto investované peniaze sa nám s veľkej časti vrátia späť formou ušetrených prostriedkov na teple, haváriách či daniach.“

Nie zanedbateľnou pre krajské mestá je prosperujúca ekonomika štátu a aktívna spolupráca s vládou SR. Banská Bystrica ju má na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia vládne granty na obnovu zimného štadióna,  miestnych komunikácií a mestských parkov, rekonštrukciu kaštieľa Radvanských či nové ihriská.

Je teraz na vedení mesta, aby sa v súčinnosti s poslancami MsZna základe dobrého ekonomického zázemia postupne napĺňal ambiciózny plán rozvoja mesta tak, že to pocítia Bystričania takpovediac na vlastnej koži

Autor: (tom), Foto: ilust.