FOTO: Stavebné práce na úprave ciest a chodníkov v Banskej Bystrici sú v plnom prúde

SPRÁVY
2 /

Stavebnými úpravami sa v júni začala rekonštrukcia Hornej ulice, ktorá pokračuje  Partizánskou cestou a Javorníckou ulicou. Mestské zastupiteľstvo 22. júna 2021  schválilo návrh na vyčlenenie sumy vo výške 5  miliónov eur na ďalšiu rekonštrukciu najvyťaženejších ciest v Banskej Bystrici.

Vykonávané práce, ktoré sa sústredili najmä do obdobia letných prázdnin, kedy je menšia frekvencia dopravy, sa zameriavajú na rekonštrukciu vozoviek odstránením starého asfaltu, lokálnu úpravu podložia i výmenu obrubníkov. Zároveň dôjde k obnove funkčnosti dažďovej kanalizácie, výmene poklopov na kanalizačných šachtách a mrežiach na uličných vpustoch, ktoré budú prečistené, aby v prípade silných zrážok nespôsobovali problémy. Následne bude obnovené zvislé a vodorovné dopravné značenie.

Dokončená vozovka pri mestskom úrade

Dokončená vozovka pri mestskom úrade

Podľa harmonogramu sa dokončujú práce na Hornej ulici od Slovenskej pošty, okolo Hungárie, popri mestskom úrade. Aktuálne sa  pokračuje na Partizánskej ceste, ktorá je rozdelená do troch etáp. Začalo sa pri budove generálneho riaditeľstva Slovenskej pošty,  tesne za križovatkou s ulicou 29. augusta v smere do mesta.

Úsek ďalej prechádza po Partizánskej ceste popred obchody, cez križovatku s ulicou Cesta k nemocnici až na križovatku s ulicami Horná a Československej armády. Súčasťou opravy je aj výjazd na Cestu k nemocnici pri prokuratúre, kde bol nepríjemný loping. Budúci týždeň by mali byť položené nové asfaltové vrstvy a následne bude cesta opäť slúžiť motoristom bez obmedzení. Dovtedy treba rešpektovať prenosné dopravné značenie a jazdiť v obmedzených podmienkach opatrne.

Partizánska cesta

Partizánska cesta

Na Javorníckej ulici sa zahájili stavebné práce  frézovaním starej asfaltovej vozovky od vchodu č. 45  až po križovatku s Karpatskou ulicou. Súčasťou prác je aj obnova chodníkov od vchodu č. 25, ktorá spočíva vo výmene obrusnej vrstvy a lokálnej výmene podložia.  Zároveň sa uskutoční  výmena odvodňovacieho žľabu popri vchodoch č. 23 až 11 s pridaním uličnej vpuste. Súčasťou rekonštrukcie sú aj opravy parkovacích státí z pôvodných zatrávňovacích panelov, kde sa upraví podložie a položí nový asfalt. Obnovené budú aj kontajnerové stojiská.

„Okrem rekonštrukcie Partizánskej cesty a Javorníckej ulice aktuálne prebiehajú stavebné práce aj na Gaštanovej v Podlaviciach. Nová cesta, parkovacie miesta a chodník by mali byť hotové do konca budúceho týždňa,“

uviedol primátor mesta Ján Nosko.

Gaštanová ulica

Gaštanová ulica

Na rekonštrukciu Hornej ulice, Partizánskej cesty a Javorníckej ulice schválili poslanci mestského zastupiteľstva čerpanie časti prijatého úveru v objeme predpokladanej hodnoty zákazky s DPH  1,463 milióna eur. Vysúťažená cena stavebných prác po verejnom obstarávaní sa pohybuje na úrovni 732 000 eur, čo znamená, že samospráva ušetrila približne 731 000 eur.

Ušetrené prostriedky zo súťaže na zhotoviteľa týchto stavieb, ako aj ďalšie financie z reštrukturalizácie schváleného úveru v hodnote 5 miliónov  eur, mesto investuje do ďalšej rozsiahlej rekonštrukcie ciest a chodníkov.

Partizánska cesta

Partizánska cesta

„Vytypovali sme takmer 10 kilometrov najzaťaženejších komunikácií, ktoré aj podľa diagnostiky Žilinskej univerzity patria medzi tie, ktoré si zaslúžia rekonštrukciu. Ambíciou mesta je, aby aktuálne rozpracované  tri úseky ciest spolu s tými, kde dokončujeme projektovú dokumentáciu a v najbližších mesiacoch vysúťažíme dodávateľov, dokončili v prvom polroku 2022,“

povedal prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.

Zrekonštruuje sa ešte vozovka od Poľnej ulice smerom do Malachova, 2,5-kilometrový úsek zbernej komunikácie cez Fončordu od Moskovskej, cez Kyjevské námestie smerom na Švermovu ulicu až po kruhový objazd pri Lidli.

Javornícka ulica

Javornícka ulica

Samospráva plánuje rekonštruovať aj vozovku na Tajovského ulici v okolí mestského parku s vybudovaním mini okružnej križovatky, Cestu na amfiteáter, následne vozovku od Strieborného námestia, cez Bottovu ulicu, Lazovnú ulicu až po Medený hámor. V pláne je aj obnova Bakossovej ulice s výmenou dlažby popri Penzióne Kúria a popri tržnici na Námestí Š. Moysesa.

Rekonštrukcia počíta aj s Bernolákovou ulicou v Radvani. Súčasťou balíka v objeme 5 miliónov  eur bude aj  obnova chodníkov na Tatranskej, Okružnej, Kráľovohoľskej ulici či vybudovanie nového chodníka v Kremničke a Uľanke. Súčasne sa pripravuje vybudovanie chodníka Kostiviarska a Pršianska terasa.

Predseda dopravnej komisie pri mestskom zastupiteľstve Marek Modranský k súčasnej masívnej oprave ciest a chodníkov v meste dodal:

„Ako predseda dopravnej komisie vítam takéto riešenie zo strany vedenia mesta, pretože už v minulosti sme tlačili na to, aby sme miesto čiastkových opráv venovali opravám súvislých úsekov ciest vrátane chodníkov, pretože si to zaslúžia všetci účastníci cestnej premávky v našom meste. Nedávna minulosť nám ukázala, že oprava ucelených častí mestských komunikácií nám šetrí náklady na ich neskoršiu údržbu v ďalšom období a nemusíme sa neustále vracať k lokálnym opravám.“

Javornícka ulica

Javornícka ulica

Autor: (tom) , Foto: Marek Rakovský, Mirka Chabadová a FB