FOTO: Prvý ročník Krajskej metodickej múzejnej konferencie v Thurzovom dome

SPRÁVY
0 /

Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom usporiadali prvý ročník Krajskej metodickej múzejnej konferencie.

V Thurzovom dome sa zišli zástupcovia múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a partnerských múzeí, ktorí sa spolu so zástupcami zriaďovateľa venovali najmä vedecko – výskumnej činnosti svojich organizácií, ale aj moderným formám prezentácie muzeálneho obsahu.

Stredoslovenské múzeum sa ako krajské metodické múzeum v tomto roku rozhodlo prehĺbiť svoje pôsobenie v tejto oblasti v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja V Thurzovom dome sa v novembri konala historicky prvá metodická múzejná konferencia, na ktorej si mohli kolegovia z okolitých múzeí a galérií, ale aj odborná verejnosť predávať a vymieňať cenné skúsenosti, prezentovať výsledky svojej odbornej a výskumnej práce, nadväzovať a rozširovať vzájomnú spoluprácu.

Pozvanie na konferenciu prijali zástupcovia Stredoslovenskej galérie, Novohradského múzea a galérie, Gemersko – malohontského múzea, Pohronského múzea, Horehronského múzea, Literárneho a hudobného múzea, Poštového múzea, Digitalizačného centra Múzea SNP, Slovenskej národnej galérie Zvolenský zámok či Mestského múzea Lučenec.

Konferenciu otvoril Roman Malatinec, podpredseda BBSK, ktorý vyzdvihol neľahkú, no pre spoločnosť takú významnú prácu múzejníkov, ktorým zaželal veľa úspechov a energie aj do budúcich projektov.

Prítomným sa ďalej prihovorila predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku Iveta Kaczarová, ktorá pri tejto príležitosti aj zagratulovala Stredoslovenskému múzeu k 130.výročiu, ktoré v tomto roku oslavuje.

Úvodný príspevok, venovaný práve významnému jubileu Stredoslovenského múzea, patril riaditeľovi Marcelovi Pecníkovi. Privítal účastníkov, vyzdvihol a zdôraznil úlohu a miesto odbornej činnosti v rámci múzeí a galérií pri uchovávaní a skúmaní národného kultúrneho a prírodného dedičstva.

„Realizácia vedecko-výskumnej činnosti v múzeách a galériách a jej výsledky sú kľúčové nielen pre samotné odborné spracovanie zbierkových fondov, ale aj z hľadiska zabezpečenia ich ochrany a prezentácie odbornej aj laickej verejnosti,“

uviedla metodička Stredoslovenského múzea RNDr. Elena Martincová.

Prvý blok príspevkov bol zameraný na vedecko-výskumnú činnosť v jednotlivých inštitúciách a ponúkol široký a zaujímavý záber tém – od historickej architektúry, cez novohradské dejiny sklárstva, až po chobotnatcov, ktorí pred tisíckami rokov žili na území Slovenska.

Druhý blok bol venovaný najmä súčasnej tvorbe expozícií a výstav. Svoje moderné technológie, ktoré zodpovedajú požiadavkám 21. storočia, predstavili pracovníci Digitalizačného centra Múzea SNP.

Výsledkom Krajskej metodickej múzejnej konferencie bude aj zaujímavý, tematicky rôznorodý zborník príspevkov v elektronickej forme. Čitatelia v ňom nájdu príspevky aktívnych účastníkov konferencie v rozsahu, ktorý nebolo možné v plnej miere odprezentovať v Thurzovom dome.

Zdroj: Martina Saktorová , Foto: SSM