FOTO: Premiér Pellegrini s ministrami a rektorom UMB otvorili zrekonštruované internáty na Tajovského

SPRÁVY
0 /

Univerzita Mateja Bela má v Banskej Bystrici päť vysokoškolských internátov. Z vyše polmiliónovej vládnej dotácie sa podarilo zrekonštruovať študentské domovy na Tajovského ulici.

Otvorenie zrekonštruovaných internátov UMB

V pondelok dopoludnia za prítomnosti rektora UMB Vladimíra Hiadlovského čerstvo zrekonštruovaný internát na Tajovského 40 otváral premiér Peter Pellegrini spolu s ministrom financií Ladislavom Kamenickým a ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou.

Rektor UMB Vladimír Hiadlovský na úvod informoval, že kapacita vysokoškolských internátov v meste pod Upínom predstavuje okolo 2 600 lôžok, pričom v práve zrekonštruovaných internátoch na Tajovského je to až takmer 70 percent z celkovej kapacity. Ako skonštatoval, UMB svojou troškou prispela aj k úspechu Banskej Bystrice v rámci organizovania mládežníckej olympiády v roku 2021 práve deklarovaním poskytnutia solídneho ubytovacieho komfortu pre účastníkov.

„Vážený pán premiér, dovoľte mi sa v mene celej UMB poďakovať za veľmi múdry počin súčasnej vlády investovať dodatočné finančné prostriedky do rozvoja študentskej infraštruktúry so zameraním na ubytovaciu časť. Považujeme to za dôležité aj v kontexte toho, aby slovenskí študenti primárne uvažovali o štúdiu doma na Slovensku,“

poznamenal rektor Hiadlovský.  

V roku 2018 predstavitelia vlády na stretnutí s rektormi univerzít a vysokých škôl ohlásili vyčlenenie 50 miliónov eur na obnovu internátov, rešpektujúc návrh prerozdelenia prostriedkov schválený Slovenskou rektorskou konferenciou. V prvom kole, v roku 2018 poskytla vláda univerzitám prvú časť financií vo výške 20 miliónov eur. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici získala sumu v objeme 540 tisíc eur a celý objem finančných prostriedkov bol alokovaný do zlepšenia študentskej infraštruktúry.

 „Môžem objektívne konštatovať, že ubytovací štandard UMB patrí na Slovensku k nadpriemeru. V období uplynulých viac ako desať rokov sme investovali z vlastných zdrojov a prostriedkov európskych fondov do modernizácie a zlepšenia študentských izieb a vnútorného vybavenia. Vlaňajšiu a potenciálne aj tohtoročnú alokáciu finančných prostriedkov sme sa rozhodli investovať v súlade s našimi strategickými investičnými zámermi – do zvyšovania energetickej efektívnosti. To umožní, aby sme v budúcnosti z úspory prostriedkov na úhradu energií mohli z vlastných zdrojov, v kombinácii s ďalšími fondovými peniazmi, systematicky zvyšovať ubytovací štandard našich študentov,“

uviedol rektor UMB. 

Z dotácie UMB uskutočnila v roku 2018 tri investičné akcie. Takmer 70 % finančných prostriedkov (373 tisíc eur) vyčlenila na zateplenie obvodového plášťa a strechy na študentskom domove ŠD 1 na Tajovského ulici 40. Vybudovanie fotovoltaického ohrevu teplej vody na vykurovanie a na použitie v študentskej jedálni predstavovalo investíciu v objeme cca 105 tisíc eur.

Necelých 50 tisíc eur UMB investovala do zníženia energetickej náročnosti osvetlenia a inštalácie nového LED osvetlenia v študentskom domove ŠD 3 na Tajovského ulici 51. Zostatok finančných prostriedkov UMB použila na vypracovanie energetického auditu na ďalšie investície smerujúce do zvyšovania energetickej efektívnosti ubytovacej infraštruktúry.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini pogratuloval rektorovi a celej univerzite k efektívnemu využitiu finančných prostriedkov. Zároveň zdôraznil, že dobre pripraveným univerzitám, ktoré preinvestovali doposiaľ pridelené financie v plnej výške, budú v roku 2019 poskytnuté finančné prostriedky na ďalšiu rekonštrukciu ubytovacích priestorov pre študentov.

„Ako Bystričan som hrdý, že sa môžem spolu s rektorom a ministrami uviesť tento zrekonštruovaný internát doživota. Želám všetkým študentom, aby sa im tu dobre bývalo a vytváralo sa tu dobré prostredie na ich rast a aby aj vďaka takýmto opatreniam po celom Slovensku si naši študenti čoraz viac vybrali na štúdium vysoké školy a univerzity na Slovensku a necestovali kv§li kvalitnému vzdelaniu do zahraničia,“

ukončil svoj príhovor premiér Pellegrini, aby následne spolu s rektorom a ministrami svojej vlády prestrihli slávnostnú pásku na vchode do obnoveného internátu a pozreli si zrekonštruované priestory.

Stretnutie s rektormi na UMB

Premiér Peter Pellegrini so svojimi ministrami potom na Rektoráte UMB absolvoval rokovanie s rektormi slovenských vysokých škôl. Po jeho skončení sa konal brífing, na ktorom ako prvý vystúpil predseda vlády so slovami:

„Dnes sme sa na pôde Rektorátu UMB stretli s rozhodujúcimi rektormi vysokých škôl a zástupcami študentov na Slovensku, ktorí sa v spolupráci s vládou pustili do rekonštrukcie svojich internátov. Chceli sme od nich počuť, ako pokračujú. V médiách často zaznieva kritika na vládu, ktorá nie je vždy oprávnená, pretože na niektorých univerzitách to ide hladko a na iných ťažšie. Som veľmi rád, že to rozhodnutie, ktoré prijala vláda, bolo správne  a chcem poďakovať  aj Študentskej rade, že vidia prvé výsledky v rekonštrukcii internátov a hodnotia ich pozitívne. No musíme zároveň konštatovať, že niektorým univerzitám sa dodnes nepodarilo vyčerpať ani cent alebo niektoré čerpajú vládne zdroje veľmi pomaly. Ale o tom povie viac pani ministerka Lubyová.“

Ďalej premiér pokračoval:

„Rektori nás informovali, že sa zastavil pokles počtu tých, ktorí chcú študovať na slovenských univerzitách Tie univerzity, ktoré už časť svojej dotácie efektívne minuli, dostanú ďalšie prostriedky z 50 miliónov, ktoré vyčlenila vláda na rekonštrukciu internátov. Som rád, že sa internáty menia k lepšiemu. V tomto trende treba pokračovať aj prostredníctvom takýchto investícií. Som presvedčený, že slovenské univerzity sú kvalitné a apelujem na rodičov a žiakov, aby si ich vyberali pre svoje vysokoškolské štúdium.“

Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej pomalé a rozdielne čerpanie prostriedkov alokovaných v minulom roku na rekonštrukcie internátov vysokých škôl je dôvodom, že ministerstvo školstva bude k jednotlivých školám pristupovať rozdielne. Z doteraz vyčleneného balíka 20 mil. eur sa podarilo do konca roka 2018 vyčerpať len 38,8 percenta a do 17. mája tohto roku 60 percent.

„Celý objem 50 miliónov je naďalej rezervovaný na tento účel. Niektoré školy sú schopné čerpať prostriedky pružnejšie a niektoré s tým majú problém,“

povedala ministerka Lubyová.

Stopercentné čerpanie sa z ôsmich univerzít podarilo Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde práve dnes slávnostne otvorili nový internát. Ďalšími sú Akadémia umení v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Žilinská univerzita Žilina, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavská univerzita. Tri školy vyčerpali menej ako 50 percent a šesť škôl využilo prostriedky na viac ako 50 percent.

Najmenej sa na čerpaní prostriedkov podieľa Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá nevyčerpala ani jedno euro. Príčinou je množstvo pochybení, ktoré v obstarávaní zistil nový rektor univerzity a musel vyhlásiť nanovo celé verejné obstarávanie. Preto je pravdepodobné, že ani v tomto roku sa ešte nepodarí začať s realizáciou, lebo proces obstarávania sa len začal.

„Stretneme sa s rektormi opäť v septembri a urobíme všetko pre to, aby tí, ktorí vedia čerpať, dostali ešte viac peňazí ako doteraz,“

dodal minister financií Ladislav Kamenický s tým, že komunikácia s niektorými univerzitami bola výborná, ale niektorým chýba manažérsky duch.

Na stretnutí predstavili rektori jednotlivých univerzít systém  čerpania vládnych dotácií a predstavili svoje plány do budúcnosti. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid skonštatoval:

„Rektori oceňujú ducha tohto stretnutia a jeho veľmi konkrétny obsah. Vysoké školy a ich vedenia si uvedomujú, že toto je služba študentom, lebo tak, ako sa budú cítiť v študentských domovoch, tak sa budú aj hlásiť na vysoké školy. Chcem sa poďakovať pánu predsedovi vlády za to, že na tomto stretnutí povzbudil rektorov pozitívnym obrazom vysokého školstva na Slovensku, čo veľmi potrebujeme. Vďaka patrí aj pani ministerke školstva a pánovi ministrovi financií, ktorí sa zaoberajú týmito vecami tak, aby sme dosiahli naozaj čo najlepší výsledok.“

Internáty sa začali rekonštruovať a napriek počiatočnej nepripravenosti manažmentov univerzít, čo  je to podľa predsedu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Bálinta Lovásza veľmi dobrý začiatok.

„Veľmi pozitívne vnímam komunikáciu s pánom premiérom. Keď sme sa pred dvomi týždňami dohodli, že sa potrebujeme stretnúť k téme rekonštrukcií internátov a posunúť ju dopredu, tak je to tu. Nasleduje obdobie pre študentov, keď budeme komunikovať s rektormi, kvestormi a s riaditeľmi internátov o tom, čo potrebujú študenti, aby sa cítili na internátoch dobre. Tento priestor sa práve vytvára,“

doplnil na záver zástupca študentov.

Autor: (tom), Foto: redakčné a TASR