FOTO: Keď je práca hodnotou

SPRÁVY
1 /

Nedávno sa v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia v rámci implementovaného projektu s názvom „Práca hodnotou“, ktorý realizuje občianske združenie LAVUTA v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Konferenciu zahájil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, ktorý vyjadril poďakovanie za aktivity tretieho sektora smerujúce k zlepšeniu stavu zamestnanosti v kraji, ktorého súčasťou sú aj okresy chudoby. BBSK samotný vyvíja nemalé úsilie k zvýšeniu životnej úrovne jeho obyvateľstva.

Predseda BBSK uviedol niekoľko pozitívnych príkladov malých a stredných podnikateľov. Vyzdvihol rovnako kooperáciu, minimálne na úrovni výmeny informácii medzi štátnym sektorom, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľským sektorom, ako aj mimovládnym organizáciami.

Projekt samotný, ako uviedol predseda OZ LAVUTA Alexander Daško, je zameraný na  zlepšenie verejných politík v oblasti prípravy mladých z málo podnetného prostredia na trh práce, s akcentom na mladých Rómov vo veku od 13 do 16 rokov v Banskobystrickom regióne:

„Na regionálnej úrovni absentuje efektívny model  prípravy mladých z málo podnetného prostredia na trh práce,  chýba partnerský prístup pri hľadaní riešení, do tvorby koncepčných materiálov nie sú zapájané cieľové skupiny, problém sa nerieši komplexne – rodina, škola, zamestnávatelia. Mladí z málo podnetného prostredia si často nedôverujú a sú málo motivovaní pre prípravu na zamestnanie.“

Aktivitu projektu poctil svojou účasťou aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Bagačka, ktorý okrem iného uviedol:

„Pevne verím, že náš kraj má potenciál na to, možno nie extrémne rýchlo, aby postupne dobiehal západné Slovensko. Štát sa rôznymi metódami, prístupmi aj existujúcimi nástrojmi snaží zvyšovať zamestnanosť nie len pre zraniteľné skupiny, ktoré tvorí istá časť príslušníkov rómskej marginalizovanej komunity. Sám z pozície predchádzajúceho pôsobenia na funkcii primátora mesta Hnúšťa veľmi dobre rozumiem potrebám kraja a rovnako schvaľujem záujem zo strany neziskového sektora, ako aj návrhy k uplatňovaniu sa obyvateľstva na trhu práce s akcentom na mladých Rómov.“

K cieľom a obsahu prezentovaného projektového zámeru sa rovnako vyjadril aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš:

„Veľmi sa mi páči názov tohto projektu, teda slogan, pod ktorým sa uskutočňuje toto podujatie. Skutočne si myslím, že už od útleho detstva treba vychovávať deti v tom, aby pochopili, že práca je celoživotnou a zároveň jednu z najdôležitejších hodnôt. Tento projekt OZ LAVUTA je zdôvodnením toho, že nestačí len znevýhodnenému prácu nájsť, ale mu aj poskytnúť potrebný servis.“

Ďalej dodal:

„Veľmi sa teším na jeho výstupy. Potrebujeme praktické skúsenosti k holistickému prístupu, prepojeniu úrovne práce, vzdelávania a rodiny. Pre náš rezort sú veľmi podstatné takéto typy projektov.“

Ondruš vo svojom príhovore akcentoval potrebu spolupráce s tretím sektorom, ktorý napomáha k spoločenskému začleňovaniu ľudí a prostredníctvom práce je  to tá najlepšia cesta. Záverom svojho vystúpenia sa dotkol nových  operačných programov na nasledujúce čerpanie finančných zdrojov z EÚ, ktoré by mohli dobrej veci poslúžiť a zlepšiť stav zamestnanosti i zamestnateľnosti na trhu práce.

Matúš Dubovský, riaditeľ odboru OP EVS sekcia európskych programov MV SR, vyzdvihol neziskový sektor:

 „Som rád, že sme mohli dopytovo orientovanou výzvou podporiť tento projekt. Aj za takto málo peňazí v porovnaní národnými projektmi sa vieme dopracovať k dobrým výsledkom, či už je to v oblasti tvorby lepších verejných politík alebo participácie na nich. Očakávam, že na záver implementácie tohto dopytovo orientovaného projektu sa dostavia jeho výstupy tak., ako je to napísané v opise celého projektu.“

Účastníkom konferencie bola odprezentovaná polovica realizácie projektu odborníkmi, expertmi pôsobiacimi na vedúcich pozíciách verejnej správy, ale aj zástupcami rómskeho tretieho sektora. Medzi inými to bol  vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ Banská Bystrica Karol Langstein či Ján Baláž, manažér regionálneho centra sociálnych podnikov.

Michaela Ďurdiková zastupovala Martina Giertla, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti MV SR:

 „Neziskové organizácie vedia byť relevantným aktérom a partnerom pri tvorbe verejnej politiky. Vyše 90 projektov z operačného programu efektívnej verejnej správy nám to dokazuje. Sme vo fáze , kedy môžeme vidieť prvé ovocie úsilia neziskových organizácií, ktoré v tomto operačnom programe vyprodukovali. Verín, že takto dobre naštartovaný projekt bude pokračovať v ďalších variáciách.“

Ďalej vystúpili Imrich Kováč, odborný referent BBSK za oblasť školstva, vzdelávania a športu alebo Danka Hullová riaditeľka Centra verejných neziskových organizácii. K spolupráci boli oslovení aj riaditelia dvoch Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny – Pavel ČervienkaErika Kušická.

Priamou participáciou  Rómov, v tomto prípade pracovníkov KC Veľký Krtíš a Krajskej asociácie rómskych iniciatív z Banskej Bystrice, sa na základe doterajších analýz a poznatkov získaných prostredníctvom dotazníkov identifikovali 3 hlavné faktory vplyvu na budúcu zamestnateľnosť mladých ľudí z MRK a mladých ľudí žijúcich v chudobe.

Sú to rodina, škola a zamestnanie. Na tieto oblasti sa zameria projekt vo svojich analýzach, hodnoteniach i návrhoch riešení. Tieto sa potom predostrú verejnosti, v odborných kruhoch, ako i štátu v novembri 2020, kedy sa projekt ukončí.

Zdroj: OZ LAVUTA, Foto: ilustračné