FOTO: Dopravná výchova na ZŠ Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici

SPRÁVY
6 /

Žiaci bystrickej ZŠ Trieda SNP 20 vymenili školské lavice za kolobežky a šliapacie auta. Na dopravnom ihrisku si overili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti.

Problematika bezpečnosti na cestách je záležitosťou, ktorej treba venovať neustálu pozornosť. Preto sa dopravná výchova stáva jednou z ústredných tém, ktorým sa na tejto škole venujú. Hlavným dôvodom na skvalitnenie dopravnej výchovy na Základnej  škole Trieda SNP 20 je ochrana zdravia a života detí.

Štatistiky nehôd a zranení cyklistov a  predovšetkým školopovinných detí – potvrdzujú, že v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke sú veľké rezervy.

„Od začiatku školského roka sa snažíme viesť deti k zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Žiaci sa pomocou rôznych aktivít a praktických činností učia, ako a kde sa môžu bezpečne hrať i ako sa má správať účastník cestnej premávky. Osvojujú si teoretické poznatky z oblasti poznania dopravných značiek, predpisov cestnej premávky a križovatiek,“

hovorí riaditeľ školy Mgr. Sergej Čabala.

S uplatňovaním tém dopravnej výchovy  vo veľkej miere pomáhajú  všetci pedagogickí zamestnanci ZŠ, Trieda SNP 20. Z hľadiska organizácie  vyučovania a vyučovacích metód  sa zameriavajú  na rozvoj všetkých troch oblastí osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Pri práci s deťmi používajú najmä hravé a zážitkové spôsoby práce.

„Našim želaním je, aby dopravná  výchova pomohla  deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. Deti budú vedieť dopravné situácie riešiť správne, budú opatrnejšie, pozornejšie a rozvážnejšie,“

dodáva Čabala. Dopravná výchova detí je podľa neho významný prvok v snahe znižovať tragédie na našich cestách.

Zdroj: Sergej Čabala, Foto: ZŠ Trieda SNP 20