FOTO: Celoslovenská odborná konferencia Odkaz prvej detskej opatrovne pre súčasné materské školy

SPRÁVY
1 /

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v stredu v banskobystrickom Robotníckom dome uskutočnila Celoslovenská odborná konferencia s názvom Odkaz prvej detskej opatrovne pre súčasné materské školy. Organizátorom  podujatia bolo Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Spoločnosťou pre predškolskú výchovu a Slovenským výborom Svetovej organizácie pre  predškolskú výchovu (OMEP).

Slávnostný úvod

Symbolom konferencie bolo 190. výročie vzniku prvej materskej školy (škôlky) na území dnešného Slovenska, vo svojej dobe nazývaná detskou opatrovňou. Bola zriadená v Banskej Bystrici 4. novembra 1829 na Hornej Striebornej 15. V školskom roku 1898/99 bola škôlka premiestnená do budovy na Lazovnej uici 32, kde sídli dodnes.

Na úvod moderátorka Eva Šávoltová privítala hostí: primátora mesta Jána Noska, riaditeľa Harmaneckých papierní, a.s. Jozefa Horáka, Vieru Hajdúkovú z ministerstva školstva, prednostu Okresného úradu v Banskej Bystrici Júliusa Erneka, vedúcu odboru školstva OÚ Banská Bystrica Oľgu Búryovú, vedúcu Školského úradu mesta Annu  Martišovičovú, predsedníčku Slovenského výboru OMEP Moniku Miňovú, predsedníčku Spoločnosti pre predškolskú výchovu Adrianu Makuchovú a všetky účastníčky konferencie.

V kultúrnom programe na pódiu vystúpili deti z oslavujúcej Materskej školy Lazovná 32 a akordeonista Mário Hrdý z Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

K prítomným v sále Robotníckeho domu sa prihovoril banskobystrický primátor Ján Nosko, ktorý zároveň otvoril odbornú konferenciu:

„Vitajte Banskej Bystrici v srdci Slovenska Som veľmi rád, že môžem pozdraviť Vašu celoslovenskú konferenciu, ktorá je venovaná 190. výročiu prvej detskej opatrovne na území Slovenska, ktorú založili osvietení ľudia, ako bola grófka Terézia Brunswicková. V dnešnej dobe už nikto nemôže spochybňovať potrebu predškolskej výchovy. Aj nám v meste Banská Bystrica záleží na tom, aby deti a pani učiteľky pôsobili v dôstojných priestoroch, do ktorých rekonštrukcie a zvyšovaniu kapacít sme v poslednom období investovali nemálo finančných zdrojov. Z tohto miesta by som Vám chcel popriať veľa zdravia, pohody a invencie, necha sa Vám v práci s deťmi darí. Týmto považujem túto konferenciu za otvorenú.“

Následne riaditeľka oslavujúcej MŠ Lazovná Daša Vetráková z rúk primátora mesta Jána Noska prevzala pamätný list pri príležitosti 190. Výročia založenia prvej detskej opatrovne na území Slovenska.

Viera Hajdúková z ministerstva školstva vo svojom prejave uviedla:

„V mene sekcie regionálneho školstva a jej generálneho riaditeľa Vás všetkých pozdravujem pri tejto vzácnej príležitosti. Som veľmi rada, že sa tu dnes s Vami mnohými opäť stretávam.  Oprášime si históriu vzniku materských škôl a oboznámime sa s najnovšími trendmi v oblasti predprimárneho vzdelávania, ale aj odovzdať si svojej praktické skúsenosti.“

Riaditeľ Harmaneckých papierní, a.s. Jozef Horák povedal:

„Keď pani Terézia Brunswick zakladala pred 190 rokmi prvú detskú opatrovňu určite si nemyslela, že časom s a z nej stane legenda. Práve v tom čase vznikali Harmanecké papierne a v do tejto opatrovne ako prvé  chodili  deti matiek pracujúcich v našej továrni. Toto nás spolu spája dodnes. Tak dobre, ako funguje MŠ na Lazovnej fungujú aj Harmanecké papierne. Z tých malých človiečikov, o ktorých sa staráte, vyrastú osobnosti a ja Vám prajem, aby ste toto posolstvo niesli úspešne ďalej aj ďalšie roky.“   

Konferenciu pozdravili aj predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu Adriana Makuchová a predsedníčka Slovenského výboru OMEP Monika Miňová, ktoré trochu spomínali na históriu materských škôl.

Odborná konferencia s referátmi a workshopmi

Cieľom odbornej konferencie bolo poukázať na význam 1. detskej opatrovne v ďalšom vývoji materských škôl na Slovensku, ako aj na jej vplyv a súvislosti s ďalším smerovaním predprimárneho vzdelávania u nás.

Zámerom bolo tiež poukázať na význam, poslanie a opodstatnenosť materskej školy v živote každého dieťaťa s osobitným akcentom aj na deti s odlišnosťami. Ambíciou konferenciebolo prizvať na odbornú diskusiu všetky významné subjekty, ktoré participujú na skvalitňovaní predprimárneho vzdelávania na Slovensku.

S hlavnými referátmi vystúpili:

PaedDr. Daša Vetráková (MŠ Lazovná) a Mgr. Michaela Vargová, PhD. (MŠ Profesora Sáru) „Materská škola v zrkadle času“

PhDr. Vladimír Sklenka, PhD. (Mesto Banská Bystrica) „Prvá detská opatrovňa na území Slovenska v minulosti“

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. (Pedagogická fakulta UMB BB) „Detská opatrovňa v Banskej Bystrici ako živý odkaz pre predškolskú pedagogiku“

Mgr. Martina Masariková miesto doc. PaedDr. Barbory Kováčovej, PhD. (Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok) „Pohľad do zrkadla minulosti, súčasnosti a budúcnosti vo vzťahu k dieťaťu s odlišnosťou v materskej škole“

PhDr. Viera Hajdúková, PhD. (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava) „Nové výzvy pre materské školy“.

Po prehliadke priestorov jubilujúcej  MŠ Lazovná 32 nasledovali workshopy. V MŠ Lazovná to boli témy „S každým dieťaťom sa ráta, poďme sa spoločne naučiť ako na to“ (miesto doc. PaedDr. Barbory Kováčovej, PhD. lektorka Mgr. Martina Masariková) a „Dobrodružstvo s hlinou“ (lektor Marek Novotňák z Terra Cotta Gallery Banská Bystrica).

V Thurzovom dome lektorky Mgr. Ivana Mináriková a Jaroslava Dobrotová zo Stredoslovenského múzea viedli workshop „Malý permoník“ a lektorky Mgr. Mária Lásková, s Mgr. Jozefou Pevčíkovou z  Literárne a hudobné múzea v ŠVK „Bábka ako prostriedok poznania“.

 

Autor: (tom), Foto: redakčné