Fórum mimovládiek v Banskej Bystrici v znamení spolupráce

SPRÁVY
1 /

Mesto Banská Bystrica sa ako jedno z mála môže chváliť tým, že medzi poradnými orgánmi primátora sa nachádza aj Rada pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá zastupuje záujmy mimovládiek a háji tretí sektor a občiansku spoločnosť v meste.

Minulý týždeň Rada v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a mestom Banská Bystrica pripravila špeciálne fórum pre neziskové organizácie a aktívnych občanov. Rada pre mimovládne neziskové organizácie (Rada MNO) sa rozhodla zorganizovať toto fórum so zámerom posilniť spoluprácu verejného, podnikateľského aj tretieho sektora v ekonomickej a sociálnej oblasti.

Často sa totiž stáva, že mestskí úradníci nechápu, čo sú mimovládne organizácie, že to nie sú „malé eseročky“ a naopak, pracovníci a dobrovoľníci v MNO nechápu, že mesto má určité kompetencie a legislatívny rámec, v rámci ktorého môže konať. Na fóre boli diskutované tieto mantinely, ktoré ohraničujú spoluprácu pre mesto a tretí sektor.

V rámci fóra sa prezentovali aj výstupy medzinárodného výskumného projektu SOLIDUS, ktorý sa zameriava na identifikáciu aktov solidárnosti v piatich oblastiach (vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravotníctvo a občianska participácia) v 12 krajinách Európskej únie. Akty solidárnosti predstavujú rôzne iniciatívy, projekty či verejné politiky, kde sa prejavila solidarita voči ohrozeným skupinám a spolupracovali práve mimovládne neziskové organizácie a verejný sektor, prípadne aj podnikateľský sektor.

„Zámerom výskumu je na základe príkladov dobrej praxe sformulovať odporúčania, ktoré môžu tvoriť základ pre tvorbu verejných politík na všetkých úrovniach (európskej, národnej, regionálnej aj miestnej), tzv. evidence – basedpolicy, čo je politika formulovaná na dôkazoch,“

hovorí doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD., učiteľka na EF UMB a výskumníčka v projekte SOLIDUS.

Mesto Banská Bystrica sa prikláňa k myšlienke takto tvorených verejných politík a podporuje rôzne aktivity, ktoré umožňujú participáciu občanov a MNO na formovaní diania v meste, i keď implementácia trvá dlhšie a nie je taká jednoduchá, ako by si želali zástupcovia MNO.

Primátor Ján Nosko vníma spoluprácu pozitívne a chce ju naďalej rozvíjať. Okrem zástupcov mesta na podujatí aktívne diskutovali predseda BBSK Ján Lunter a zamestnanci jeho úradu, za čo im patrí obrovská vďaka.

Ďakujeme partnerom podujatia – projektu SOLIDUS, Univerzite Mateja Bela a mestu Banská Bystrica, najmä však ďakujeme 43 účastníkom fóra za plodnú diskusiu a ochotu hľadať riešenia, ako zlepšiť spoluprácu medzi mestom a mimovládnymi organizáciami. Veríme, že aj prezentácia úspešných príkladov z projektu SOLIDUS pomohla inšpirovať a motivovať ďalšiu spoluprácu,“

dodáva Mária Murray Švidroňová. Viac informácií o tomto projekte získate na: https://solidush2020.eu/.

 

Zdroj: Dana Straková , Foto: UMB