Čestné občianstvo mesta Dušanovi Klimovi a Martinovi Rárusovi in memoriam  

SPRÁVY
0 /

Mestské zastupiteľstvo schvaľovalo ocenenia  významným občanom a kolektívom. Išlo o udelenie čestného občianstva a Ceny mesta.

Poslanci jednomyseľne súhlasili s návrhmi, ktoré prešli Komisiou pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ. Tá sa zaoberala dvomi nomináciami na udelenie čestného občianstva mesta  a 17 návrhmi na Cenu mesta.  Z nich vzišli títo ocenení:

Čestné občianstvo mesta

Ing. Dušan Klimo – predseda Únie Slovákov v zahraničí. Mesto ho ocenilo za dlhodobú kultiváciu banskobystrických meštianskych tradícií, ako aj za rozvoj priateľstva medzi národmi

Michal Rárus in memoriam – richtár mesta Banská Bystrica, národnokultúrny dejateľ, vládny komisár – župan. Jeho hrob bol na evanjelickom cintoríne zničený, nepíše sa o ňom v knihách ani v učebniciach. Mesto Banská Bystrica tak využilo príležitosť, dalo mu zadosťučinenie a prihlásilo sa k jeho odkazu.

Cena mesta

Ing. arch. Ladislav Kmeť – súkromný projektant urbanizmu a architektúry, člen Slovenskej komory architektov, Spolku architektov a Asociácie seniorov – expertov v Banskej Bystrici. Mesto ho ocenilo za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti urbanizmu, pri príležitosti významného životného jubilea, 85. výročia narodenia.

Vladimír Strmeň – kapelmajster, hudobník, ktorý hral s dychovou hudbou takým osobnostiam, akými boli napr. Edvard Beneš či Ludvík Svoboda. Priamy účastník SNP.

Filmový klub Banská Bystrica –  vznikol v roku 1964 a bez prerušenia činnosti funguje do dnešných dní, čím sa stal najstarším filmovým klubom na Slovensku. Od začiatku ponúka divákom možnosť vzhliadnuť umelecky hodnotné filmové tituly našej aj zahraničnej výroby, filmovú klasiku – Zlatý fond svetovej kinematografie, premiéry a predpremiéry nových slovenských filmov z oblasti hranej aj dokumentárnej tvorby, často za účasti tvorcov s následnou besedou. V máji 2014 oslávil Filmový klub 50. výročie svojho vzniku. Za svoju činnosť bol opakovane ocenený Asociáciou filmových klubov, čo potvrdzuje vysokú kvalitu jeho práce, ktorá sa odrazila aj na úspechu spoločne organizovaných podujatí.

Udeľovanie ocenení mesta

Čestné občianstvo mesta a Cenu mesta možno udeliť v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Štatútu mesta Banská Bystrica. Udeľuje sa fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor a ktorá sa signuje pečaťou mesta.

Cenu mesta možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v SR, pri významných jubileách alebo výročiach. Udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu v zahraničí, za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v Cikkerovej sieni historickej Radnice v priebehu apríla.

Zdroj: mesto BB, Foto: ilustračné