Bystrický RÚVZ získal akreditáciu na stanovenie prítomnosti botulotoxínu…

SPRÁVY
0 /

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici získal koncom uplynulého roka akreditáciu na stanovenie prítomnosti nukleových kyselín produkujúcich botulotoxín. Paradoxné je, že v roku 2015 stačili tomuto úradu vtedy ešte bez akreditácie laboratórne skúšky odobratých vzoriek obalov cícerovej nátierky Alfa Bio z odpadového koša k tomu, aby sa následne spustil celý proces proti výrobkom známej bystrickej spoločnosti aj v rámci EÚ.

Botulotoxínová kauza cícerovej nátierky Afa Bio z roku 2015

Pre osvieženie pamäti sa táto kauza odvinula od tlačovej správy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici zo dňa 18.augusta 2015, v ktorej sa okrem iného uvádzalo:

„Laboratórnymi testami, ktoré vykonali  laboratóriá banskobystrického RÚVZ z odobratých vzoriek – obsahu z troch obalov Cícerovej pomazánky, výrobcu ALFA BIO s.r.o. Banská Bystrica (dátum spotreby 21. 8. 2015), ktoré pacient konzumoval, bolo detekované suspektné Clostridium botulinum. To patrí medzi mikrobiálnych pôvodcov alimentárnych intoxikácií – otravy z potravín.“

Analýza Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) vykonaná v akreditovanom Zdravotnom ústave v Ostrave však nepotvrdila prítomnosť baktérie Clostridium botulinum v produktoch Alfa Bio. Tá nebola ani vo výrobkoch odobratých zo Slovenského misijného hnutia, odkiaľ sa údajne cícerová pomazánka dostala k postihnutému pacientovi, ani z kontrolnej šarže vo výrobe Alfa Bio.

Podozrenie bolo detekované v odobraných vzorkách z použitých obalov v odpadkovom koši postihnutého muža, po viac ako 24 hodinách od konzumácieHlavný hygienik SR Ivan Rovný k tomu uviedol:

Testy, ktoré publikuje RÚVZ BB boli urobené na vzorkách v odpadkovom koši, kde nemožno teoreticky vylúčiť sekundárnu kontamináciu alebo nesprávne používanie či skladovanie.“

ÚVZ v Bratislave skonštatoval, že upozornenie obyvateľov bolo dôležité z hľadiska prevencie. Zároveň však priznal, že kultivačné stanovenie Clostridium botulinum vo vzorkách zo žalúdočného obsahu pacienta na Slovensku nebolo možné. Dostupný bol len dôkaz botulotoxínu metódou biologického pokusu, čo však nespĺňalo podmienky akreditácie a tým ani preukaznosti vykonaných testov.

Napriek negatívnym výsledkom testov na prítomnosť botulotoxínu v tele pacienta z Rooseveltky vykonaných akreditovanou zahraničnou inštitúciou boli nátierky Alfa Bio stiahnuté z predaja a regionálni hygienici zaviedli podozrenie z možného šírenia otravy do európskeho varovného systému. To spôsobilo výrobcovi stratu dôvery u zákazníkov, rušenie objednávok zo zahraničia a veľké škody v hospodárení firmy, za čo sa jej predstaviteľom dodnes nikto z hlavných aktérov kauzy neospravedlnil…

RÚVZ BB má od konca roka 2016 akreditáciu aj na zisťovanie botulotoxínu

Po vyše roku od prepuknutia „botulotoxínovej kauzy“ sa RÚVZ Banská Bystrica podarilo získať jednu z významných akreditácií. Týka sa Informačného centra pre biologické a toxínové zbrane a ide o stanovenie dôkazu prítomnosti nukleových kyselín Clostridium botulinum produkujúcich botulínový neurotoxín typu A, B, E a F. Rozšírená bola tiež akreditácia oddelenia chemických analýz o stanovenie arzénu v potravinách.

„O vysokej erudovanosti našich odborníkov svedčia i početné rozšírenia akreditácií v súlade s vývojom výskumu a vedy doma i vo svete. Od roku 2004 sme získali ďalších osem. Týkajú sa mikrobiologických, sérologických, virologických a molekulárno-biologických skúšok, merania fyzikálnych faktorov hluku pracovného a životného prostredia, fyzikálnych faktorov osvetlenia v pracovnom prostredí, odberu vzoriek vôd či vzoriek potravín, ale aj metód stanovenia biologických alergénov v ovzduší,“

uviedol pre TASR regionálny hygienik Cyril Klement.

Akreditácia je nezávislé, nestranné a odborné posúdenie plnenia medzinárodne prijatých akreditačných kritérií a oficiálne uznanie spôsobilosti subjektu vykonávať deklarované činnosti. Pracovníci RÚVZ v Banskej Bystrici tak môžu so získanou akreditáciou preukázateľne zisťovať prítomnosť botulotoxínu v potravinách či tele pacientov. Teda presne to, čo nemohli robiť v kauze cícerovej nátierky v roku 2015, v ktorej išlo iba o nepotvrdené podozrenie…

Autor: (dem), Foto: ilust.