Bude ďalšie stretnutie k projektu Zelené sídliská, tentoraz v priestoroch Gymnázia M. Kováča na Fončorde

SPRÁVY
0 /

Mesto Banská Bystrica pripravuje projekt revitalizácie sídliskových lokalít  pod názvom Zelené sídliská. Návrhy urbanisticko-krajinárskych štúdií v území prerokúva samospráva s dotknutými obyvateľmi.

Projekt Zelené sídliská

Predstavovanie urbanisticko-krajinárskych štúdií pre revitalizáciu vytypovaných lokalít Banskej Bystrice pokračuje. V rámci tretieho kola stretnutí sa zatiaľ uskutočnili štyri prezentácie, a to pre vnútroblokové priestory Severná, Magurská – Jelšový hájik – Krivánska, Vansovej a Podháj.  Štúdie zelených sídlisk riešia aj problémy parkovania.

„Odborné útvary mesta sa zameriavajú na spracovanie návrhu možností parkovania v siedmich lokalitách mesta, ktorý obsiahne umiestnenie parkovacích domov, ale aj vhodné plochy na budovanie zelených parkovísk. Na jednej strane sa musíme riadiť územným plánom a objektívnymi faktami, ktoré máme. Na strane druhej nám informácie od obyvateľov môžu pomôcť zistiť, aké je ich nastavenie a vnímanie celej tejto problematiky. Budovanie nových parkovacích plôch musí korešpondovať aj so súčasnou dobou a reagovať na zmenu klímy,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Budúci týždeň predstavia skúsené architektky a architekti návrh štúdie pre lokalitu Mládežnícka – Družby – Okružná. Dobrých nápadov, návrhov a myšlienok na zlepšenie svojho okolia nie je nikdy dosť.

Diskutovať o nich  sa bude v priestoroch budovy Gymnázia Mikuláša Kováča na Mládežníckej 51 už budúci utorok 30. mája 2023 od 17:00 hod. Všetci obyvatelia Fončordy sú pozvaní.

Lokalita Mládežnícka – Družby – Okružná

Priestory sídliskovej štruktúry vonkajšieho urbanizovaného územia mesta s výmerou 18,6 ha tvoria predovšetkým bodové a doskové bytové domy, parkovacie plochy (samostatné menšie parkoviská, parkovanie pozdĺž obslužných a prístupových ciest) chodníky – hlavné pešie trasy, stretávacie priestory, chodníky pozdĺž vodného toku, viaceré pešie mostíky ponad vodu, vzrastlá a krovitá zeleň. Zábradlie má výrazné červeno-biele prvky.

Chodníky sú aj v „parkovom“ prevedení, mnohé pešie trasy sú „vychodené“ cez trávniky. Územie dopĺňajú dva objekty vybavenosti na severnom okraji, väčšina lokality je pomerne stabilizovaná ako obytné územie, nachádza sa tu zastávka MHD a na západnom okraji je umiestnené obratisko pre vozidlá. Terén je v miernom sklone na východ.

Špecifikom lokality je vodný toku Udurná/Radvanský potok, s rekreačným charakterom (aktívny a pasívny oddych). V lokalite sa nachádzajú pôvodné betónové plastiky z čias výstavby sídliska. Známe limity v súčasnosti predstavujú inžinierske siete, radón v podloží, ochranné pásmo Letiska Sliač.

Viac informácií o projekte Zelené sídliská nájdete na: https://www.banskabystrica.sk/zelenesidliska.

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu siedmich lokalít – verejných priestorov:  Mládežnícka, Družby, Okružná (Fončorda), Bernolákova, Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská, Krivánska, Jelšový hájik (Rudlová-Sásová), Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová, Lipová, Limbová, Povstalecká (Podlavice). Samospráva pripravuje jednotlivé zámery participáciou, v zmysle akčného plánu Otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási.       

Zdroj: (tom) a Dominika Adamovičová, Foto: mesto BB a ilustračné