Bezprecedentný prípad na Úrade BBSK: Kontrolórom odmietli vydať doklady!

SPRÁVY
13 /

K nezvyčajnému prípadu porušenia zákona došlo v piatok 3. októbra na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja. Vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov v kancelárii predsedu BBSK Mgr. Alena Kovaříková na vyzvanie kontrolnej skupiny hlavného kontrolóra kraja odmietla vydať požadované doklady týkajúce sa odmeňovania zamestnancov.

Podľa zákona je kontrolovaný subjekt povinný poskytnúť kontrolným orgánom bezodkladne požadované doklady, obzvlášť keď sa jedná o verejnú správu. Hlavnému kontrolórovi uložilo vykonanie kontroly uznesením z 2. septembra Zastupiteľstvo BBSK v tomto znení:

„Ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať v priebehu II. polroka 2014 následnú finančnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami v Úrade BBSK so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie, zmluvné vzťahy,  pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov za obdobie od 1.1.2014 do dňa výkonu kontroly, pričom v rámci kontroly preveriť, či výdavky na zhotovenie transparentu, ktorý bol umiestnený na budove sídla BBSK dňa 29.8.2014, boli hradené z rozpočtu BBSK a či umiestnenie takéhoto transparentu je v súlade so zákonmi SR.“

Pritom ešte v v stredu 1. októbra, keď začala nariadená kontrola u riaditeľa Úradu BBSK Martina Beluského, nebol žiadny problém a dohodla sa organizácia jednotlivých krokov. Kontrolóri sa ešte v ten deň ohlásili v kancelárii predsedu BBSK na piatok 3. októbra o 9:00 hod. s uvedením zoznamu dokladov, ktoré im majú byť predložené. Od úradníkov mal síce prísť neskôr e-mail s posunom termínu, ale ten má právo stanoviť iba hlavný kontrolór BBSK.

„Poverená vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov v stanovený deň a hodinu odmietla poskytnúť kontrolnej skupine doklady o odmeňovaní zamestnancov úradu napriek tomu, že kontrolóri ju upozornili na porušenie zákona,“

uviedol  k piatkovému incidentu hlavný kontrolór BBSK Ing. Michal Kňažek.

Podľa našich informácií o tom čo sa stalo, musel vedieť aj predseda BBSK Marian Koltleba, ktorý sa mal dostaviť do kancelárie. Údajne kvôli chorobe napokon neprišiel ani na popoludňajšie zasadnutie Zastupiteľstva BBSK, ktoré musel viesť jeden z poverených poslancov. Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj spomínaným prípadom svojvoľného neodozdania dokladov kontrolórom kraja. Poslanci prijali ďalšie uznesenie, ktorým vyzvali predsedu BBSK k okamžitej náprave tohto neudržateľného stavu a sprístupnenie všetkých dokladov kontrolným orgánom. Malo by sa tak stať v pondelok ráno 6. októbra.

„Neviem si vysvetliť, ako sa toto môže stať na úrovni samosprávneho kraja. S takýmto flagrantným porušením zákona o kontrole som sa ešte nestretol. Nadriadeným pracovníčke, ktorá odmietla vydať doklady kontrolórom, je župan Kotleba, ktorý v piatok náhle ochorel. Na tomto úrade sa už nielenže nerešpektujú naše poslanecké uznesenia, ale ani zákon. Niekto musí za tento nebezpečný precedens niesť zodpovednosť,“

povedal po piatkovom zastupiteľstve poslanec Ladislav Topoľský.

Takýto prípad sa na Úrade BBSK ešte nestal. Kontrolná činnosť v samospráve sa riadi podľa Zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení. Otázkou zostáva, či kontrolovaný subjekt faktickým zmarením kontroly neporušil aj iné zákony SR. My budeme ďalej sledovať, ako sa bude vyvíjať tento prípad a aká bude jeho koncovka.

Autor: (tom), Foto: Ilustr.