Kraj podporí projekty zamerané na vzdelávanie detí z chudobných rodín

SPRÁVY
2 /

Počas vyše roka trvajúcej pandémie nového koronavírusu nemali deti z chudobných rodín a marginalizovaných komunít pre chýbajúce technické vybavenie prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Práve vzdelanie je pritom pre tieto deti cestou, ako sa vymaniť z generačnej chudoby. Banskobystrický samosprávny kraj sa preto rozhodol podporiť projekty, ktoré budú zamerané na rozvoj ich vedomostí, sociálnych a komunikačných zručností.

Jedným z negatívnych javov, ktoré priniesla pandémia ochorenia COVID-19 na Slovensku, je obmedzenie prístupu k vzdelávaniu pre chudobné domácnosti a marginalizované komunity. V týchto domácnostiach častokrát nie je dostupné pripojenie na internet a technické vybavenie v podobe počítača či mobilu, ktoré sú podmienkou pre prístup ku školským materiálom a online vyučovaniu.

Zvyšuje sa už aj tak vysoká pravdepodobnosť preraďovania detí z takýchto rodín do špeciálnych škôl a možnosť, že tieto deti opustia školu pred ukončením školskej dochádzky. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa preto rozhodol pomôcť a prostredníctvom výzvy podporí projekty zamerané na vzdelávanie a rozvoj sociálnych zručností detí z chudobných rodín a marginalizovaných komunít.

„Kraj podporí projekty, ktoré budú zamerané na rozvoj vedomostí detí napríklad v podobe letných škôl. Ďalej projekty zameraná na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, talentov a zdravého sebavedomia detí, či ich kreativity a tvorivého potenciálu,“

približuje riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK Denisa Nincová.

Zľava Ján Lunter, Denisa Nincová a Božena Kováčová

Zľava Ján Lunter, Denisa Nincová a Božena Kováčová

Ako dodala, výzva je určená sociálnym pracovníkom a organizáciám, ktoré pracujú s deťmi z chudobných rodín a marginalizovaných komunít.  Maximálna výška podpory na jeden projekt je 8 500 eur, celkovo kraj na túto výzvu vyčlenil maximálne 42 000 eur. Uzávierka predkladania projektov je do 30. apríla 2021.

„Chcela by som aj touto cestou vyzvať starostov a primátorov či zástupcov mimovládnych organizácií v našom kraji, ktorí majú skúsenosti s rodinami postihnutými chudobou a marginalizovanými skupinami obyvateľov, aby sa zapojili do tejto výzvy BBSK a pomohli tak deťom z tohto prostredia k získanou riadneho vzdelania,“

uvádza predsedníčka Komisie zdravotníctva, sociálnych služieb a marginálnych skupín Zastupiteľstva BBSK Božena Kováčová, ktorá je aj predsedníčkou poslaneckého klubu HLAS-sociálna demokracia.

Do výzvy sa môžu zapojiť napríklad právnické alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine. Tiež obce a mestá, či akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorý nie je centrom pre deti a rodinu.

„Pandémia nového koronavírusu okrem zdravotných problémov prináša so sebou aj problémy v oblasti vzdelávania mladých ľudí. Pričom najviac zasiahnuté sú práve deti z chudobných rodín. Zabezpečenie vzdelávania je pritom cesta, ktorá môže deťom pomôcť vymaniť sa z generačnej chudoby. Verím, že touto výzvou dopomôžeme deťom k rozvoju ich vedomostí a zručností v tejto ťažkej dobe a dáme im šancu na lepšiu budúcnosť,“

hovorí predseda BBSK Ján Lunter.

Bližšie informácie o výzve a podmienky sú dostupné na webovej stránke kraja.

Zdroj: Marek Mačica a (tom), Foto: ilustračné