Banskobystrickí protifašistickí bojovníci snemovali v Múzeu SNP

SPRÁVY
0 /

Po štyroch rokoch sa v sobotu 11. marca 2023 v priestoroch Múzea SNP opäť zišli delegáti Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, jednej z najväčších na Slovensku, aby podľa stanov zhodnotili svoju činnosť za uplynulé obdobie od roku 2019 a zvolili nové orgány, ktoré budú v nasledujúcom období napĺňať ciele tohto občianskeho združenia. Oblastné konferencie sa konajú v tomto období po celom Slovensku, vyvrcholením bude 18. májový zjazd.

Po zaznení štátnej hymny SR predseda Ján Pacek otvoril rokovanie konferencie a privítal jej delegátov ako aj hostí – poslankyňu NR SR Ľubicu Laššákovú (inak členku SZPB), prednostku okresného úradu  Martinu Mészáros Bariakovú, predsedu SZPB Pavla Sečkára, osobitne srdečne privítal vzácneho člena, ktorým je  94-ročný vojnový veterán Vladimír Strmeň.  Mimochodom, delegáti i hostia mali možnosť zakúpiť si jeho knihu spomienok a dať si ju od autora podpísať, čo mnohí využili.

Zasadnutie banskobystrických protifašistických bojovníkov v Múzeu SNP

Zasadnutie banskobystrických protifašistických bojovníkov v Múzeu SNP

V úvode zaznela v podaní žiačky ZŠ Trieda SNP 20 Amélie Ondrišovej aktuálna báseň banskobystrickej poetky Eleny Cmarkovej O prežití, ktorá citlivo reaguje na súčasné vojnové udalosti.

Predseda Ján Pacek vo svojej správe o činnosti pravdivo zhodnotil uplynulé neľahké obdobie nielen pre organizáciu, ale aj celú spoločnosť. Obdobie covidu, rozpory na vnútropolitickej scéne a vojna na Ukrajine rozkolísali obvyklé postupy, do veľkej miery obmedzili jej činnosť a najmä financovanie. Neľahké obdobie sa aspoň sčasti darí prekonávať energiou a angažovanosťou jej členov, ktorí majú zažité občianske postoje a vernosť myšlienke udržiavania pamiatky na historické udalosti druhej svetovej vojny a SNP.

Vladimír Strmeň a Ľubica Laššáková

Vladimír Strmeň a Ľubica Laššáková

V tejto súvislosti Ján Pacek vyzdvihol skutočnosť, že prezidentka SR v januári t. r. ocenila člena SZPB – Banskobystričana Vladimíra Strmeňa Radom Ľudovíta Štúra II. triedy:

„Ďakujeme tomuto vzácnemu človeku za jeho aktívne kontakty s mládežou na školách, ktorými sa ich snaží získať pre myšlienku aktívneho postoja k našej národnej a protifašistickej histórii.“

Protifašistickí bojovníci na Kališti

Protifašistickí bojovníci na Kališti

Oblastnú organizáciu SZPB v Banskej Bystrici  tvorí 35 základných organizácií celkom s 1 488 členmi. Do istej miery je prirodzený ich vyšší vek, ale úlohou zostáva získavať členov aj z mladších vekových skupín, a to najmä obmenou či zatraktívnením podujatí, ktoré by zaujali mladých ľudí.

Ťažiskovými podujatiami organizácie sú Stretnutie generácií na Kališti, pietna spomienka pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke, pietne slávnosti pri výročiach oslobodenia v krajskom meste a okolitých obciach, starostlivosť o pamätníky obetiam oslobodzovania a SNP.

Oslavy SNP

Oslavy SNP

Pre školákov sú to tradičné súťaže Povstaleckou Bystricou a Medzníky 2. svetovej vojny. V tejto súvislosti sa SZPB snaží vytvárať dobré podmienky pre spoluprácu so ZO a strednými školami, ktoré prizýva na svoje podujatia.

Je smutné, že nedostatok financií obmedzuje informovanie o dianí v SZPB. Každoročná Ročenka odbojára tohto roku nevyjde, no a časopis Bojovník musel prejsť z dvojtýždenníka na mesačník. Ešteže funguje webová stránka www.szpb.sk, z ktorej sa záujemcovia môžu dozvedieť viac o činnosti tejto celoslovenskej organizácie.

SZPB s primátorom Jánom Noskom pred Čiernym obeliskom

SZPB s primátorom Jánom Noskom pred Čiernym obeliskom

Delegáti v závere zvolili za staronového predsedu Jána Paceka, 24-členný oblastný výbor, delegátov na zjazd SZPB a schválili aj návrhy na ďalšie personálne zabezpečenie riadnej činnosti.

Predseda Ján Pacek na záver vyslovil presvedčenie, že oblastná organizácia dokáže naďalej zachovávať spomienku na obdobie, kedy naši predkovia so zbraňou boli schopní sa postaviť voči nepriateľovi a ukázať svetu, že aj malý národ dokáže brániť rodnú zem:

„Preto pokiaľ máme ešte tú možnosť, odovzdávajme mladej generácií poznatky a skúsenosti, ktoré nám odovzdali naši rodičia a starí rodičia. Nezabúdajme, že len vzájomným porozumením sa môžeme dopracovať k požadovaným výsledkom.“

SZPB v Kremničke

SZPB v Kremničke

Členovia SZPB  si plne si uvedomujú svoje miesto v spoločnosti, pri presadzovaní humánneho odkazu boja za naše národné oslobodenie a boja proti všetkým prejavom fašizmu a nacizmu v minulosti, ale aj v súčasnej dobe, kedy mier už nie je samozrejmosťou života ako býval.

Zdôrazňujú, že ani táto odsúdeniahodná agresia ich neodradí od vyjadrenia úcty a vďaky našim osloboditeľom z roku 1945 a k uctievaniu odkazu tých, ktorí obetovali to najcennejšie a položili svoje životy za naše oslobodenie.

„Nikdy nesmieme zabudnúť na obete, ktoré priniesli. Hlboko sa skláňame pred ich hrdinstvom. Vytvorili tým pre nás predpoklady, aby sme 78 rokov mohli žiť a tvoriť v mieri,“

ukončili členovia SZPB svoje víkendové rokovanie.

Zľava Pavol Sečkár a Vladimír Strmeň

Zľava Pavol Sečkár a Vladimír Strmeň

Zdroj: Jana Borguľová  , Foto: Jozef Horváth, autorka a archív