Banskobystrická samospráva získala dotáciu na nákup vozidla pre prepravnú sociálnu službu

SPRÁVY
0 /

Mesto Banská Bystrica v súčasnosti poskytuje 17 druhov sociálnych služieb ambulantnou, terénnou aj pobytovou formou. V rámci nich vykonáva požadované odborné, obslužné a ďalšie činnosti. Na zabezpečenie terénnych sociálnych služieb bola v roku 1995 zriadená Agentúra sociálnych služieb.

Medzi jej činnosti, okrem iných, patrí i prepravná služba, ktorá sa vykonáva pomocou dvoch motorových vozidiel. Tie však kapacitne nepostačujú pokryť dopyt po zabezpečení prepravy ťažko zdravotne postihnutých osôb, ako aj ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. Za týmto účelom podala samospráva žiadosť o dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Získané finančné prostriedky vo výške 25 tisíc eur použije na kúpu vozidla upraveného na prepravu imobilných obyvateľov.

V súčasnosti Agentúra sociálnych služieb poskytuje prepravnú službu pre 209 klientov a pre Zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA. Najčastejšie ide o ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom a ťažko zdravotne postihnutých. Zabezpečená je ich preprava najmä do zdravotníckych zariadení, do zariadení sociálnych služieb, na kúpeľnú liečbu, vychádzky, nákupy a rôzne spoločenské aktivity. V rámci uvedenej služby sa vlani uskutočnilo 3 618 jázd a najazdilo 35 751 km. V prvom polroku 2024 to bolo 1 721 jázd, počas ktorých sa prejazdilo 15 400 km.

Nakoľko záujem o prepravu imobilných osôb sa z roka na rok zvyšuje, požiadali sme o poskytnutie dotácie na obstaranie nového špeciálneho osobného vozidla upraveného na prepravu imobilných ľudí. Dnes, žiaľ, nie je možné uspokojiť stále rastúci dopyt po prepravnej službe. Pred deviatimi rokmi nám bolo pridelené vozidlo určené na prepravu imobilných osôb a ďalšie pred štyrmi rokmi. Ani dva automobily však kapacitne nepostačujú pokryť dopyt po zabezpečení prepravnej služby pre ťažko zdravotne postihnuté osoby a osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. Okrem toho, obe vozidlá sú už staršie. Vyžadujú si časté, finančne náročné opravy, a majú vysokú spotrebu pohonných hmôt hlavne pri prevádzke v meste. U jedného z áut sú naviac finančne nákladné pravidelné kontroly hydraulickej plošiny revíznym technikom, ktoré musia byť vykonávané každý štvrťrok. Prevádzka doteraz využívaných automobilov je tak už neefektívna a nehospodárna,“

uvádza Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Ivana Kružliaková

Ivana Kružliaková

Nové špeciálne vozidlo bude upravené na prepravu imobilných osôb so zdvíhacou plošinou. Zároveň sa zabezpečí jeho prestavba na bezbariérové vozidlo. Činnosť prepravnej služby považuje mesto za potrebnú aj v ďalších rokoch. Pracovníci zabezpečujúci dopravu sú zamestnaní na plný pracovný úväzok. Ich mzda je financovaná z rozpočtu mesta a samospráva neplánuje v nasledujúcich rokoch tieto pozície rušiť.

Teší ma, že získanou dotáciou vo výške 25 tisíc eur mesto výrazne podporí rozvoj terénnej prepravnej služby, čím pomôže obyvateľom efektívnejšie využívať sociálne služby v ich prirodzenom prostredí. Po sprevádzkovaní špeciálne upraveného vozidla bude jeho prevádzka, údržba a opravy hradené z mestského rozpočtu a časť aj z úhrad od prijímateľov sociálnej služby. V návrhu rozpočtu na tento rok sme vyčlenili na prepravnú službu finančné prostriedky vo výške 25 tisíc eur. V nasledujúcich dvoch rokoch predpokladáme vyhradiť podobný objem financií,

hovorí primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Cieľom mesta je neustále rozvíjať a zvyšovať kvalitu poskytovaných terénnych sociálnych služieb. Určené sú pre osoby, ktoré sú zo zdravotného hľadiska odkázané na individuálnu prepravu osobným vozidlom, aby mohli čo najdlhšie zotrvať v prirodzenom domácom prostredí, s čo najväčšou mierou sebestačnosti.

Výhodou prepravnej služby je, že fyzickú osobu odvezie vodič z miesta bydliska priamo do žiadaného cieľa jeho cesty. Súčasne zabezpečuje aj sprievod prepravovaného, čím eliminuje nebezpečné situácie a chráni prepravovanú osobu.

„Každý, kto má záujem o prepravnú službu, si podá žiadosť o zabezpečenie tejto sociálnej služby. Následne bude zaradený do evidencie. Už ako prijímateľ sociálnej služby si objednáva prepravnú službu telefonicky. Potrebné je si dohodnúť deň a hodinu pristavenia vozidla, oznámiť cieľ cesty a tak isto aj to, či je nutné zabezpečiť i spiatočnú cestu. Nákupom nového špeciálneho vozidla so zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidné vozíky rozšírime možnosti prepravy nielen ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom. Služba bude zároveň poskytovaná aj na prepravu seniorov a sociálne slabších obyvateľov mesta,“

dodáva Adriana Tupá, poverená vedením oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti.

Zdroj: Miroslav Strelec, Foto: mesto BB a ilustračné