Banskobystričania prejavili záujem o verejné stretnutia na podporu biodiverzity v meste

SPRÁVY
0 /

V septembri tohto roka odštartovala banskobystrická samospráva v spolupráci so Súkromným mestským ekocentrom Malá líška sériu stretnutí v Radvani, Sásovej, Podlaviciach, na Fončorde a na ulici Severná. Zúčastnilo sa ich takmer 200 aktívnych Banskobystričanov, miestne občianske rady, komunitné centrá, zástupcovia Záhradníckych a rekreačných služieb a prizvaní boli aj odborníci na vybrané témy.

Cieľom aktivít bolo šíriť osvetu o nutnosti zelených a modrých opatrení v meste, zvyšovať environmentálne povedomie všetkých generácií obyvateľstva a budovať prvky, ktoré v jednotlivých vnútroblokoch podporia biodiverzitu. Vyhotovené dokumenty sú jedným z podkladov pre realizáciu jednoduchých opatrení v rámci projektu Zelené sídliská, ktorým dôjde ku komplexnej revitalizácii okolia bytových domov v siedmich vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice.

Prieskum hmyzej ríše, výroba vtáčích búdok, kŕmidiel a búdok pre veveričky, čistenie Malachovského potoka či rieky Bystrica, užitočné informácie o komunitnom kosení a kompostovaní, verejná diskusia, ale aj prednáška environmentalistu Petra Saba.  To všetko bolo súčasťou stretnutí celkovo na piatich sídliskách Banskej Bystrice.

„Ďakujem všetkým malým i veľkým Banskobystričanom, ktorí sa počas uplynulých mesiacov aktívne zapájali do procesov tvorby jednoduchých opatrní v prospech zelenej a modrej infraštruktúry v meste. Som rád, že spolupráca s Centrom vedy, výskumu, environmentálnej výchovy a vzdelávania Malá líška sa ukázala ako správny krok. Spoločnými silami sme podporili tvorbu komunít a aktívne využívanie priestoru obyvateľov v ich okolí. Som presvedčený, že jednotlivé aktivity podporujúce biodiverzitu jednotlivých sídlisk budú viesť k väčšej udržateľnosti, a zároveň budú užitočným ukazovateľom pri realizácii Zelených sídlisk,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Primátor Ján Nosko s viceprimátorom Jakubom Gajdošíkom pri spúšťaní projektu Zelené sídliská

Primátor Ján Nosko s viceprimátorom Jakubom Gajdošíkom pri spúšťaní projektu Zelené sídliská

Významnou časťou projektu bolo aj stanovenie pravidiel budovania a starostlivosti o jednotlivé prvky (kompostovanie, búdky pre živočíchy a pod.) i nastavenie systému adopcie prvkov obyvateľmi, ktorý zabezpečí jeho udržateľnosť. Zásady boli verejnosti odprezentované na jednotlivých podujatiach a v priebehu decembra budú dostupné na webovej stránke mesta, v sekcii Zelené sídliská, ako aj na www.malaliska.sk.

„Projekt priamo podporil činnosti prospešné pre mesto a jeho obyvateľov. Každá búdka či hmyzí domček má svojho adoptéra, ktorý sa o konkrétny prvok bude starať. To povedie k vzniku opakujúcich sa podujatí, napríklad k pozorovaniu vtáctva či hmyzu, čisteniu vtáčích búdok alebo údržbe hmyzích domčekov. Máme radosť, že je zo strany obyvateľov sídlisk záujem o podobné podujatia aj v nasledujúcom období,“

uvádza Janka Ďurová zo Súkromného mestského ekocentra Malá líška.  Všetky podrobné informácie k projektu Zelené sídliská nájdete na: www.banskabystrica.sk/zelenesidliska.

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu okolia bytových domov v siedmich lokalitách Banskej Bystrice s dôrazom na zelenú a modrú infraštruktúru pre zmiernenie dopadov zmeny klímy:  Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská – Krivánska -Jelšový hájik (Rudlová-Sásová).

Ďalej sú to lokality Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto) a Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká (Podlavice). Samospráva pripravuje jednotlivé zámery participáciou v zmysle akčného plánu Otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási.

Zdroj: Dominika Adamovičová, Foto: Malá líška a ilustračné