Banská Bystrica si váži duševné vlastníctvo nad zlato

SPRÁVY
3 /

Duševné vlastníctvo sa stáva čoraz dôležitejším faktorom pre rozvoj ekonomiky, zvyšovanie zamestnanosti a tiež pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti, v ktorej Slovensko zaostáva. Význam duševného vlastníctva v týchto dňoch vysvetľujú slovenskej odbornej verejnosti i podnikateľom zástupcovia európskych inštitúcií.

Na návštevu Bratislavy a Banskej Bystrice pricestovali výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) Christian Archambeau a João Negrão, riaditeľ Medzinárodnej spolupráce a legislatívnych záležitostí.

Členovia delegácie sa v stredu stretli s predstaviteľmi a zamestnancami Úradu pre priemyselné vlastníctvo (ÚPV) v Banskej Bystricia aj s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom, ktorý po rokovaní na Radnici uviedol:

„Dnes som sa stretol s výkonným riaditeľom Úradu pre duševné vlastníctvo Európskej únie Christianom Archambeau, ktorý mi okrem iného predstavil víziu projektu Authenticities. Zameriava sa na zvyšovanie povedomia v oblasti duševného vlastníctva a na jeho dôležitosť. Som rád, že Banská Bystrica ako kultúrne stredisko regiónu by mohla byť pilotným mestom v podmienkach Slovenskej republiky. Teší ma najmä to, že by do projektu mali byť zapojené aj deti, ktoré sú jedinečné osobnosti už od útleho veku.“

Úrad priemyselného vlastníctva plánuje spolu s mestom Banská Bystrica spustiť od budúceho roka pilotný projekt Authenticities, ktorého cieľom je prostredníctvom vzdelávacích či mediálnych aktivít informovať občanov o potrebe ochrany duševného vlastníctva. Banská Bystrica ako centrum regiónu, kultúrnych či vzdelávacích podujatí je vhodným kandidátom na realizáciu takéhoto typu projektu.

„S oboma organizáciami veľmi radi spolupracujeme, pretože nám pomáhajú a poskytujú tiež granty na rozvoj našich aktivít. Vyrábajú edukačné programy, čím robia propagáciu ochranným známkam a dizajnom,“

povedala Petra Presperínová, generálna tajomníčka služobného úradu ÚPV. Podľa nej dokáže EUIPO napríklad formou inštruktážnych videí veľmi zrozumiteľne a názorne vysvetľovať otázky ochranných známok a duševného vlastníctva.

Ďalšiu formu pomoci európskych inštitúcií predstavuje skupina odborníkov pod názvom Observatory, ktorá má za cieľ zabraňovať pirátstvu či zneužívaniu patentov a ochranných známok.

Využívanie práva duševného vlastníctva – vrátane prihlasovania patentov či ochranných známok –nielen eliminuje straty pri nekalých konkurenčných praktikách, ale priamo a pozitívne ovplyvňuje ekonomické výsledky: mzdy v odvetviach intenzívne využívajúcich duševné vlastníctvo sú vyššie o 46 percent v porovnaní s ostatnými oblasťami. Takéto odvetvia v súčasnosti vytvárajú približne 28 percent všetkých pracovných miest v EÚ a priamo zamestnávajú vyše 60 miliónov obyvateľov EÚ.

Právo duševného vlastníctva je kľúčové aj pre podnikateľský sektor. Malé a stredné podniky, ktoré majú zapísané aspoň jedno právo duševného vlastníctva, majú o 21 percent vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu vyšší ekonomický rast, a o 10 percent vyššiu pravdepodobnosť, že sa stanú rýchlo rastúcim podnikom.

Zatiaľ čo patent vždy predstavuje nové technické riešenie, ochranná známka je slovná, obrazová, prípadne zvuková definícia, ktorá chráni originalitu výrobku alebo poskytovaných služieb. Registrácia akéhokoľvek nápadu sa skôr či neskôr ukáže ako užitočná – napríklad už pri prihlásení má vlastník ochrannej známky právo prednosti a odkedy je zaregistrovaná, má na ňu monopol, takže nik iný nemôže takúto ochrannú známku využívať.

V Banskej Bystrici pôsobí dokonca špecializovaný súd pre priemyselnoprávnu ochranu. Ochrana duševného vlastníctva nadobúda čoraz väčší význam, keďže práve nápad a kreativita sa v súčasnom svete stávajú najcennejšou komoditou.

Medzinárodná konferencia Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková vo štvrtok v Bratislave otvorila medzinárodnú konferenciu Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu, ktorá priblížila problematiku duševného vlastníctva slovenskej odbornej verejnosti a podnikateľom.

„Oblasť duševného vlastníctva je stále silnejúcim pilierom digitálnej ekonomiky,“

uviedla ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková v úvode štvrtkovej medzinárodnej konferencie Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku. Zároveň zdôraznila, že pojmy ako inovácie, konkurencieschopnosť a digitálna ekonomika už nie sú prepojené len s priemyselným vlastníctvom, hospodárskou sférou a podnikaním, ale aj s oblasťou autorského práva, ktorá má priamy vplyv na rozvoj umenia a kreatívneho priemyslu.

„Nová digitálna éra neprináša len objektívnu zmenu formy či formátu umenia, ale aj zmenu vnútra samotného kreatívneho obsahu, teda toho, čo od umenia subjektívne očakávame. Tieto nové presahy z hľadiska verejných politík cítime výrazne od príchodu Stratégie jednotného digitálneho trhu, ktorá zaradila autorské právo medzi jednu z vetiev veľkého stromu digitálnej ekonomiky,“

pripomenula Laššáková.

Šéfka rezortu kultúry absolvovala v rámci podujatia aj spoločné rokovanie s predsedom Úradu priemyselného vlastníctva SR RichardomMessingerom a s výkonným riaditeľom EUIPO Christianom Archambeauom. Na stretnutí zhodnotili aktuálne ako aj budúce spoločné projekty a nadchádzajúce výzvy pokiaľ ide o duševné vlastníctvo v novej digitálnej ére.

Ciele rezortu kultúry v oblasti autorského práva priblížil aj generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR Anton Škreko:

„Dlhodobou prioritou Ministerstva kultúry SR je vytváranie kvalitného a vyváženého právneho rámca pre autorov a ďalších nositeľov práv, ktorými sú najmä výkonní umelci, hudobní či filmoví producenti alebo vysielatelia. Autorský zákon je jediným súkromnoprávnym kódexom v gescii ministerstva kultúry a zásadne ovplyvňuje všetky oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu – teda oblasti hospodárstva, ktorá je postavená na využívaní a ekonomickom zhodnocovaní výsledkov tvorivej činnosti.“

Konferenciu organizoval Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO. Podujatie upriamilo pozornosť odbornej verejnosti a podnikateľov na výzvy v oblasti duševného vlastníctva v ďalšom desaťročí, na súčasné trendy v obchode s pirátskym a falšovaným tovarom, ako aj na možnosti ochrany duševného vlastníctva v podmienkach.

Zdroj: Lucia Spišiaková, (tom) a MK SR, Foto: FB a ilustračné